Aangepaste coronamaatregelen onderwijs

Na een nieuw coronaoverleg tussen de minister van Onderwijs en de sociale partners op 27 oktober 2021 naar aanleiding van de negatieve evolutie van de coronacijfers in de samenleving, zijn bepaalde maatregelen aangepast. 

De nieuwe maatregelen spitsen zich vooral toe op het lager onderwijs, omdat het aantal besmettingen daar aanzienlijk hoger ligt dan in het kleuter-, secundair en hoger onderwijs.

Mondmaskers

In het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school (gewoon basisonderwijs) wordt de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd vanaf 8 november 2021, na de herfstvakantie dus. In het buitengewoon basisonderwijs geldt de mondmaskerplicht voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor wie het mogelijk is.

Wanneer de leerlingen stilzitten in de klas en er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker af. Buiten kunnen de mondmaskers af, maar dan moeten de leerlingen wel intense fysieke contacten vermijden. 

Leraren van het vijfde en zesde leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventuele andere personeelsleden).

In de andere leerjaren van de lagere school en de andere onderwijsniveaus kunnen bijkomende maatregelen zoals mondmaskerplicht opgelegd worden op basis van een lokale risicoanalyse, bijvoorbeeld na een uitbraak.

Testing en quarantaine

De procedure voor testing en quarantainemaatregelen wordt herzien. Om de overbelasting van de CLB’s tegen te gaan, worden voortaan enkel nog leerlingen met symptomen getest.

Daarnaast spreekt men vanaf nu van een ‘clusteruitbraak’ bij vier bevestigde besmettingen (na een test) bij leerlingen in dezelfde klas binnen één week. In dat geval zal de hele klas in quarantaine gaan, inclusief de leraar.

Andere

  • Oudercontacten, vergaderingen, klassenraden en andere contacten tussen personeelsleden vinden bij voorkeur digitaal plaats.
  • Eetfestijnen, Sinterklaasfeesten en andere festiviteiten worden het best zoveel mogelijk beperkt. Wanneer die toch georganiseerd worden, volgen ze de regels die in de horeca van toepassing zijn, inclusief het voorleggen van het COVID Safe Ticket voor volwassenen.
  • De aanwezigheid van derden in de onderwijsinstellingen moet zoveel mogelijk beperkt worden. Derden dragen hoe dan ook een mondmasker.
  • Het verbod op het gebruik van het openbaar vervoer voor extra-murosactiviteiten wordt opgeheven.
  • Thuiswerk wordt opnieuw sterk aanbevolen voor personeelsleden van wie de aanwezigheid in de onderwijsinstelling niet vereist is voor de uitvoering van hun opdracht.

Personalization