Coronacrisis: veel gestelde vragen. Update Paasvakantie!

Alle overheden en andere instanties blijven permanent hun informatie over de maatregelen om de coronacrisis in te dijken aanvullen. Zo vind je heel wat informatie op de website van het ministerie van onderwijs over het coronavirus.

Desondanks krijgen wij nog veel praktische vragen van leden.
Voor de belangrijkste vragen waarop elders moeilijk een antwoord te vinden is geven wij hier een kort overzicht.

 

OPVANG IN DE PAASVAKANTIE 

 
Er is opvang voor de kinderen in de paasvakantie. Het COV maakte daarover samen met de koepels en minister Weyts goede afspraken. Sociaal overleg werkt! #sterkoverlegwerkt
 
We zijn #trots op wat onze directeurs en schoolteams tot nu toe presteerden. Samen staan we sterk, ook in de komende periode. 

 
Wie zorgt voor de organisatie van de opvang in de paasvakantie? 

 • Het lokaal bestuur, het stads- of gemeentebestuur, neemt de regie om opvang te voorzien in de paasvakantie. 
 • Het bestuur doet dit in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien (vroegere Kind en Gezin), de bestaande opvangpartners en de scholen op haar grondgebied. 
 • In de eerste plaats gaat het om bestaande initiatieven voor buitenschoolse opvang georganiseerd door de gemeente zelf of door een vrij initiatief. 
 • Als het nodig is zal de gemeente ook de scholen aanspreken. 

 

Voor wie is deze opvang bedoeld? 

 • Belangrijk: Het algemene principe blijft dat kinderen zo veel als mogelijk thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie.
 • Enkel gezonde kinderen worden opgevangen, zieke kinderen blijven thuis.
 • Kinderen die de voorbije periode samen zaten, worden zoveel als mogelijk in deze zelfde gemeenschap opgevangen.
 • De opvang is er voor drie groepen kinderen:
  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Het gaat om kinderen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs die in een buitenschoolse opvang kunnen opgevangen worden.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 
  • Kinderen en jongeren voor wie geen andere opvangmogelijkheid bestaat. Dat gaat in het bijzonder over kinderen uit het buitengewoon onderwijs die medische en/of sociale zorgnoden hebben, de onderwijsinternaten, de internaten buitengewoon onderwijs van het gemeenschapsonderwijs. Over de opvang van deze derde groep zal er nog apart gecommuniceerd worden als er specifieke regelingen zijn uitgewerkt. 

 

Wie vangt de kinderen op? 

 • Het lokale bestuur zorgt voor voldoende opvangpersoneel: personeel van de eventuele buitenschoolse opvang, animatoren, vrijwilligers, …. Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden. 
 • Onderwijspersoneel kan zich vrijwillig aanbieden om tijdens de paasvakantie mee in te staan voor de opvang. Het gemeente- of stadbestuur zal de scholen contacteren als er nood is aan vrijwillige opvanghulp van het personeel van de scholen. 

Waar worden de kinderen opgevangen? 

 • De opvang zal gebeuren in de gewone plaatsen waar buitenschoolse opvang normaal georganiseerd wordt. 
 • Eventueel zal gebruik gemaakt worden van schoolinfrastructuur. Daar worden lokaal afspraken over gemaakt. Daarbij moet er ook oog zijn voor de taakbelasting van de directeur. 

Wat houdt de opvang in tijdens de paasvakantie? 

 • Tijdens deze opvang wordt natuurlijk geen lesgegeven, er is plaats voor spel en sport en creatieve activiteiten. Daarbij blijft de aandacht voor de huidige hygiëne-maatregelen belangrijk. 

NIEUW! Hoe zit het met de arbeidsongevallenverzekering als ik vrijwillig opvang doe tijdens de paasvakantie? 

Als de vrijwillige inzet van onderwijspersoneel aansluit bij zijn opdracht of de verplichte opvang in het kader van de corona-crisis, dan blijft de arbeidsongevallenregeling van het onderwijs gelden, zowel bij: 

* onderwijspersoneelsleden die als vrijwilliger uitzonderlijk de vakantieopvang in de school verder verzorgen; 

* onderwijspersoneelsleden die als vrijwilliger, binnen de context van de gemeentelijke regie en de lokaal gemaakte afspraken, op een andere plaats dan de school mee de vakantieopvang verzorgen.  

 

ZIEKTEDAGEN: nieuwe richtlijnen!


Personeelsleden die ziek zijn, moeten dat enkel aan de school melden, zodat die zich kan organiseren. Een ziekteattest is niet nodig. Dat besliste de Vlaamse overheid omdat huisartsen op dit moment overvraagd zijn.

Wat moet er gebeuren met de gebruikelijke formulieren voor ziekte zoals de PERS 16 en het medisch attest voor Certimed?

 • Als je ziek wordt, ook door het coronavirus moet je niet langer een attest hebben van je arts. Je vult jouw deel in en stuurt de PERS 16 afwezigheidsattest naar de school. 
 • Je school moet het ziekteverlof melden aan Agodi en vervanging is mogelijk indien aan de voorwaarden voldaan is.
 • Certimed doet geen ziektecontroles.

Wat als je in de risicogroep zit, maar niet genoeg ziektedagen hebt om thuis te blijven? 

 • Leerkrachten die tot een risicogroep behoren, nemen telefonisch contact op met hun dokter. Hij kan onmiddellijk de gepaste maatregelen nemen. Als je in quarantaine geplaatst wordt blijf je in dienstverband en wordt je salaris verder betaald. Dit is een overmachtsituatie. Daar kan de school een attest voor vragen. Je school geeft dit door aan het werkstation (DO 046 heirkracht).
 • Je arts moet de risicosituatie bevestigen. Bij quarantaine gebruik je geen ziekteverlof op.

 

PROFYLACTISCH VERLOF

Kan je als personeelslid in deze coronacrisis ook profylactisch verlof aanvragen als je verminderde weerstand hebt door een aandoening, uit angst besmet te raken?

 • Neem contact op met je arts die dan kan oordelen of het ‘medisch’ noodzakelijk is dat jij ook een quarantaine in acht neemt. Profylactisch verlof is voor andere situaties, als je samenwoont met een besmet persoon of als er in de school een besmettingshaard is.
 • Als je in quarantaine geplaatst wordt blijf je in dienstverband en je salaris wordt verder betaald. Dit is een situatie van overmacht. Daar kan de school een attest voor vragen. Je school geeft dit door aan het werkstation (DO 046 heirkracht). Vervanging voor dit personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Raadpleeg zeker ook de website van het ministerie van onderwijs over het coronavirus.

Mijn vader woont bij me in en behoort tot de risicogroep, ik zou hem niet graag besmetten. Ik heb angst om via de kinderen tijdens de opvang het virus mee naar huis te nemen. Wat kan ik doen?

 • Volg zeker de algemene beschermingsrichtlijnen van de overheid. Je vindt ze op deze website.
 • Word je ziek of behoor je tot een risicogroep, neem dan telefonisch contact op met je arts. Hij kan onmiddellijk de gepaste maatregelen nemen. Als je in quarantaine geplaatst wordt blijf je in dienstverband en wordt je salaris verder betaald.
 • Ook als je samenwoont met een persoon in de risicogroep kan je arts een quarantainemaatregel opleggen. Dit is een situatie van overmacht. Daar kan de school een attest voor vragen. Je school geeft dit door aan het werkstation (DO 046 heirkracht). Vervanging voor dit personeelslid kan volgens de bestaande regels.
 • Als een inwonend gezinslid besmet is met het virus kan je profylactisch verlof aanvragen bij het controleorgaan Certimed. Je arts attesteert de ziekte van je gezinslid.

 

DE SCHOOL SLUITEN?

Kan onze school sluiten als er geen leerlingen opdagen voor de opvang?

 • De overheid besliste dat scholen in opvang moeten blijven voorzien voor bepaalde kinderen (zie verder in deze FAQ). 
 • Als er geen kinderen naar je school komen om op te vangen is het natuurlijk eenvoudiger om je personeel thuis te laten werken.
 • Denk echter ook aan je contractuele arbeiders en bedienden, deze blijven best verder werken.
 • De school moet wel bereikbaar zijn als de situatie verandert voor ouders die in cruciale sectoren werken. 

Wat gebeurt er als al ons personeel dat de opvang kan voorzien zelf ziek wordt?

 • Als alle personeelsleden die de opvang kunnen doen ziek worden en er zijn nog steeds kinderen die moeten opgevangen worden, moet een risicoanalyse gedaan worden van mogelijkheden om zo nodig kinderen elders op te vangen. Neem contact op met je CLB. Zij helpen om een gepaste oplossing te vinden.

Indien men toch de scholen zal sluiten voor een bepaalde tijd. Wat doet dit met ons loon? 

 • Als de scholen gesloten worden, blijft je aanstelling doorlopen en wordt je salaris verder betaald.

 

PERSONEEL IN RISICOGROEPEN

Er zijn heel wat oudere leerkrachten aan het werk. Zij komen beter niet meer in contact met de kleinkinderen en met hun bejaarde ouders. Is er voor hen geen risico als ze jonge kinderen op school opvangen?

 • Leerkrachten die tot een risicogroep behoren, nemen telefonisch contact op met hun dokter. Hij kan onmiddellijk de gepaste maatregelen nemen. Als je in quarantaine geplaatst wordt blijf je in dienstverband en wordt je salaris verder betaald. Dit is een situatie van overmacht. Daar kan de school een attest voor vragen. Je school geeft dit door aan het werkstation (DO 046 heirkracht). 
 • Volg zeker de algemene beschermingsrichtlijnen van de overheid. Je vindt ze op deze website.

Ik heb een auto-immuunziekte en neem daar medicatie voor. Volgens mijn arts-specialist is het beter om nu niet te gaan werken. Welk verlof kan ik nemen? 

 • Leerkrachten die tot een risicogroep behoren, nemen telefonisch contact op met hun dokter. Hij kan onmiddellijk de gepaste maatregelen nemen. Je arts moet de risicosituatie bevestigen. Als je in quarantaine geplaatst wordt blijf je in dienstverband en wordt je salaris verder betaald. Dit is een overmachtsituatie. Daar kan de school een attest voor vragen. Je school geeft dit door aan het werkstation (DO 046 heirkracht).

Er zijn nogal wat personeelsleden in onderwijs die tot een risicogroep behoren. Wat wordt van hen verwacht? Wat kan niet gevraagd worden? Over het al dan niet inschakelen van (alle of bepaalde) personeelsleden voor de opvang van aanwezige kinderen worden afspraken gemaakt in het lokaal comité. 

 • Uiteraard houden we rekening met personeelsleden in risicogroepen. Aan deze personen wordt aangeraden onmiddellijk met hun arts contact op te nemen. Die kan gepaste maatregelen nemen. Als deze personen in een vorm van quarantaine moeten kan in de mate van het mogelijke gevraagd worden dat ze thuis opdrachten uitvoeren maar op school zeker niet. Maak in het lokaal overleg afspraken op welke wijze de taken moeten uitgevoerd worden, zeker ook over thuiswerken.

 

ARBEIDSONGEVAL THUIS

Ik werk thuis in afspraak met de school of omdat ik verplicht in quarantaine ben geplaatst door mijn arts. Hoe zit het dan met arbeidsongevallen?

 • Tijdens je thuiswerk is de arbeidsongevallenverzekering van Agodi ook van toepassing.
 • Je vult alle gebruikelijke formulieren in.

 

BESCHERMINGSMAATREGELEN

Kunnen we op school beschikken over beschermingsmaatregelen?

 • De belangrijkste beschermingsmaatregel blijft een goede handhygiëne. Dat gebeurt met water en zeep.
 • Op het crisisoverleg heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigd dat er ontsmettingsmiddelen en mondmaskers besteld zijn voor bepaalde risicogroepen. Daar waar nodig contacteer ook je CLB.

 

VERGADEREN

Er staat een pedagogische studiedag gepland, kan die plaatsvinden? 
De directeur wil alle leraren in werkgroepjes laten samenwerken om nieuwe rapporten te maken, nieuwe handboeken te bestuderen of een nieuwe methode te bestuderen. Kan dat?

 • Uit veiligheidsoverwegingen wordt geadviseerd om niet noodzakelijke samenkomsten zoals personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen niet te laten plaatsvinden. Dit moet een aandachtspunt zijn voor elke soort bijeenkomst. Bespreek in je school wat echt nodig is en zoek alternatieve overlegmanieren. Hou zeker ook voor het personeel rekening met hygiënische voorzorgsmaatregelen en criteria als afstand, ventilatie ... (bv. in de lerarenkamer).

 

WAT KAN ONZE OPDRACHT ZIJN?

Als je gezond bent, blijf je aan het werk. Over de invulling van je takenpakket (op school of thuis) worden de afspraken gemaakt in het Lokaal Overlegcomité. De pedagogische opdracht van leraren moet daarbij gerespecteerd worden.

Ik ben ondersteuner en kom normaal gezien in verschillende scholen. Mijn opdracht als administratief medewerker is gespreid over meerdere scholen. Zijn er specifieke richtlijnen hiervoor?

 • Als je in verschillende scholen werkt, beperk je je tot werken in 1 school. Je directeurs overleggen daarover. Dat geldt ook voor de personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken.

Het gerucht gaat dat er zal gevraagd worden, wanneer er weinig kinderen aanwezig, om taken op te nemen in ons plaatselijk rusthuis ? Kan dit ?

 • Dit kan zeker niet! Naast de lessen die nu geschorst zijn hebben leraren nog voldoende andere taken in functie van hun opdracht die ze kunnen uitvoeren. Bezoekers hebben trouwens geen toegang meer tot woonzorgcentra. 

In onze school wordt aan de aanwezig personeelsleden gevraagd om poets-, schilder- en andere onderhoudswerken uit te voeren. Kan dit? 

 • Nee dat kan niet. Er is geen wijziging aan de reglementering over de opdracht van het personeel. Onderhoud van de school is geen opdracht van de leraren, ook niet in deze crisistijd. 

Er wordt ons gezegd dat we ook in de voor- en naschoolse opvang zullen ingeschakeld worden. Kan dat zomaar? 

 • Neen, dan kan niet. Crisismaatregelen zijn geen vrijgeleide om bijkomende opdrachten op te leggen. De normale prestatieregeling blijft gelden. De school staat in voor opvang tijdens de normale schooluren. Voor en na de schooluren wordt de opvang verzorgd door de normale buitenschoolse kinderopvang. 

Vanuit de gemeentelijke overheid wil men de scholen en het onderwijspersoneel ook inzetten om opvang te verzekeren tijdens de paasvakantie. Hoe reageren we daarop? 

 • De geldende onderwijsreglementering blijft van kracht. Al het onderwijspersoneel (ook de directeur) heeft vakantie tijdens de schoolvakanties. Binnen de afspraken zoals vastgelegd in het arbeidsreglement kan op hen wel in beperkte mate beroep gedaan worden. Hierbij moeten ook de regels van de opdracht van het personeel gevolgd worden. De opvang van kinderen tijdens klasvrije namiddagen en schoolvakanties behoren niet tot het taken- en opdrachtenpakket van het personeel. Het gemeentebestuur kan mogelijk wel zijn schoolgebouwen ter beschikking stellen voor opvang van kinderen, maar kan geen onderwijspersoneel opvorderen om die opvang uit te voeren tijdens de vakantieperiodes. 

 

WELKE KINDEREN IN DE OPVANG?


In het sociaal overleg heeft het COV mee concretere criteria vastgelegd voor de kinderen die kunnen worden opgevangen op school. 

De principes zijn duidelijk: 

 • Uiteraard blijven alle zieke kinderen thuis.
 • Wie thuiswerkt, vangt zijn kinderen thuis op. 
 • Enkel voor bepaalde categorieën zijn uitzonderingen mogelijk. 

Dit zijn de uitzonderingen:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
 • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs en de onderwijsinternaten.
 • Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De overheid gaat ervan uit dat de school het best kan inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. De overheid vraagt ook expliciet aan de scholen om hierover in overleg te gaan met het CLB en de ouders.

 

CONTRACTUELE ARBEIDERS EN BEDIENDEN IN VRIJE SCHOLEN

In heel wat vrije scholen werken arbeiders en bedienden die betaald worden door het schoolbestuur met de werkingsmiddelen. Hoe zit het met hun situatie?

 • Zolang de scholen niet gesloten zijn is het goed dat deze personeelsleden hun taken blijven uitvoeren. Arbeiders kunnen herstellingen blijven doen of gebouwen, speelplaatsen en schooltuinen blijven onderhouden. Ook busbegeleiders en andere bedienden kunnen hun opdracht blijven uitvoeren.
 • Met de schoolbestuurorganisaties hebben we CAO’s afgesloten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van de hogescholen. Deze CAO’s bepalen dat er voor die werknemers in de mate van het mogelijke alternatieve tewerkstelling gezocht wordt en dat in geval van overmacht - wanneer er geen prestaties meer geleverd kunnen worden of als de werknemer tot een risicogroep behoort – het loon voort uitbetaald wordt. De CAO’s gelden van 16 maart 2020 tot 3 april 2020.
 • Deze werknemers worden bezoldigd uit de werkingsmiddelen van de scholen. Die middelen blijven gegarandeerd door de overheid. Ook de loonsubsidie voor het zonaal busvervoer in het buitengewoon onderwijs blijft gegarandeerd.
 • Door deze CAO’s zorgen we er voor dat deze personeelsleden niet moeten terugvallen op tijdelijke werkloosheid.
 

 

WAT DOET HET COV?

Het COV doet al het mogelijk om zijn leden te informeren, vragen te beantwoorden en maatregelen af te dwingen bij de overheid.

 • Op het crisisoverleg met de overheid blijven we zeer duidelijk maken dat onze leden in de scholen extreem bezorgd zijn, vooral over de risico’s die kunnen gepaard gaan met het organiseren van opvang. We staan permanent in contact met de overheid en blijven aandringen op duidelijke doortastende maatregelen.
 • Leden van wie we een e-mailadres hebben, kregen vorige vrijdag een extra nieuwsbrief over de coronacrisis.
 • Op onze website en via facebook vind je onze berichtgeving en antwoorden op veel gestelde vragen.
 • Vragen via sociale media en e-mails worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Personalization