De stelling

Deze maand: "Vakbonden verdienen veel geld aan het uitbetalen van de werkloosheidvergoedingen"

Omschrijving

Het is geen toeval dat vakbonden werkloosheidsuitkeringen uitbetalen: ze hebben de werkloosheidsverzekering uitgevonden. Eind 19de, begin 20ste eeuw droegen vakbondsleden iedere maand bij aan een kas waarop ze een beroep konden doen als ze werkloos waren. Werkgevers richtten kassen op voor vakantiegeld en kinderbijslag.

DIT SYSTEEM BESTAAT NOG: werknemers en werk­gevers bouwden in diverse sectoren gezamenlijk beheerde fondsen op. Die betalen een toeslag uit in geval van (tijdelijke) werkloosheid, ziekte, pen­sioen, zorgen voor opleiding … In 1944 werd dit systeem verankerd in het Sociaal Pact. Werkge­versorganisaties regelden de uitbetaling van kin­derbijslag en vakantiegeld via sociale secretariaten. Vakbonden betaalden de werkloosheidsuitkeringen uit, mutualiteiten de ziekte-uitkeringen.

De uitbetalingsinstelling van een vakbond zorgt dat werkloze leden op hun werk of in een vak­bondskantoor terechtkunnen voor het opmaken van een werkloosheidsdossier. Als er daarbij pro­blemen opduiken, zal de vakbond deze aanpakken. De vakbond legt dit dossier voor aan de RVA. Als die het goedkeurt, kan de vakbond uitbetalen. Dit complexe proces vergt deskundigheid. De rol van de vakbond gaat dus verder dan doorgeefluik zijn van werkloosheidsuitkeringen. Door de opvolging van werkloosheidsdossiers kunnen we immers ook problemen detecteren die we dan kunnen aan­pakken via sociaal overleg, bijvoorbeeld op het beheerscomité van de RVA.  

 

Conclusie

Voor deze dienstverlening ontvangt ACV een admi­nistratievergoeding van de overheid van 16,36 euro per dossier. Op deze vergoeding werd de voorbije jaren sterk bespaard, terwijl het aantal werklozen steeg en de complexiteit van de dossiers toenam. ACV maakt geen winst op deze vergoeding. Inte­gendeel, ze volstaat niet om de kosten te dekken. De vergoeding kan ook enkel gebruikt worden voor de dienstverlening van de werkloosheidsverzeke­ring. De syndicale poot en de dienstverleningspoot van de vakbond hebben daarom aparte boekhou­dingen. De werking en boekhouding van de uitbe­talingsinstellingen worden gecontroleerd door een interne audit, de RVA en het Rekenhof.

Het is een misvatting dat private commerciële spelers goedkoper zouden werken. Infrastructuur, IT, gespecialiseerde medewerkers … zijn ook voor privé-organisaties niet gratis. Bovendien zal een privé-initiatief om de winstmarges te maximalise­ren enkel de krenten uit de pap willen: de gemak­kelijke dossiers of geen dienstverlening in kleinere gemeenten of in de onderneming.

Ook wanneer de overheid de rol van de uit­betalingsinstellingen zou overnemen, gaan deze argumenten op. Het lijkt geen gezonde situatie als de overheid een vierdubbele rol op zich zou nemen: de werkloosheidsreglementering opstellen, de uit­keringen uitbetalen, de dienstverlening organiseren en werklozen controleren op hun zoekgedrag, en mogelijk sanctioneren. De rol van belangenbeharti­ger die de vakbond op zich neemt, zou in dit scenario onbestaande zijn.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.