Homans verdedigt plannen harmonisering ambtenaren

De confrontatie tussen Liesbeth Homans en Ilse Remy van ACV Openbare Diensten over de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.

Op 29 juni 2018 keurde de Vlaamse regering principieel het voorstel van minister LIESBETH HOMANS goed over de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden van contractuele en statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid.
ILSE REMY van ACV Openbare Diensten houdt haar hart vast voor de gevolgen.

Waarom wilt u de arbeidsvoorwaarden harmoniseren?

LIESBETH  HOMANS: “Twee groepen mensen die hetzelfde werk doen maar onder andere voorwaarden is niet meer van deze tijd. Er was ook terechte kritiek op het huidige systeem. Zo was er geen tweede pensioenpijler voor contractuelen. Ik heb vorig jaar 22 miljoen vrijgemaakt om dat pensioenfonds op te starten. Contractuelen krijgen nu ook tijdens het geboorteverlof een toelage. En er werd voor hen de mogelijkheid ingevoerd om te bevorderen. Voor statutairen is het pleegzorgverlof in het leven geroepen.

Ik vind het jammer dat deze maatregelen in de communicatie vergeten worden. Er wordt enkel gesproken over statutairen die alles verliezen en contractuelen die kruimels krijgen.”

Dit gesprek kan heel kort worden want ook de vakbond wil dezelfde voorwaarden voor alle ambtenaren.

ILSE  REMY: “Als het deze van de statutairen zijn. De Vlaamse personeelsleden hebben al veel ingeboet. Er zijn diensten met een chronisch personeelstekort, met een ouder personeelsbestand waar nauwelijks vervangingen mogelijk zijn. Zo gaat er veel kennis en ervaring verloren en cruciale functies worden zelfs niet ingevuld. Dat wordt dan opgevangen door veel duurdere consultants die niet altijd beter zijn.”

LH: “Er is inderdaad een besparing geweest op de loonkredieten, maar er zijn ook heel wat ambtenaren naar het Vlaams niveau overgekomen in het kader van de zesde staatshervorming.”

IR: “Dat vangt geen tekorten bij bepaalde diensten op. En lager geschoolden kan je niet omscholen naar de gevraagde universitaire profielen.”

LH: “Dat klopt, maar we moeten het personeel dat we hebben zo efficiënt mogelijk inzetten. We hebben met deze regering gekozen voor een slanke en efficiënte overheid en dat zonder naakte ontslagen.”

IR: “Er zijn wel meer dan 4.200 jobs verloren gegaan de laatste twee legislaturen.”

Waarom houdt de vakbond vast aan het behoud van het statutaire karakter?

IR: “Het gaat om een pakket aan arbeidsvoorwaarden die verworven zijn door sectorale akkoorden en die vaak een reden zijn om te gaan werken voor de Vlaamse overheid. Daarnaast waarborgt de statutaire benoeming ook de objectiviteit. We krijgen signalen dat sommige personeelsleden wel degelijk onder politieke druk staan.”

LH: “Ik werk met mijn ambtenaren heel goed samen en velen hebben een uitgesproken andere politieke kleur. Ik heb daar geen enkel probleem mee.”

IR: “Ik heb het niet over een verschil in politieke mening. Het gaat over de invloed van de politiek op de uitoefening van de job.”

LH: “Een ambtenaar staat ten dienste van de overheid. Als de Vlaamse regering een beslissing neemt, dan moet een personeelslid die uitvoeren. Of die het er nu mee eens is of niet.”

IR: “Soms zijn politici het niet eens met beslissingen van ambtenaren. En dan denk ik aan inspectiediensten en advies verlenende diensten. Vooral voor contractuelen is dat een probleem, die genieten geen enkele bescherming. Het is voor statutairen al moeilijk.”

LH: “We zitten nog altijd met veel meer statutairen. Het wordt wel makkelijker ge- maakt om contractueel te werken binnen de overheid. Maar wij hebben niet besloten om niet meer statutair te werven, wat de federale overheid wel deed.”

IR: “De uitbreiding van de contractuele wervingen zet wel de deur open voor een verdere afbouw van het aantal statutairen. Er zijn nog nauwelijks statutaire vacatures. Bovendien maken contractuelen nog minder kans op een vaste benoeming.”

LH: “Ik heb al voordelen opgesomd die contractuelen zullen krijgen."

IR: “Die zijn voor ons ruim onvoldoende.”

LH: “Uiteraard, het zou vreemd zijn dat je het met me eens bent.”

IR: “Een volwaardige tweede pensioenpijler zou toch naar 6 tot 8 procent aanvullend pensioen moeten kunnen. 3 procent is onvoldoende.”

LH: “We beginnen met 3 procent. Wat impliceert dat een verhoging niet uitgesloten is. Het is beter dan wat ze nu hebben, zijnde niks. En wat de ziektegarantie betreft in de privésector valt men na 1 maand terug op 60 procent loon. Statutairen hebben nu nog altijd 100 procent.”

IR: “Ja, voor 666 dagen, waarna ze op pensioen gezet worden. Dat is ook een beperking in tijd. Je moet maar eens op jonge leeftijd ernstig ziek worden, dan zijn die dagen snel op. En u wilt statutairen ook op 65 procent zetten.”

LH: “Er zijn uitzonderingen gemaakt voor zware ziektes en arbeidsongevallen. Die lijst maakt onderdeel uit van besprekingen. Maar zoals u onlangs beweerde dat iedereen met een doktersbriefje op die lijst moet staan, lijkt me overdreven.”

Het wordt makkelijker gemaakt om iemand te ontslaan.

LH: “Een ambtenaar met een slechte evaluatie kan in het huidige systeem even zijn best doen om de volgende twee jaar geen tweede slechte beoordeling te krijgen. En kan dan hervallen. Voor alle duidelijkheid ik wil geen karikatuur van de ambtenaar maken, maar die situaties doen zich voor.”

IR: “Men kan beter meer energie steken in het begeleiden van mensen die een slechte evaluatie kregen. In de plaats daarvan hangt een volledige loopbaan lang de angst om ontslagen te worden boven het hoofd.”

LH: “Dat is onzin. Als je goed presteert, heb je toch niks te vrezen? In de private sector kan je bij wijze van spreken van de ene op de andere dag ontslagen worden.”

IR: “En waarom moet een negatieve evaluatie nu gevolgd worden door een tweede evaluatie binnen zes maanden? Dat is toch gewoon om mensen sneller buiten te krijgen?”

LH: “Dat is om te vermijden dat men iemand na zo’n evaluatie gewoon laat aanmodderen. Met dit voorstel kan je onmiddellijk ingrijpen en een verbetertraject aanbieden.”

IR: “Dat kan nu toch ook al? Er zijn functioneringsgesprekken.”

LH: “Ja, maar dat gebeurt niet altijd.”

Terugvallen op 65 procent van het inkomen bij ziekte is volgens u een motivatie om weer sneller aan het werk te gaan.

LH: “Dat kan niet voor iedereen, dat besef ik. Vandaar de lijst met uitzonderingen. Maar hoe sneller je weer aan de slag kunt, hoe sneller er ook gewerkt kan worden aan je re-integratie. Soms is het moeilijk om na een tijd van lange afwezigheid weer mee te zijn.”

IR: “Dat is waar, maar mensen gaan niet sneller aan de slag omdat ze minder inkomen krijgen. Er worden veel te weinig inspanningen gedaan voor re-integratie.”

LH: “We hebben deze legislatuur inspanningen gedaan om mensen met een handicap  of chronische ziekte terug aan het werk te krijgen door ze een supplement van 30 procent van de niet-geleverde prestaties te geven.”

IR: Die maatregel kwam er door de overdacht van federale ambtenaren. In Vlaanderen bestond die niet.” 

LH: “Allez, weer geen verdienste van mij. Genoteerd!”

U wilt een harmonisering. Maar komt dat niet neer op een afbouw van de voordelen van de statutairen?

LH: “Mijn voorstel ligt nu voor en daar gaan we in werkgroepen over praten. En ik wil het daar niet enkel over komma’s en punten hebben.”

IR: “Wij vinden het belangrijk dat de statutairen en contractuelen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat de ene groep voordelen zou moeten afgeven om daar bijkomende voordelen van de andere mee te bekostigen. We willen een goed pakket van arbeidsvoorwaarden voor iedereen, zowel statutairen als contractuelen.

LH: “Dat is duidelijk. Maar dat een van de partijen alles gaat binnenhalen lijkt me niet realistisch. De definitie van onderhandelen is geven en nemen.”

Zet u daarom bewust hoog in met uw voorstel?

LH: “Nu klink je als een politieker! Natuurlijk hebben we marges ingebouwd. Maar die ga ik nu niet op tafel leggen.”

IR: “Dan hopen we dat we deze keer, in tegenstelling tot de voorbije jaren, aan tafel kunnen gaan met mensen die wél een mandaat hebben en marge om te onderhandelen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.