Minimumpensioen van €1627 netto ook nodig binnen openbare sector

ACV Openbare Diensten ondersteunt de campagne van het ACV over het optrekken van de minimumpensioenen tot 1627 euro. Het debat over de minimumpensioenen gaat over de allerlaagste pensioenen. Het gaat dus over de meest kwetsbare groep gepensioneerden. Zeker voor die groep moeten er extra inspanningen gedaan worden. Maar ook binnen de openbare sector zijn er lage pensioenen en is er nood aan een verhoging.

Het minimum in het werknemersstelsel zou moeten worden vastgesteld door te verwijzen naar het mediaaninkomen. 1500 euro netto klinkt mooi, maar blijft te laag. Meer bepaald zou het minimumpensioen voor een alleenstaande gelijk moeten zijn aan 60% van het mediaaninkomen. Concreet betekent dat dat het minimumpensioen van een alleenstaande 1627 euro netto bedraagt. 

Verder is de toegang tot het minimumpensioen het resultaat van de verhouding tussen de minimumbedragen en de toegangsvoorwaarden. Beide moeten steeds samen bekeken worden. Het ACV stelt een loopbaanvoorwaarde van 40 jaar voor. Die voorwaarde moet genoeg gepensioneerden uitzicht geven op een volledig minimumpensioen. 

De campagne van het ACV richt zich op de werknemerspensioenen. Maar ook bij de overheidspensioenen zijn er lage pensioenen en is er nood aan een verhoging. Dat geldt onder meer voor veel pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid (met name van gehuwden) en pensioenen gebaseerd op korte loopbanen en lage lonen. In die gevallen bieden de huidige minimumpensioenen onvoldoende bescherming tegen armoede én wordt de levensstandaard niet gewaarborgd. In de hele openbare sector zijn er dus verbeteringen nodig en zou 1627 euro netto de ondergrens moeten zijn.

Overheidspensioen als inspiratiebron

ACV Openbare Diensten pleit voor degelijke wettelijke pensioenen voor alle medewerkers in de openbare sector: ambtenaren én werknemers. De principes die aan de basis liggen van de overheidspensioenen kunnen daarbij inspirerend werken: 

 • na een volledige loopbaan een pensioen van 75% van de wedde
 • een wettelijke regeling onafhankelijk van de werkgever
 • lange loopbanen: de pensioenleeftijd behouden op 65 jaar; vervroegd pensioen op 63 of uitzonderlijk vanaf 60 jaar
 • een voldoende vervangingsratio door de berekening op basis van het loon van de laatste 10 loopbaanjaren
 • de beperking van de afwezigheden tot maximum 20% van de effectieve diensten
 • de verrekening van de jaren in een belastende functie aan 1/50e of 1/55e in plaats van 1/60e
 • een rem op armoede en ongelijkheid door een minimumpensioen gerelateerd aan de loopbaan
 • de beperking van de pensioenen en een rem op ongelijkheid door een maximumpensioen na 45 dienstjaren en een absolute bovengrens
 • automatische welvaartsaanpassing via de perequatie
 • een eerlijke fiscaliteit: geen achterpoortjes in het overheidsstelsel
 • aanvullende pensioenen voor werknemers die de pensioenkloof met de ambtenaren dichten

Het overheidsstelsel is het enige stelsel dat een adequaat pensioen waarborgt aan de meeste gepensioneerden. Het stelsel moet dan ook model staan bij een verdere harmonisering tussen de stelsels. Dat het verbeteren van het werknemersstelsel onbetaalbaar zou zijn, gaat niet op: een eerlijkere fiscaliteit kan de kosten verdelen

Overigens staat het overheidsstelsel natuurlijk zelf ook onder druk. Het afgelopen decennium heeft de regering een reeks wijzigingen aan de overheidspensioenen doorgevoerd. De referentieperiode werd verlengd, de voordeligere berekeningswijzen werden geschrapt, de pensioenbonus werd geschrapt, de diplomabonificatie dooft uit, ook de tantièmes tellen minder mee en het gemengd pensioen werd ingevoerd. Het resultaat is dat ook ambtenaren minstens drie jaar langer moeten werken en een lager pensioen zullen overhouden. Een verdere afbouw kan niet voor ons.

Voor de werknemers bij de overheid werden de afgelopen jaren bijkomende inspanningen gedaan in de vorm van een aanvullende pensioenopbouw. Die zal op termijn de kloof met de ambtenaren halveren. Maar dat is natuurlijk nog niet voldoende: we streven naar een volledige kloofdichting. Extra inspanningen zijn dus nog vereist.  

Meer informatie

Alle informatie over pensioen binnen de openbare sector vind je hier.

Personalization