Het Groeipakket

De invoering van het Groeipakket ging gepaard met bezorgdheid bij gezinnen. Gaan de ouders erop vooruit of is dit toch een vorm van besparen?

Dat laatste zeker niet, verzekeren beiden met overtuiging. “Dankzij de koppeling met andere toelages kan het Groeipakket net een belangrijk element worden in de strijd tegen kinderarmoede.”

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen sinds 1 januari?

KATRIEN: “Je kunt het Groeipakket niet vergelijken met het oude systeem. Onheils- berichten over gezinnen die door het Groeipakket duizenden euro’s zouden mislopen, focussen enkel op de basis- bedragen. Maar die zijn maar een deel van het verhaal. Nu hebben we een pakket ontwikkeld dat meegroeit met het gezin.

Handig voor onze werking is ook dat we vanaf de zwangerschap ouders zullen kunnen benaderen met ons aanbod van Kind & Gezin.
Goed nieuws is ook de koppeling met de Huizen van het Kind. Door daar aanwezig te zijn, kunnen we sneller de juiste rechten toekennen aan vooral kwetsbare gezinnen. 

LEO: “Het Groeipakket kijkt naar het inkomen van het gezin en niet langer naar het statuut van de ouder(s). Dat heeft het voordeel dat we nu ook de ‘working poor’ extra kunnen ondersteunen. Mensen die bijvoorbeeld halftijds werken vielen tot nu toe uit de boot. We hebben de inkomensgrenzen zo gezet dat meer mensen een sociale toelage zullen krijgen.”

Wat kan nog beter aan het nieuwe systeem voor jullie?

KATRIEN: “Het had nog socialer kunnen zijn, met hogere sociale toelagen. Maar dit is al een stevige basis. Volgens de armoedetoets zou het Groeipakket 6% van de gezinnen kunnen weghalen uit het armoederisico. Maar een simulatie is natuurlijk nooit de reële situatie. We zullen het sociaal effect goed monitoren.”

LEO: “Op termijn zullen we de administratieve rompslomp voor gezinnen nog verminderen door meer te automatiseren. Dat vraagt tijd, het gaat over zo’n 1.600.000 dossiers.”

KATRIEN: “In de toekomst bekijken we ook de verdere integratie van de inkomensgerelateerde kinderopvang met het Groeipakket. Het idee is dat je van bij de geboorte van je kind weet hoeveel je zal betalen in de inkomensgerelateerde opvang. Die integratie trekken we door naar de schooltoeslag, zodat dit allemaal netjes in één flow elkaar opvolgt, zonder dat ouders nog iets moeten doen.”

Wat vinden jullie van de kritiek, onder andere van de Raad van State, dat de nieuwe regeling discrimineert en ouders benadeelt?

LEO: “Een belangrijke nuance: de Raad van State noemt het geheel van overgangsmaat- regelen verantwoord, maar vroeg zich af of er een probleem kan zijn voor een eerste kind geboren net voor of net na 1 januari 2019. Wij zijn overtuigd van niet omdat je mensen niets afneemt. Ouders in het oude systeem blijven in hun recht en we voegen met het Groeipakket daar nog de sociale toelage aan toe.”

De overheveling van de bevoegdheid naar Vlaanderen heeft natuurlijk ook een impact op het personeel. Hoe zit het daarmee?

KATRIEN: “De personeelsleden zijn ondertussen aan de slag in Vlaanderen. Vanuit Famifed kwamen een 50-tal ambtenaren naar Kind & gezin en een kleine 400 ambtenaren stapten over naar het VUTG (Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelage in het kader van het Gezinsbeleid). De besprekingen over alle voorwaarden zijn aan het lopen met de Vlaamse diensten die hiervoor bevoegd zijn. Wij van onze kant doen ons best om de mensen warm te onthalen en een mooie toekomst te bieden in Vlaanderen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.