Super Win For Life voor bedrijven moet aangepast worden

ACV Limburg

   

ACV Limburg roept de regering op om de maatregel ‘doelgroepvermindering eerste aanwervingen’ aan te passen zodat onbedoelde neveneffecten aangepakt kunnen worden. Ook UNIZO moet zijn verantwoordelijkheid nemen. ‘Toen we in 2016 voorspelden dat deze maatregel tot misbruiken zou leiden, verweet UNIZO ons de verkeerde focus te leggen,’ zegt voorzitter Jean Vranken van ACV Limburg. ‘Als blijkt dat één werkgever voor één kwartaal bijna 2 miljoen euro bijdragevermindering krijgt, kunnen we niet meer spreken van een correct ondersteunende maatregel.’

Super Win For Life

Dankzij de ‘doelgroepvermindering eerste aanwervingen’ genieten werkgevers sinds 1 januari 2016 van een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor hun eerste medewerker. Voor de tweede tot en met de zesde werknemer krijgen ze een interessante RSZ-korting. De maatregel had de bedoeling om werkgevers aan te moedigen hun eerste personeelslid aan te werven, de tewerkstelling te verhogen en de leefbaarheid van de ondernemingen te verbeteren. ACV Limburg voorspelde toen al dat een dergelijke maatregel de deur wagenwijd openzet voor misbruiken. ‘Vooral omdat er geen beperkingen zijn ingebouwd,’ zegt Jean. ‘Een Super Win For Life noemden we de maatregel omdat werkgevers een vrijstelling krijgen voor onbepaalde duur, voor de volledige werkgeversbijdrage, zonder een loongrens en dit dan ook nog op de lonen die ze zelf kiezen.’

Neveneffecten

Recent werd deze maatregel voor onbepaalde duur verlengd, ‘zonder enige aanpassing ondanks het feit dat al heel wat onbedoelde neveneffecten boven water kwamen,’ zegt Jean. Uit gegevens van Het Rekenhof (verslag federaal parlement 01/2021) blijkt dat door de maatregel weinig of geen extra werkgevers startten en ook het arbeidsvolume steeg voor de eerste aanwervingen niet sneller in vergelijking met de  forfaitaire verminderingen voor de tweede tot en met de zesde aanwerving. 

Misbruiken

Wel steeg de kostprijs van de maatregel. Voor de periode 2016-2020 bedroeg de raming 509 miljoen euro. In realiteit draaide de kostprijs uit op meer dan 1 miljard euro. ‘Er zijn aanwijzingen dat de hogere kostprijs verklaard kan worden doordat de vrijstelling steeds vaker wordt toegepast op hoge(re) lonen,’ vertelt Jean. Het hoogste brutomaandloon waarop de onbeperkte vermindering werd toegepast, bedroeg meer dan 3 miljoen euro. Dat was goed voor een bijdragevermindering van bijna 2 miljoen euro voor één kwartaal voor één werkgever. Zo blijkt uit een voorbeeld van Het Rekenhof. ‘Het tijdelijk ondersteunen van startende ondernemingen, daar valt iets voor te zeggen. Het huidige systeem biedt echter geen meerwaarde maar werkt eerder dergelijke misbruiken in de hand,’ zegt Jean.

Evaluatie

Met de recente verlenging van de maatregel komt er dit jaar ook een evaluatie. ACV Limburg roept de regering op om deze regeling aan te passen zodat negatieve uitwassen vermeden of aangepakt kunnen worden ‘want met de huidige gang van zaken hollen we onze sociale zekerheid uit,’ aldus Jean. ‘Indien het systeem zou blijven bestaan zoals het nu is, komt er voor de periode 2021-2024 nog eens 3 miljard euro bij.’ ACV Limburg is dan ook helemaal gewonnen voor de aanbevelingen van Het Rekenhof. Zo zou volgens dit hof de onbeperkte vrijstelling voor nieuwe werkgevers omgezet moeten worden naar een forfaitair bedrag dat beperkt is in tijd. Ook moet de regelgeving zodanig aangepast worden dat de creatie van extra werkgelegenheid gegarandeerd wordt. En wat met werkgevers die reeds genieten van de onbeperkte vrijstelling? ‘Zij blijven hier recht op hebben,’ zegt Jean ‘maar een evaluatie moet duidelijk maken of er geen beperking moet komen door loonplafonds in te stellen.'

Belofte

Tot slot wil ACV Limburg dat ook UNIZO zijn belofte nakomt. ‘Na de nodige kritiek op onze voorspelling in 2016 haalde UNIZO aan om -in geval van misbruiken- de eerste te zijn om deze samen met de vakbonden aan te pakken. We mogen stellen dat dit nu het geval is,’ aldus Jean.

Raadpleeg het persdossier van ACV Limburg i.v.m. de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Personalization