Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Je centrale op sociale netwerken

Word personeelsvertegenwoordiger in het LOC

Vind jij werkbaar werk en inspraak op school belangrijk? Zie je het wel zitten om op te komen voor de personeelsbelangen van je collega’s? Dan heeft jouw school jou nodig! Word personeelsvertegenwoordiger (PV) in het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC).

Het LOC is hét inspraakorgaan bij uitstek. Het is de plek waar personeelsvertegenwoordigers in naam van de hele personeelsploeg in gesprek gaan met directie en schoolbestuur. Samen onderhandelen jullie over vakantieprestaties, toezichtsopdrachten, het inrichten van BPT-uren, het lestijdenpakket of het algemeen verlofbeleid … Om daarna bindende afspraken vast te leggen. In het LOC verbeter jij de werksituatie van ál je collega’s.

Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Wij voorzien jaarlijks superboeiende vormingen. Daar leer je wat de school van een leraar kan verwachten en wat niet. Je schaaft je communicatie- en overtuigingsvaardigheden bij en leert onderhandelen. Het laatste nieuws lees jij als eerste in onze nieuwsbrieven. En op onze website vind je een waaier aan bruikbaar materiaal. Bots je toch op een situatie waarmee je geen raad weet? Dan staat ons team van inspraakbegeleiders voor jou paraat. Het COV is er voor jou.

Ben je nog niet helemaal zeker? Heb je nood aan een persoonlijke babbel over vakbondswerking en inspraak op jouw school? Neem contact op met je inspraakbegeleider of met de LOC-verantwoordelijke van je kring of regio.

Speciaal voor jou:

Kandidaten werven

Modeldocumenten

De LOC-verantwoordelijken van:

 

Laat je inspireren door Basis:


   

  Alles wat je altijd al wou weten over het LOC

  In het gesubsidieerd vrij onderwijs worden de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van het personeel besproken in het lokale onderhandelingscomité (LOC). Opdat dit overleg constructief zou verlopen heeft de overheid een minimale regelgeving uitgewerkt waaraan dit overleg moet voldoen.

  Oprichting

  De algemene regel is dat ieder schoolbestuur voor elk van haar scholen een LOC opricht. Na akkoord met de vakbondsdelegatie van elke betrokken school kan het schoolbestuur

  • één LOC per pedagogische entiteit oprichten
  • één LOC voor maximum 5 scholen van hetzelfde schoolbestuur oprichten
  • één LOC oprichten voor alle scholen van het schoolbestuur die tot dezelfde scholengemeenschap van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs behoren.

  De per school opgerichte LOC's die behoren tot hetzelfde schoolbestuur kunnen een gemeenschappelijk LOC oprichten. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst die specificeert wat de aangelegenheden zijn waarvoor dit gemeenschappelijk LOC bevoegd is. Deze overeenkomst geldt voor de duur van het mandaat. De samenstellende LOC's blijven bestaan! Er worden geen verkiezingen gehouden. Dit gemeenschappelijk LOC is samengesteld uit LOC's die de overeenkomst onderschrijven.

  Hoe wordt het LOC samengesteld?

  Elk LOC is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel (paritair), per geleding zijn er minimum 2 en maximum 8 mandaten. Het aantal mandaten hangt samen met het aantal personeelsleden :

  • tot 25 personeelsleden --> 2 mandaten
  • van 26 tot 50 personeelsleden --> 3 mandaten
  • van 51 tot 75 personeelsleden --> 4 mandaten
  • van 76 tot 100 personeelsleden --> 5 mandaten
  • van 101 tot 125 personeelsleden --> 6 mandaten
  • van 126 tot 150 personeelsleden --> 7 mandaten
  • vanaf 151 personeelsleden --> 8 mandaten

  De afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties kunnen vrijwillig het aantal effectieve afgevaardigden beperken. Er kunnen evenveel opvolgers als effectieve leden zijn.

  De vertegenwoordigers van het schoolbestuur worden door het schoolbestuur gekozen. De directeur is de permanente adviseur van het LOC. Hij heeft geen stemrecht.

  De personeelsgeleding is samengesteld uit de vakbondsafgevaardigden die van rechtswege de vertegenwoordiger van het personeel zijn. Indien er meer mandaten dan vakbondsafgevaardigden zijn, worden de overige mandaten toegewezen door verkiezing georganiseerd door het schoolbestuur. Bij deze verkiezingen zijn alle personeelsleden (vast, tijdelijken, - leerkrachten, arbeiders, bedienden) die een contractuele band hebben met dit schoolbestuur stemgerechtigd en verkiesbaar.

  De kandidaten worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties of door een andere vakorganisatie die tenminste 10 procent vertegenwoordigt van het aantal personeelsleden van de school of scholen behorende tot het LOC. COV-richtlijn: enkel COV-leden worden voorgedragen!

  Men is verkozen in volgorde van het stemmenaantal, bij gelijk stemmenaantal is het personeelslid met de grootste anciënniteit in de school verkozen. De kandidaten die niet werden verkozen worden in volgorde van hun stemmenaantal opvolger.

  Het mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Het mandaat eindigt:

  • als men niet opnieuw verkozen is
  • als men niet meer voldoet aan de voorwaarde van de geleding
  • bij ontslag
  • bij onverenigbaarheid

  Bij betwisting beslist het Centraal Paritair Comité (CPC). In afwachting blijft de betrokkene zijn mandaat uitoefenen.

  De werking van het LOC

  Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter die een afgevaardigde is van het schoolbestuur. 

  Het secretariaat wordt waargenomen door een lid van de personeelsdelegatie. Hij wordt verkozen door de personeelsvertegenwoordigers van het LOC.

  De concrete werking wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat minimaal de volgende zaken bevat :

  • het aantal bijeenkomsten (min. 5 per jaar)
  • de wijze en termijn van bijeenroepen
  • de wijze van mededeling van documenten
  • de termijn voor inschrijving van een materie op het agenda door een vertegenwoordiger van het personeel 
  • de taak van de voorzitter
  • de taak van de secretaris
  • de wijze van besluitvorming en stemming
  • de faciliteiten voor de vertegenwoordigers van het personeel*
  • de wijze van communicatie met de schoolraad (wederzijdse agenda's)
  • de onverenigbaarheden
  • de wijze om technici te laten deelnemen aan de vergaderingen

  *enkele opmerkingen bij de faciliteiten voor de vertegenwoordigers van het personeel:

  De leden van het LOC moeten hun taak naar behoren kunnen uitoefenen. Zij moeten daartoe kunnen beschikken over internettoegang om de omzendbrieven en de onderwijswetgeving te kunnen raadplegen.

  De secretaris moet de mogelijkheid krijgen fotokopieën te nemen, te telefoneren, brieven of e-mail te verzenden, misschien over een afzonderlijk lokaal te beschikken. Vandaar dat de voorzitter en de secretaris samen de nodige maatregelen treffen omtrent materiële voorzieningen.

  De vergaderingen van het LOC hebben in de regel plaats tijdens of aansluitend op de schooluren. Het zou best kunnen dat de vergaderingen omwille van allerlei redenen niet tijdens maar wel aansluitend op de schooluren kunnen plaatsvinden. Wat kan aanvaard worden als aansluitend op de schooluren?

  Het Centraal Paritair Comité stelt dat aansluitend op de schooluren wil zeggen dat de vergadering van het LOC begint binnen het uur na de laatste les.

  Indien er binnen een termijn van drie maanden na de oprichting van het LOC geen akkoord is over een huishoudelijk reglement, is het model huishoudelijk reglement opgesteld door het Centraal Paritair Comité van toepassing. Uiteraard verplicht de hersamenstelling van het LOC niet het bestaande huishoudelijke reglement opnieuw te onderhandelen. Het is wel een gelegenheid het te actualiseren.

  Elke afgevaardigde in het LOC dient over een exemplaar te beschikken.

  De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op in samenspraak met de secretaris. Een onderwerp kan op de agenda van het LOC geplaatst worden op initiatief van het schoolbestuur of van een (of meerdere) vertegenwoordigers van het personeel. De termijn waar binnen dit moet gebeuren is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Dan komt het normaal op de agenda van de eerstvolgende vergadering. De secretaris bezorgt de uitnodigingen samen met alle documenten die nodig en nuttig zijn om met voldoende kennis van zaken standpunten te kunnen innemen aan de leden en de permanente adviseur(s).

  Wanneer onderhandelingen gevoerd worden kunnen de betrokken partijen tot een eenparig akkoord komen. Dan wordt een protocol afgesloten tussen de werkgever en de werknemers. Het ontwerp van protocol wordt opgemaakt door de voorzitter, niet door de secretaris. Hij beschikt over 15 kalenderdagen na het beëindigen van de onderhandeling – dit kan eventueel pas na verschillende LOC-vergaderingen - om het protocol op te stellen. De leden beschikken over een termijn van 15 kalenderdagen om hun opmerkingen schriftelijk aan de voorzitter over te maken. Worden er geen opmerkingen voorgesteld dan wordt het ontwerp de definitieve tekst van het protocol. Zijn er wel opmerkingen dan moet de voorzitter het LOC onverwijld bijeenroepen om de opmerkingen te bespreken. Daarna stelt de voorzitter de definitieve tekst van het protocol op. Een afschrift van de definitieve tekst wordt door de secretaris aan alle leden bezorgd. Tevens worden zij uitgenodigd om het protocol te ondertekenen. In het protocol wordt duidelijk de inhoud en de duur geformuleerd. Protocols worden gedateerd en genummerd. In geval van een eenparig akkoord kan het schoolbestuur geen maatregelen nemen die afwijken van het protocol.

  Wanneer evenwel geen eenparig akkoord kan tot stand komen omdat de delegatie van het personeel niet akkoord gaat ofwel omdat één lid van één van de delegaties niet akkoord gaat dan zullen in het protocol de verschillende standpunten opgetekend worden. In dit geval zal het schoolbestuur maatregelen kunnen nemen, die zij meent te moeten nemen.

  De bevoegdheden van het LOC

  Het LOC heeft 4 bevoegdheidsniveau's: 

  1. Informatierecht
  2. Onderhandelingsbevoegdheid
  3. Toezichtsbevoegdheid
  4. Bemiddelingsbevoegdheid.

  1. informatierecht

  Het LOC heeft ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met tewerkstelling:

  • Inlichtingen over de evolutie van het aantal leerlingen en de weerslag ervan op tewerkstelling en infrastructuur
  • Inlichtingen over de structuur van de scho(o)l(en) inclusief over fusie, overname, sluiting uitbreiding, rationalisering of andere belangrijke structuurwijzigingen waarover het schoolbestuur onderhandelingen of besprekingen voert en het effect op de tewerkstellingsevolutie
  • Inlichtingen over het personeelsverloop

  Ook heeft het LOC ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met het schoolbestuur en de scho(o)l(en):

  Basisinformatie over de juridische vorm van het statuut en de samenstelling van het schoolbestuur

  Inlichtingen over de eventuele wijzigingen aan het statuut en de samenstelling van het schoolbestuur

  • Basisinformatie over de positie van de scho(o)l(en)
  • Het organogram van de scho(o)l(en)
  • De lijst van de onderwijsinrichtingen van gelijk niveau en/of met dezelfde aangeboden studierichtingen die in de streek gevestigd zijn
  • Het beleid inzake rekrutering van leerlingen en informatie aan de ouders
  • De aanbevelingen en conclusies uit het doorlichtingsverslag van de inspectie.

  Inlichtingen in verband met het financieel beleid van de school moeten ook minstens jaarlijks worden verschaft:

  • de ontvangen toelagen
  • de inkomsten voortvloeiend uit initiatieven voor steun aan de scholen
  • kostgelden van internaten, maaltijdtickets, bij- en naschoolse activiteiten
  • alle andere inkomsten
  • de jaarrekeningen van het laatste kalenderjaar
  • de overeenkomsten en akkoorden die fundamentele en duurzame gevolgen hebben voor de toestand van de scho(o)l(en).

  Je moet ook minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de infrastructuur van de school en over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel.

  2. Onderhandelingsbevoegdheid

  De LOC's hebben onderhandelingsbevoegdheid over:

  • algemene principes van het personeelsbeleid
  • aard en duur van het dienstverband
  • rechten en plichten, onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, regeling van cumulaties met andere ambten, betrekkingen of bezigheden
  • aansprakelijkheidsreglementering
  • regeling inzake evaluatie van het personeel
  • het algemeen beleid inzake de verloven en deeltijdse arbeid
  • navormingsbeleid van personeelsleden
  • de maatregelen van inwendige orde
  • de richtlijnen en de regelen inzake de prestatieregeling
  • projecten en maatregelen die van aard zijn de omstandigheden en voorwaarden waarin het werk in de school wordt uitgevoerd, te wijzigen
  • het opstellen en het wijzigen van een arbeidsreglement

  3. Toezichtsbevoegdheid

  Het LOC ziet toe op de toepassing van:

  • de sociale wetgeving;
  • de sociale en administratieve reglementeringen die voortvloeien uit onderwijsreglementering.

  4. Bemiddelingsbevoegdheid

  Het LOC kan bemiddelen:

  • bij elk geschil
  • bij elke betwisting van collectieve aard die zich in de school voordoet, of dreigt te ontstaan (preventief).

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.