Een eerste blik op het federaal regeerakkoord

Wat is er belangrijk voor de openbare sector?

Pensioenen

De regering wil tegen 1 september 2021 uitpakken met een pensioenhervorming. De klemtoon ligt niet meer op langer werken, maar op de pensioenen zelf en meer bepaald op de vergrijzingskost. De pensioenberekening voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen moet meer naar elkaar toegroeien, vindt de regering, met respect voor verworven rechten en na overleg met de sociale partners.

Ook nog op het menu staan onder meer:

 • Halftijds pensioen, met waarborgen voor de landingsbanen.
 • Een geleidelijke en voorwaardelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1500 euro.
 • De herinvoering van een pensioenbonus.
 • Een aanvullend pensioen voor elke werknemer met een bijdrage van 3 procent van het brutoloon.
 • Een hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren.

Opmerkelijk: het regeerakkoord rept met geen woord over zware beroepen, terwijl de verhoging van de pensioenleeftijd blijft. Een regeling voor de zware beroepen blijft dus noodzakelijk!

Zorg

In het federaal regeerakkoord gaat terecht veel aandacht naar de gezondheidszorg. Deze maatregelen zijn belangrijk:

 • Het zorgpersoneelsfonds voorziet in een jaarlijks bedrag van 402 miljoen die leidt tot extra jobs in de ziekenhuizen en andere
  federale gezondheidsinstellingen. Verder maakt het zorgpersoneelsfonds bijkomende opleidingen in de zorg mogelijk die de zij-instroom verhogen.
 • Het sociaal zorgakkoord van begin juli wordt verankerd en voorziet in een jaarlijks bijkomend budget van 600
  miljoen euro voor de verhoging van de lonen, verbetering van de werkomstandigheden en verlaging van de werkdruk.
 • Een jaarlijkse bijkomende enveloppe van 200 miljoen voor de geestelijke gezondheidszorg.
 • Vanaf 2022 komt er een wettelijke groeinorm voor de gezondheidszorg van 2,5 procent bovenop de index.

De hervorming van het ziekenhuislandschap, die onder de vorige minister van Volksgezondheid werd opgestart, gaat verder. Belangrijk is dat verdere hervormingen gebeuren in overleg met de sociale partners!

Federaal overheidspersoneel

De regering wil telewerk voor federaal overheidspersoneel breder invoeren. Op zich een goede zaak, maar we lezen niks over een daaraan gekoppelde billijke vergoeding die de extra kosten voor de telewerker dekt.

We zijn wel bezorgd over het plan om de socialezekerheidsstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op mekaar af te stemmen. Dikwijls betekent dat gelijktrekken richting het laagste niveau.

Over de herinschakeling van langdurig zieken op de arbeidsmarkt maken we ons geen illusies. We hebben tot nu toe geen enkel voorbeeld gezien van hoe dat structureel kan lukken. Wel zien we in de praktijk dat dit vooral richting armoede leidt.

Bijzondere korpsen

Na jaren van structurele onderbezetting kijken we uit naar de ambitie van de regering om minstens 1600 agenten per jaar aan te werven, met bijzondere aandacht voor de functie van wijkinspecteur.

We verwachten ook veel van de maatregelen om geweld tegen politie en hulpverleners te bestrijden, met de nadruk op nultolerantie. Feiten van ernstig fysiek geweld ten aanzien van politie en hulpverleners mogen niet meer worden geseponeerd.

Het regeerakkoord beklemtoont ook het belang van een modern personeelsbeleid bij de civiele bescherming. Net als een passende omkadering en een kwaliteitsvolle opleiding voor de brandweervrijwilligers.

Eindelijk wordt de militaire aanwezigheid op straat afgebouwd. Daarnaast wil de regering het militair beroep aantrekkelijker maken.
Voor ons betekent dat heel duidelijk betere lonen!

Verder is er nog aandacht voor welzijn, infrastructuur en uitrusting van militairen. Dat juichen we alleen maar toe.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.