IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectorakkoord: wat verandert er voor bewakers?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere,arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering ons een maximale loonsverhoging van 0,4% oplegt, zijn deze onderhandelingen zijn frustrerend: we zijn erg beperkt in wat we kunnen vragen.Je vindt de details van dit akkoord hieronder.

Loonsverhoging

Alle lonen stijgen met 0,8% vanaf 1 januari 2022. Hoe is dit mogelijk aangezien de loonkostmarge oftewel de wettelijk vastgelegde maximale loonstijging in 2021-2022, maar 0,4% bedraagt. Aangezien de verhoging pas op 1 januari 2022 in werking treedt, kunnen we stellen dat de lonen in 2021-2022 gemiddeld maar met 0,4% per jaar gestegen zijn; op die manier kunnen we zeggen dat de wet werd nageleefd. Voordeel van deze formule? Deze verhoging is recurrent, wat betekent dat ze een invloed zal hebben op uw loon. gedurende uw volledige loopbaan. Dit geldt niet voor de coronapremie (zoals u weet, het maximumbedrag van 500 EUR dat kon worden toegekend in sectoren die de coronacrisis goed hebben doorstaan). Dus inderdaad, we hebben de coronapremie niet kunnen verkrijgen. We herinneren u eraan:

 • dat ze maximaal 500 EUR bedraagt, maar dat ze in de meeste sectoren na onderhandeling slechts gemiddeld 200-250 EUR bedraagt
 • dat ze bovendien vaak gelinkt is aan de effectieve prestaties, waardoor zeer weinig werknemers aanspraak zullen maken op de volledige premie. 

Volgens onze berekening zou een verhoging van 0,8% (in plaats van een verhoging van 0,4% + een coronapremie) voor een SB-agent het volgende opbrengen:

voor een SB-agent het volgende opbrengen:

 • 1263 EUR meer na 10 jaar 
 • 2635 EUR meer na 20 jaar
 • 4146 EUR meer na 30 jaar 

Vrije weekends

Momenteel hebben alle werknemers recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie.  Vanaf 1 januari zal het aantal vrije weekends verhoogd  worden tot 22 per jaar.

Ter herinnering: Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers  vanaf 55 jaar recht op één extra vrije weekend per jaar en  werknemers vanaf 60 jaar op twee extra vrije weekends per  jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2022:

 • Alle werknemers: 22 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 23 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 60 jaar: 24 vrije weekends per jaar

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze 

eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot halftijds.

EN

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector 

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders met 30 jaar anciënniteit of meer 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 1 januari 2022. 

Divers

Cafetariaplannen

De werkgevers waren vragende partij om de mogelijkheid te voorzien om cafetariaplannen in te  voeren in hun bedrijven. De cafetariaplannen vormen een alternatieve  verloningsmanier, die bovenop het basisloon komt  en waardoor de werknemer zelf zijn eigen pakket aan  loonvoordelen kan samenstellen (bedrijfsfiets, extra  verlofdagen, laptop, mobiliteitsvergoeding,...). 

Aangezien de belastingaftrek en/of de socialezekerheidsbijdragen op deze loonvoordelen  over het algemeen lager zijn dan wat op het basisloon wordt ingehouden, kan het cafetariaplan  netto voordelig lijken voor de werknemer. De  werknemer bouwt daarentegen geen bijkomende  socialezekerheidsrechten op (in geval van  werkloosheid, ziekte, pensioen), in tegenstelling tot  het brutoloon, waarbij dit wel het geval is.  Aangezien deze vraag een breekpunt vormde voor  de werkgevers, hebben we een deur op een kiertje  gezet: de bedienden zullen kunnen beslissen om hun  eindejaarspremie en forfaitaire decemberpremie volledig of gedeeltelijk om te zetten in een minstens  gelijkwaardig voordeel, en dit vanaf december 2021. 

Opgelet! We wilden zekerheid inbouwen om ervoor te  zorgen dat bedienden die voor deze optie kiezen dat  weloverwogen doen. De vakbondsafgevaardigden van  de bedienden moeten dus geraadpleegd worden in elke  onderneming waar men op deze maatregel een beroep wil doen. Als na raadpleging blijkt dat er geen consensus  is, dan worden de regionale vakbondssecretarissen en daarna eventueel de nationale secretarissen betrokken.  Merk op dat deze bepaling niet geldt voor de arbeiders. Zij krijgen hun buitengewone vakantietoelage nog  steeds via het Sociaal Fonds 

 

Digitalisering

Om de communicatie efficiënter te laten verlopen, willen de werkgevers de informatie-uitwisseling zo "digitaal" mogelijk maken. Een eerste poging tot akkoord over dit onderwerp is mislukt in het laatste akkoord. Opnieuw vormde dit punt een breekpunt voor de werkgevers. We zijn dus akkoord gegaan met het principe dat elke werknemer die over een persoonlijk e-mailadres beschikt dit meedeelt aan de werkgever. Maar we hebben er voorwaarden aan verbonden: de concrete invoering van deze maatregel (soorten betrokken informatie, mogelijkheid om te weigeren het in te brengen in het systeem, ondersteuning van werknemers die minder vertrouwd zijn met technologie, deconnectie,...) en de toepassing ervan moeten besproken en goedgekeurd worden door de leden van de ondernemingsraad en/of van de syndicale delegatie.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectorakkoord: wat verandert er voor bewakers?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere,arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering ons een maximale loonsverhoging van 0,4% oplegt, zijn deze onderhandelingen zijn frustrerend: we zijn erg beperkt in wat we kunnen vragen.Je vindt de details van dit akkoord hieronder.

Loonsverhoging

Alle lonen stijgen met 0,8% vanaf 1 januari 2022. Hoe is dit mogelijk aangezien de loonkostmarge oftewel de wettelijk vastgelegde maximale loonstijging in 2021-2022, maar 0,4% bedraagt. Aangezien de verhoging pas op 1 januari 2022 in werking treedt, kunnen we stellen dat de lonen in 2021-2022 gemiddeld maar met 0,4% per jaar gestegen zijn; op die manier kunnen we zeggen dat de wet werd nageleefd. Voordeel van deze formule? Deze verhoging is recurrent, wat betekent dat ze een invloed zal hebben op uw loon. gedurende uw volledige loopbaan. Dit geldt niet voor de coronapremie (zoals u weet, het maximumbedrag van 500 EUR dat kon worden toegekend in sectoren die de coronacrisis goed hebben doorstaan). Dus inderdaad, we hebben de coronapremie niet kunnen verkrijgen. We herinneren u eraan:

 • dat ze maximaal 500 EUR bedraagt, maar dat ze in de meeste sectoren na onderhandeling slechts gemiddeld 200-250 EUR bedraagt
 • dat ze bovendien vaak gelinkt is aan de effectieve prestaties, waardoor zeer weinig werknemers aanspraak zullen maken op de volledige premie. 

Volgens onze berekening zou een verhoging van 0,8% (in plaats van een verhoging van 0,4% + een coronapremie) voor een SB-agent het volgende opbrengen:

voor een SB-agent het volgende opbrengen:

 • 1263 EUR meer na 10 jaar 
 • 2635 EUR meer na 20 jaar
 • 4146 EUR meer na 30 jaar 

Vrije weekends

Momenteel hebben alle werknemers recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie.  Vanaf 1 januari zal het aantal vrije weekends verhoogd  worden tot 22 per jaar.

Ter herinnering: Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers  vanaf 55 jaar recht op één extra vrije weekend per jaar en  werknemers vanaf 60 jaar op twee extra vrije weekends per  jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2022:

 • Alle werknemers: 22 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 23 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 60 jaar: 24 vrije weekends per jaar

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze 

eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot halftijds.

EN

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector 

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders met 30 jaar anciënniteit of meer 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 1 januari 2022. 

Divers

Cafetariaplannen

De werkgevers waren vragende partij om de mogelijkheid te voorzien om cafetariaplannen in te  voeren in hun bedrijven. De cafetariaplannen vormen een alternatieve  verloningsmanier, die bovenop het basisloon komt  en waardoor de werknemer zelf zijn eigen pakket aan  loonvoordelen kan samenstellen (bedrijfsfiets, extra  verlofdagen, laptop, mobiliteitsvergoeding,...). 

Aangezien de belastingaftrek en/of de socialezekerheidsbijdragen op deze loonvoordelen  over het algemeen lager zijn dan wat op het basisloon wordt ingehouden, kan het cafetariaplan  netto voordelig lijken voor de werknemer. De  werknemer bouwt daarentegen geen bijkomende  socialezekerheidsrechten op (in geval van  werkloosheid, ziekte, pensioen), in tegenstelling tot  het brutoloon, waarbij dit wel het geval is.  Aangezien deze vraag een breekpunt vormde voor  de werkgevers, hebben we een deur op een kiertje  gezet: de bedienden zullen kunnen beslissen om hun  eindejaarspremie en forfaitaire decemberpremie volledig of gedeeltelijk om te zetten in een minstens  gelijkwaardig voordeel, en dit vanaf december 2021. 

Opgelet! We wilden zekerheid inbouwen om ervoor te  zorgen dat bedienden die voor deze optie kiezen dat  weloverwogen doen. De vakbondsafgevaardigden van  de bedienden moeten dus geraadpleegd worden in elke  onderneming waar men op deze maatregel een beroep wil doen. Als na raadpleging blijkt dat er geen consensus  is, dan worden de regionale vakbondssecretarissen en daarna eventueel de nationale secretarissen betrokken.  Merk op dat deze bepaling niet geldt voor de arbeiders. Zij krijgen hun buitengewone vakantietoelage nog  steeds via het Sociaal Fonds 

 

Digitalisering

Om de communicatie efficiënter te laten verlopen, willen de werkgevers de informatie-uitwisseling zo "digitaal" mogelijk maken. Een eerste poging tot akkoord over dit onderwerp is mislukt in het laatste akkoord. Opnieuw vormde dit punt een breekpunt voor de werkgevers. We zijn dus akkoord gegaan met het principe dat elke werknemer die over een persoonlijk e-mailadres beschikt dit meedeelt aan de werkgever. Maar we hebben er voorwaarden aan verbonden: de concrete invoering van deze maatregel (soorten betrokken informatie, mogelijkheid om te weigeren het in te brengen in het systeem, ondersteuning van werknemers die minder vertrouwd zijn met technologie, deconnectie,...) en de toepassing ervan moeten besproken en goedgekeurd worden door de leden van de ondernemingsraad en/of van de syndicale delegatie.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectorakkoord: wat verandert er voor bewakers?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere,arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering ons een maximale loonsverhoging van 0,4% oplegt, zijn deze onderhandelingen zijn frustrerend: we zijn erg beperkt in wat we kunnen vragen.Je vindt de details van dit akkoord hieronder.

Loonsverhoging

Alle lonen stijgen met 0,8% vanaf 1 januari 2022. Hoe is dit mogelijk aangezien de loonkostmarge oftewel de wettelijk vastgelegde maximale loonstijging in 2021-2022, maar 0,4% bedraagt. Aangezien de verhoging pas op 1 januari 2022 in werking treedt, kunnen we stellen dat de lonen in 2021-2022 gemiddeld maar met 0,4% per jaar gestegen zijn; op die manier kunnen we zeggen dat de wet werd nageleefd. Voordeel van deze formule? Deze verhoging is recurrent, wat betekent dat ze een invloed zal hebben op uw loon. gedurende uw volledige loopbaan. Dit geldt niet voor de coronapremie (zoals u weet, het maximumbedrag van 500 EUR dat kon worden toegekend in sectoren die de coronacrisis goed hebben doorstaan). Dus inderdaad, we hebben de coronapremie niet kunnen verkrijgen. We herinneren u eraan:

 • dat ze maximaal 500 EUR bedraagt, maar dat ze in de meeste sectoren na onderhandeling slechts gemiddeld 200-250 EUR bedraagt
 • dat ze bovendien vaak gelinkt is aan de effectieve prestaties, waardoor zeer weinig werknemers aanspraak zullen maken op de volledige premie. 

Volgens onze berekening zou een verhoging van 0,8% (in plaats van een verhoging van 0,4% + een coronapremie) voor een SB-agent het volgende opbrengen:

voor een SB-agent het volgende opbrengen:

 • 1263 EUR meer na 10 jaar 
 • 2635 EUR meer na 20 jaar
 • 4146 EUR meer na 30 jaar 

Vrije weekends

Momenteel hebben alle werknemers recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie.  Vanaf 1 januari zal het aantal vrije weekends verhoogd  worden tot 22 per jaar.

Ter herinnering: Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers  vanaf 55 jaar recht op één extra vrije weekend per jaar en  werknemers vanaf 60 jaar op twee extra vrije weekends per  jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2022:

 • Alle werknemers: 22 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 23 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 60 jaar: 24 vrije weekends per jaar

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze 

eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot halftijds.

EN

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector 

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders met 30 jaar anciënniteit of meer 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 1 januari 2022. 

Divers

Cafetariaplannen

De werkgevers waren vragende partij om de mogelijkheid te voorzien om cafetariaplannen in te  voeren in hun bedrijven. De cafetariaplannen vormen een alternatieve  verloningsmanier, die bovenop het basisloon komt  en waardoor de werknemer zelf zijn eigen pakket aan  loonvoordelen kan samenstellen (bedrijfsfiets, extra  verlofdagen, laptop, mobiliteitsvergoeding,...). 

Aangezien de belastingaftrek en/of de socialezekerheidsbijdragen op deze loonvoordelen  over het algemeen lager zijn dan wat op het basisloon wordt ingehouden, kan het cafetariaplan  netto voordelig lijken voor de werknemer. De  werknemer bouwt daarentegen geen bijkomende  socialezekerheidsrechten op (in geval van  werkloosheid, ziekte, pensioen), in tegenstelling tot  het brutoloon, waarbij dit wel het geval is.  Aangezien deze vraag een breekpunt vormde voor  de werkgevers, hebben we een deur op een kiertje  gezet: de bedienden zullen kunnen beslissen om hun  eindejaarspremie en forfaitaire decemberpremie volledig of gedeeltelijk om te zetten in een minstens  gelijkwaardig voordeel, en dit vanaf december 2021. 

Opgelet! We wilden zekerheid inbouwen om ervoor te  zorgen dat bedienden die voor deze optie kiezen dat  weloverwogen doen. De vakbondsafgevaardigden van  de bedienden moeten dus geraadpleegd worden in elke  onderneming waar men op deze maatregel een beroep wil doen. Als na raadpleging blijkt dat er geen consensus  is, dan worden de regionale vakbondssecretarissen en daarna eventueel de nationale secretarissen betrokken.  Merk op dat deze bepaling niet geldt voor de arbeiders. Zij krijgen hun buitengewone vakantietoelage nog  steeds via het Sociaal Fonds 

 

Digitalisering

Om de communicatie efficiënter te laten verlopen, willen de werkgevers de informatie-uitwisseling zo "digitaal" mogelijk maken. Een eerste poging tot akkoord over dit onderwerp is mislukt in het laatste akkoord. Opnieuw vormde dit punt een breekpunt voor de werkgevers. We zijn dus akkoord gegaan met het principe dat elke werknemer die over een persoonlijk e-mailadres beschikt dit meedeelt aan de werkgever. Maar we hebben er voorwaarden aan verbonden: de concrete invoering van deze maatregel (soorten betrokken informatie, mogelijkheid om te weigeren het in te brengen in het systeem, ondersteuning van werknemers die minder vertrouwd zijn met technologie, deconnectie,...) en de toepassing ervan moeten besproken en goedgekeurd worden door de leden van de ondernemingsraad en/of van de syndicale delegatie.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectorakkoord: wat verandert er voor bewakers?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere,arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering ons een maximale loonsverhoging van 0,4% oplegt, zijn deze onderhandelingen zijn frustrerend: we zijn erg beperkt in wat we kunnen vragen.Je vindt de details van dit akkoord hieronder.

Loonsverhoging

Alle lonen stijgen met 0,8% vanaf 1 januari 2022. Hoe is dit mogelijk aangezien de loonkostmarge oftewel de wettelijk vastgelegde maximale loonstijging in 2021-2022, maar 0,4% bedraagt. Aangezien de verhoging pas op 1 januari 2022 in werking treedt, kunnen we stellen dat de lonen in 2021-2022 gemiddeld maar met 0,4% per jaar gestegen zijn; op die manier kunnen we zeggen dat de wet werd nageleefd. Voordeel van deze formule? Deze verhoging is recurrent, wat betekent dat ze een invloed zal hebben op uw loon. gedurende uw volledige loopbaan. Dit geldt niet voor de coronapremie (zoals u weet, het maximumbedrag van 500 EUR dat kon worden toegekend in sectoren die de coronacrisis goed hebben doorstaan). Dus inderdaad, we hebben de coronapremie niet kunnen verkrijgen. We herinneren u eraan:

 • dat ze maximaal 500 EUR bedraagt, maar dat ze in de meeste sectoren na onderhandeling slechts gemiddeld 200-250 EUR bedraagt
 • dat ze bovendien vaak gelinkt is aan de effectieve prestaties, waardoor zeer weinig werknemers aanspraak zullen maken op de volledige premie. 

Volgens onze berekening zou een verhoging van 0,8% (in plaats van een verhoging van 0,4% + een coronapremie) voor een SB-agent het volgende opbrengen:

voor een SB-agent het volgende opbrengen:

 • 1263 EUR meer na 10 jaar 
 • 2635 EUR meer na 20 jaar
 • 4146 EUR meer na 30 jaar 

Vrije weekends

Momenteel hebben alle werknemers recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie.  Vanaf 1 januari zal het aantal vrije weekends verhoogd  worden tot 22 per jaar.

Ter herinnering: Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers  vanaf 55 jaar recht op één extra vrije weekend per jaar en  werknemers vanaf 60 jaar op twee extra vrije weekends per  jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2022:

 • Alle werknemers: 22 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 23 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 60 jaar: 24 vrije weekends per jaar

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze 

eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot halftijds.

EN

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector 

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders met 30 jaar anciënniteit of meer 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 1 januari 2022. 

Divers

Cafetariaplannen

De werkgevers waren vragende partij om de mogelijkheid te voorzien om cafetariaplannen in te  voeren in hun bedrijven. De cafetariaplannen vormen een alternatieve  verloningsmanier, die bovenop het basisloon komt  en waardoor de werknemer zelf zijn eigen pakket aan  loonvoordelen kan samenstellen (bedrijfsfiets, extra  verlofdagen, laptop, mobiliteitsvergoeding,...). 

Aangezien de belastingaftrek en/of de socialezekerheidsbijdragen op deze loonvoordelen  over het algemeen lager zijn dan wat op het basisloon wordt ingehouden, kan het cafetariaplan  netto voordelig lijken voor de werknemer. De  werknemer bouwt daarentegen geen bijkomende  socialezekerheidsrechten op (in geval van  werkloosheid, ziekte, pensioen), in tegenstelling tot  het brutoloon, waarbij dit wel het geval is.  Aangezien deze vraag een breekpunt vormde voor  de werkgevers, hebben we een deur op een kiertje  gezet: de bedienden zullen kunnen beslissen om hun  eindejaarspremie en forfaitaire decemberpremie volledig of gedeeltelijk om te zetten in een minstens  gelijkwaardig voordeel, en dit vanaf december 2021. 

Opgelet! We wilden zekerheid inbouwen om ervoor te  zorgen dat bedienden die voor deze optie kiezen dat  weloverwogen doen. De vakbondsafgevaardigden van  de bedienden moeten dus geraadpleegd worden in elke  onderneming waar men op deze maatregel een beroep wil doen. Als na raadpleging blijkt dat er geen consensus  is, dan worden de regionale vakbondssecretarissen en daarna eventueel de nationale secretarissen betrokken.  Merk op dat deze bepaling niet geldt voor de arbeiders. Zij krijgen hun buitengewone vakantietoelage nog  steeds via het Sociaal Fonds 

 

Digitalisering

Om de communicatie efficiënter te laten verlopen, willen de werkgevers de informatie-uitwisseling zo "digitaal" mogelijk maken. Een eerste poging tot akkoord over dit onderwerp is mislukt in het laatste akkoord. Opnieuw vormde dit punt een breekpunt voor de werkgevers. We zijn dus akkoord gegaan met het principe dat elke werknemer die over een persoonlijk e-mailadres beschikt dit meedeelt aan de werkgever. Maar we hebben er voorwaarden aan verbonden: de concrete invoering van deze maatregel (soorten betrokken informatie, mogelijkheid om te weigeren het in te brengen in het systeem, ondersteuning van werknemers die minder vertrouwd zijn met technologie, deconnectie,...) en de toepassing ervan moeten besproken en goedgekeurd worden door de leden van de ondernemingsraad en/of van de syndicale delegatie.

Voeding en diensten

Sectorakkoord: wat verandert er voor bewakers?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere,arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering ons een maximale loonsverhoging van 0,4% oplegt, zijn deze onderhandelingen zijn frustrerend: we zijn erg beperkt in wat we kunnen vragen.Je vindt de details van dit akkoord hieronder.

Loonsverhoging

Alle lonen stijgen met 0,8% vanaf 1 januari 2022. Hoe is dit mogelijk aangezien de loonkostmarge oftewel de wettelijk vastgelegde maximale loonstijging in 2021-2022, maar 0,4% bedraagt. Aangezien de verhoging pas op 1 januari 2022 in werking treedt, kunnen we stellen dat de lonen in 2021-2022 gemiddeld maar met 0,4% per jaar gestegen zijn; op die manier kunnen we zeggen dat de wet werd nageleefd. Voordeel van deze formule? Deze verhoging is recurrent, wat betekent dat ze een invloed zal hebben op uw loon. gedurende uw volledige loopbaan. Dit geldt niet voor de coronapremie (zoals u weet, het maximumbedrag van 500 EUR dat kon worden toegekend in sectoren die de coronacrisis goed hebben doorstaan). Dus inderdaad, we hebben de coronapremie niet kunnen verkrijgen. We herinneren u eraan:

 • dat ze maximaal 500 EUR bedraagt, maar dat ze in de meeste sectoren na onderhandeling slechts gemiddeld 200-250 EUR bedraagt
 • dat ze bovendien vaak gelinkt is aan de effectieve prestaties, waardoor zeer weinig werknemers aanspraak zullen maken op de volledige premie. 

Volgens onze berekening zou een verhoging van 0,8% (in plaats van een verhoging van 0,4% + een coronapremie) voor een SB-agent het volgende opbrengen:

voor een SB-agent het volgende opbrengen:

 • 1263 EUR meer na 10 jaar 
 • 2635 EUR meer na 20 jaar
 • 4146 EUR meer na 30 jaar 

Vrije weekends

Momenteel hebben alle werknemers recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie.  Vanaf 1 januari zal het aantal vrije weekends verhoogd  worden tot 22 per jaar.

Ter herinnering: Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers  vanaf 55 jaar recht op één extra vrije weekend per jaar en  werknemers vanaf 60 jaar op twee extra vrije weekends per  jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2022:

 • Alle werknemers: 22 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 23 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 60 jaar: 24 vrije weekends per jaar

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze 

eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot halftijds.

EN

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector 

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders met 30 jaar anciënniteit of meer 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 1 januari 2022. 

Divers

Cafetariaplannen

De werkgevers waren vragende partij om de mogelijkheid te voorzien om cafetariaplannen in te  voeren in hun bedrijven. De cafetariaplannen vormen een alternatieve  verloningsmanier, die bovenop het basisloon komt  en waardoor de werknemer zelf zijn eigen pakket aan  loonvoordelen kan samenstellen (bedrijfsfiets, extra  verlofdagen, laptop, mobiliteitsvergoeding,...). 

Aangezien de belastingaftrek en/of de socialezekerheidsbijdragen op deze loonvoordelen  over het algemeen lager zijn dan wat op het basisloon wordt ingehouden, kan het cafetariaplan  netto voordelig lijken voor de werknemer. De  werknemer bouwt daarentegen geen bijkomende  socialezekerheidsrechten op (in geval van  werkloosheid, ziekte, pensioen), in tegenstelling tot  het brutoloon, waarbij dit wel het geval is.  Aangezien deze vraag een breekpunt vormde voor  de werkgevers, hebben we een deur op een kiertje  gezet: de bedienden zullen kunnen beslissen om hun  eindejaarspremie en forfaitaire decemberpremie volledig of gedeeltelijk om te zetten in een minstens  gelijkwaardig voordeel, en dit vanaf december 2021. 

Opgelet! We wilden zekerheid inbouwen om ervoor te  zorgen dat bedienden die voor deze optie kiezen dat  weloverwogen doen. De vakbondsafgevaardigden van  de bedienden moeten dus geraadpleegd worden in elke  onderneming waar men op deze maatregel een beroep wil doen. Als na raadpleging blijkt dat er geen consensus  is, dan worden de regionale vakbondssecretarissen en daarna eventueel de nationale secretarissen betrokken.  Merk op dat deze bepaling niet geldt voor de arbeiders. Zij krijgen hun buitengewone vakantietoelage nog  steeds via het Sociaal Fonds 

 

Digitalisering

Om de communicatie efficiënter te laten verlopen, willen de werkgevers de informatie-uitwisseling zo "digitaal" mogelijk maken. Een eerste poging tot akkoord over dit onderwerp is mislukt in het laatste akkoord. Opnieuw vormde dit punt een breekpunt voor de werkgevers. We zijn dus akkoord gegaan met het principe dat elke werknemer die over een persoonlijk e-mailadres beschikt dit meedeelt aan de werkgever. Maar we hebben er voorwaarden aan verbonden: de concrete invoering van deze maatregel (soorten betrokken informatie, mogelijkheid om te weigeren het in te brengen in het systeem, ondersteuning van werknemers die minder vertrouwd zijn met technologie, deconnectie,...) en de toepassing ervan moeten besproken en goedgekeurd worden door de leden van de ondernemingsraad en/of van de syndicale delegatie.

ACV Openbare diensten

Sectorakkoord: wat verandert er voor bewakers?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector over betere,arbeidsvoorwaarden. Doordat de regering ons een maximale loonsverhoging van 0,4% oplegt, zijn deze onderhandelingen zijn frustrerend: we zijn erg beperkt in wat we kunnen vragen.Je vindt de details van dit akkoord hieronder.

Loonsverhoging

Alle lonen stijgen met 0,8% vanaf 1 januari 2022. Hoe is dit mogelijk aangezien de loonkostmarge oftewel de wettelijk vastgelegde maximale loonstijging in 2021-2022, maar 0,4% bedraagt. Aangezien de verhoging pas op 1 januari 2022 in werking treedt, kunnen we stellen dat de lonen in 2021-2022 gemiddeld maar met 0,4% per jaar gestegen zijn; op die manier kunnen we zeggen dat de wet werd nageleefd. Voordeel van deze formule? Deze verhoging is recurrent, wat betekent dat ze een invloed zal hebben op uw loon. gedurende uw volledige loopbaan. Dit geldt niet voor de coronapremie (zoals u weet, het maximumbedrag van 500 EUR dat kon worden toegekend in sectoren die de coronacrisis goed hebben doorstaan). Dus inderdaad, we hebben de coronapremie niet kunnen verkrijgen. We herinneren u eraan:

 • dat ze maximaal 500 EUR bedraagt, maar dat ze in de meeste sectoren na onderhandeling slechts gemiddeld 200-250 EUR bedraagt
 • dat ze bovendien vaak gelinkt is aan de effectieve prestaties, waardoor zeer weinig werknemers aanspraak zullen maken op de volledige premie. 

Volgens onze berekening zou een verhoging van 0,8% (in plaats van een verhoging van 0,4% + een coronapremie) voor een SB-agent het volgende opbrengen:

voor een SB-agent het volgende opbrengen:

 • 1263 EUR meer na 10 jaar 
 • 2635 EUR meer na 20 jaar
 • 4146 EUR meer na 30 jaar 

Vrije weekends

Momenteel hebben alle werknemers recht op 20 vrije weekends per jaar, buiten de jaarlijkse vakantie.  Vanaf 1 januari zal het aantal vrije weekends verhoogd  worden tot 22 per jaar.

Ter herinnering: Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers  vanaf 55 jaar recht op één extra vrije weekend per jaar en  werknemers vanaf 60 jaar op twee extra vrije weekends per  jaar.

Situatie vanaf 1 januari 2022:

 • Alle werknemers: 22 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 55 jaar: 23 vrije weekends per jaar
 • Vanaf 60 jaar: 24 vrije weekends per jaar

Eindeloopbanen

Dankzij de eindeloopbanen kunnen oudere werknemers minder uren presteren tot hun pensioenleeftijd en krijgen ze 

eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

 • 55 jaar of ouder zijn en de arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot halftijds.

EN

 • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
 • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
 • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

OPGELET! Onder zwaar beroep wordt hier enkel nachtarbeid verstaan. 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

 • SWT vanaf 60 jaar; 33 of 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid en 20 jaar anciënniteit in de sector
 • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar beroepsloopbaan
 • SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 20 jaar anciënniteit in de sector 

Anciënniteitsdag

Met het oog op harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen arbeiders met 30 jaar anciënniteit of meer 1 extra recurrente verlofdag krijgen vanaf 1 januari 2022. 

Divers

Cafetariaplannen

De werkgevers waren vragende partij om de mogelijkheid te voorzien om cafetariaplannen in te  voeren in hun bedrijven. De cafetariaplannen vormen een alternatieve  verloningsmanier, die bovenop het basisloon komt  en waardoor de werknemer zelf zijn eigen pakket aan  loonvoordelen kan samenstellen (bedrijfsfiets, extra  verlofdagen, laptop, mobiliteitsvergoeding,...). 

Aangezien de belastingaftrek en/of de socialezekerheidsbijdragen op deze loonvoordelen  over het algemeen lager zijn dan wat op het basisloon wordt ingehouden, kan het cafetariaplan  netto voordelig lijken voor de werknemer. De  werknemer bouwt daarentegen geen bijkomende  socialezekerheidsrechten op (in geval van  werkloosheid, ziekte, pensioen), in tegenstelling tot  het brutoloon, waarbij dit wel het geval is.  Aangezien deze vraag een breekpunt vormde voor  de werkgevers, hebben we een deur op een kiertje  gezet: de bedienden zullen kunnen beslissen om hun  eindejaarspremie en forfaitaire decemberpremie volledig of gedeeltelijk om te zetten in een minstens  gelijkwaardig voordeel, en dit vanaf december 2021. 

Opgelet! We wilden zekerheid inbouwen om ervoor te  zorgen dat bedienden die voor deze optie kiezen dat  weloverwogen doen. De vakbondsafgevaardigden van  de bedienden moeten dus geraadpleegd worden in elke  onderneming waar men op deze maatregel een beroep wil doen. Als na raadpleging blijkt dat er geen consensus  is, dan worden de regionale vakbondssecretarissen en daarna eventueel de nationale secretarissen betrokken.  Merk op dat deze bepaling niet geldt voor de arbeiders. Zij krijgen hun buitengewone vakantietoelage nog  steeds via het Sociaal Fonds 

 

Digitalisering

Om de communicatie efficiënter te laten verlopen, willen de werkgevers de informatie-uitwisseling zo "digitaal" mogelijk maken. Een eerste poging tot akkoord over dit onderwerp is mislukt in het laatste akkoord. Opnieuw vormde dit punt een breekpunt voor de werkgevers. We zijn dus akkoord gegaan met het principe dat elke werknemer die over een persoonlijk e-mailadres beschikt dit meedeelt aan de werkgever. Maar we hebben er voorwaarden aan verbonden: de concrete invoering van deze maatregel (soorten betrokken informatie, mogelijkheid om te weigeren het in te brengen in het systeem, ondersteuning van werknemers die minder vertrouwd zijn met technologie, deconnectie,...) en de toepassing ervan moeten besproken en goedgekeurd worden door de leden van de ondernemingsraad en/of van de syndicale delegatie.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization