Waarom start COC met COnneCt?

Waarom start COC met COnneCt?

Personeel in onderwijs is geëngageerd. Ze geven zich elke dag voor de volle 100 procent om hun leerlingen, studenten en cursisten de best mogelijke vorming te bieden. Maar de personeelsleden staan onder druk. Ook al steken ze hun hart en ziel in hun job, toch stelt COC vast dat de verbinding van personeel met hun opdracht en de onderwijswereld steeds vaker op de proef wordt gesteld. Heel wat leraren en collega’s geven aan dat ze de werkdruk maar moeilijk kunnen dragen. Burn-out en andere psychosociale klachten zijn al lang geen zeldzaam fenomeen meer. De lerarenopleidingen boeten in aan populariteit en minder afgestudeerden trekken ook daadwerkelijk richting onderwijs. Meer en meer onderwijsmensen zetten hun carrière in andere sectoren verder. En dat terwijl het lerarentekort alsmaar nijpender wordt! 

COC voelt dat er nood is aan begeleiding voor personeelsleden die de connectie met hun opdracht of met de mensen waarmee ze samenwerken voelen afnemen. Daarom breiden we onze dienstverlening uit met COnneCt. We willen het functioneren in onderwijs optimaliseren en waar nodig herstellen. Zo dragen we een steentje bij aan de oplossing van het lerarentekort. We willen de expertise die er is, waarderen en zoveel mogelijk in het onderwijs houden.

Kom meer te weten over COnneCt:

Knop COnneCt-brochure
Knop COnneCt-blog

Hoe kan je COnneCt bereiken?

Via mail: connect@acv-csc.be

Via telefoon:

  • Gert Maene: 02 244 36 78
  • Theo Kuppens: 02 244 36 79

Via chat:

  • Op maandag en donderdag van 16 uur tot 18 uur
  • Op niet-vastgelegde momenten
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.