Eindelijk een algemene regeling voor telethuiswerk

©Shutterstock

Een van de belangrijkste maatregelen om corona in te dijken is het zoveel mogelijk thuiswerken.

“We stellen echter vast dat er in veel ondernemingen na al die maanden nog altijd geen goede afspraken zijn,” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. “Daarom sloten we een nationale, interprofessionele cao om onwillige bedrijven toch te verplichten afspraken te maken. De nieuwe cao telethuiswerk bevat een duidelijk kader waarbinnen op ondernemingsvlak minimaal afspraken gemaakt moeten worden”. 

Voor veel  mensen begint het telethuiswerken intussen ook zwaar door te wegen. Daarom hebben de sociale partners in deze cao ook nogmaals de nadruk gelegd op het belang van goede preventiemaatregelen op dat vlak. Het recht op deconnectie zit bijvoorbeeld ingebakken in deze cao.

De nieuwe / ontwerp cao is van toepassing op het door de overheid aanbevolen of verplichte telethuiswerk om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De cao wordt afgesloten voor bepaalde duur tot 31 december 2021. De cao wil voornamelijk ondernemingen die nog geen degelijke omkadering hebben voor het telethuiswerk, dwingen hierover nu afspraken te maken.  Deze moeten minimaal aan de nieuwe cao voldoen, al staat er niets in de weg om meteen grondigere afspraken te maken die ook nadien bij vrijwillig, structureel thuiswerk blijven doorwerken.

Gelijke behandeling

Net zoals in cao nr. 85 die het vrijwillige telewerk regelt, stelt ook deze cao het principe van gelijke behandeling met de situatie waarin de werknemers effectief in de onderneming werken, voorop. Loon en arbeidsvoorwaarden moeten dezelfde blijven, idem voor de arbeidsduur. Ook de werklast en eventuele resultaatsgebonden criteria moeten dezelfde blijven. Het telethuiswerken mag dus geen alibi zijn voor ondernemingen om de werklast te verhogen of criteria van evaluatie te verzwaren.

De modaliteiten van de arbeidsduur en de bereikbaarheid van de betrokken werknemers tijdens de arbeidstijd, kunnen via specifieke afspraken geregeld worden in functie van het telethuiswerk. Dergelijke afspraken kunnen ofwel individueel met alle betrokken werknemers, ofwel via collectieve arbeidsovereenkomst ofwel via telewerkpolicies met respect voor het sociaal overleg op ondernemingsniveau, gemaakt worden. Een werkgever mag dus niet zomaar zelf een policy uitwerken.

Apparatuur en kosten

Afspraken over het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur en de nodige ondersteuning door de werkgever zijn verplicht.

Alsook over de tenlasteneming door de werkgever van eventuele hard- of software waarvoor de werknemer zelf heeft gezorgd (denk aan een eigen PC). Ook over de bijkomende telefoon- of internetkosten (bijvoorbeeld om vlot te kunnen videoconferencen) moeten afspraken over de tenlasteneneming door de werkgever worden vastgelegd.

Uiteraard kunnen in het overleg met de werkgever ook over andere kosten afspraken gemaakt worden, maar de cao legt dit niet op.

Welzijn

Het luik welzijn verplicht de werkgever om de telethuiswerkers grondig te informeren over de preventiemaatregelen die de onderneming neemt om de risico’s verbonden aan het telethuiswerk tegen te gaan.

Daarbij moet onder andere gewezen worden op de correcte inrichting van de werkpost en het belang van een degelijk scherm, maar evengoed op de psychosociale risico’s verbonden aan het telewerk. Daarbij moeten ook de namen en de contactgegevens van de betrokken preventiediensten worden meegedeeld, met de vermelding dat de werknemer de mogelijkheid heeft spontaan de preventieadviseur-arbeidsarts te raadplegen.

Communicatie met de werknemers

Ten slotte konden we niet enkel het principe in de cao opnemen dat de werknemers-vertegenwoordigers het recht behouden om in een context van telethuiswerk met de werknemers te communiceren, maar dit ook concreet maken: de werkgever moet namelijk de nodige faciliteiten ter beschikking stellen aan de werknemersvertegenwoordigers om dit recht effectief te kunnen uitoefenen.

Dit kan bijvoorbeeld via een intranet of via e-mail, waarvoor de werkgever de nodige tools ter beschikking moet stellen.

Persbericht van 26 januari 2021:  Eindelijk een algemene regeling voor telethuiswerk als gevolg van corona (pdf)

Neem ook een kijkje op www.hetacv.be/telewerk!

Personalization