Werken tijdens corona

©Shutterstock

De omstandigheden en richtlijnen voor het werken tijdens de coronacrisis zijn niet altijd even duidelijk. We geven een overzicht van de maatregelen.

 

Je bent nog aan het werk

Je werkt op je normale werkplek

Arbeidsomstandigheden

De regering heeft beslist dat telewerken de norm is als het werk dat toelaat. Binnen de openbare sector is telewerk vooral mogelijk voor de klassieke administraties. Maar voor veel beroepen (alle continudiensten en rechtstreekse dienstverlening aan de bevolking) is dat niet het geval en moet er doorgewerkt worden op de normale werkplek. Je werkgever moet in dat geval voldoende maatregelen treffen om jou zo veilig mogelijk te kunnen laten werken. Zo moet er voldoende ruimte zijn tussen collega’s en moet je middelen krijgen om je- zelf te beschermen. Volg de maatregelen die door de werkgever worden opgelegd strikt op om jezelf en je collega’s te beschermen. Is het moeilijk om veilig te kunnen werken? Laat het ons zeker weten.

Ziek of bang om ziek te worden?

Ziek aan het worden? Raadpleeg je huisarts en breng ook je werkgever op de hoogte. Meestal zal je thuis moeten blijven. Heb je contact gehad met iemand die besmet is? Volg ook dan de regels van je werkgever strikt op. Behoor je tot een risicogroep? Bespreek de mogelijkheden met je werk- gever. Wordt het je allemaal te veel? Aarzel dan zeker niet om hulp te zoeken. Je werkgever heeft daarvoor misschien al een aanbod, je kan bellen naar Tele-Onthaal op 106 of je huisarts raadplegen.

Je bent aan het telewerken

Arbeidsomstandigheden

Heel wat werkgevers hebben zware inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat iedereen in zo goed mogelijke omstandigheden van thuis uit kan werken. Zijn er toch nog problemen? Spreek je werkgever er dan over aan. De werkgever moet er immers voor zorgen dat je over de middelen beschikt om vlot van thuis uit te werken. Maak je extra kosten voor hulpmiddelen die nodig zijn om je werk uit te voeren, dan moet de werkgever tussenkomen.

Ook als je thuiswerkt, blijf je verzekerd via je werk. Val je dus bijvoorbeeld van de trap tijdens je werk- uren, dan is dat een arbeidsongeval. Normaal mag het meestal niet, maar heel wat diensten laten tijdens deze coronacrisis toe om telewerk te combineren met kinderopvang of mantelzorg.

Loon

Personeelsleden die telewerken, ondervinden geen enkele weerslag op hun loon. Dagen in telewerk zijn werkdagen en worden dus volledig meegeteld om loon en anciënniteit te bepalen. Daarnaast heb je recht op maaltijdcheques, als je die anders ook krijgt.

Verlof

Ook de verlofregeling blijft onveranderd voor telewerkers.

 

Je bent niet meer aan het werk

Je bent ziek

Als je je ziek voelt, volg dan zeker de richtlijnen van de overheid strikt op en blijf thuis. Contacteer zo snel mogelijk je huisarts en vraag om een doktersattest. De reglementering voor arbeidsongeschiktheid is van toepassing. Verwittig ook zo snel mogelijk je werkgever.

Je afwezigheid wordt beschouwd als ziekteverlof. Als je in de gezondheidszorg werkt en je loopt een verhoogd risico, dan kom je in aanmerking voor een erkenning van COVID-19 als beroepsziekte. In dat geval moet je je laten testen zodat je kan aantonen dat je effectief besmet bent.

Je bent contractueel

Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

Je bent statutair

De ziekteperiode wordt in mindering gebracht van je ziektekrediet.

Je bent niet ziek

Je krijgt dienstvrijstelling

  • Statutaire personeelsleden die door hun functie niet kunnen telewerken, zoals bijvoorbeeld personeelsleden die catering verzorgen, kunnen dienstvrijstelling krijgen. De werknemers moeten tijdens de werkuren wel beschikbaar blijven en zich indien nodig of op verzoek melden op hun werkplek.
  • Ook voor contractuelen pleit ACV Openbare Diensten in de eerste plaats voor dienstvrijstelling. Niemand mag inkomensverlies leiden door deze hele situatie. Door dienstvrijstelling toe te kennen aan wie tijdelijk niet kan werken, kunnen openbare diensten hun personeel ondersteunen.
  • Zowel voor contractuelen en statutairen verandert er bij dienstvrijstelling niets aan je loon. Als je dienstvrijstelling krijgt, verlies je in principe een maaltijdcheque. Dat is vervelend, maar je werkgever doet een serieuze inspanning door je dienstvrijstelling toe te kennen.
  • Er verandert niets aan je verlofdagen.

Je bent tijdelijk werkloos

  • Hoewel we vragen om dat niet te doen, roepen werkgevers toch geregeld overmacht in en vragen tijdelijke werkloosheid aan. Je werkgever kan je in geen enkel geval verplichten om vakantie of overuren op te nemen.
  • Kom je in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terecht, dan wordt je inkomensverlies gedeeltelijk gecompenseerd door een werkloosheidsuitkering. Die is mee onder druk van het ACV tijdelijk opgetrokken tot 70% van het geplafonneerde brutoloon.
  • Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet je werkgever documenten tijdelijke werkloosheid invullen. Maar ook jij moet zelf de aanvraag indienen.
  • Bij tijdelijke werkloosheid kunnen werkgevers het inkomensverlies compenseren door een aanvulling bovenop de werkloosheidsuitkering.
  • De regering heeft op vraag van het ACV beslist om deze vorm van tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen voor de rechten op jaarlijkse vakantie. Word je tijdelijk werkloos, dan heb je recht op vakantiegeld en je vakantiedagen. Dat geldt voor zowel arbeiders als bedienden

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.