Sociale verkiezingen:  stemmen per brief en elektronisch stemmen

 

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere context van de coronapandemie. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

Consensus sociale partners

In dit kader werd er aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden, en akkoorden te sluiten inzake stemming per brief dan wel elektronische stemming vanaf de gebruikelijke werkpost.

Om hier maximaal en met rechtszekerheid op te kunnen inzetten, zijn de sociale partners tot een consensus gekomen over de specifieke omkadering van deze manieren van stemming. 

Hierbij deden de partners ook een oproep om het noodzakelijk wettelijk kader te voorzien, waar nodig met retroactieve werking, zodat aan alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid geboden wordt. Hieraan wordt momenteel met spoed gevolg gegeven.

Versoepeling stemprocedures

De consensus van de sociale partners betreft de volgende principes:

  • Aan ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen wordt de mogelijkheid gelaten om, ook na dag X+56, nog akkoorden te sluiten inzake elektronisch stemmen op afstand en stemming per brief. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord.
  • Een akkoord inzake stemming per brief kan, bovenop de 4 hypotheses voorzien bij wet, eveneens worden gesloten voor werknemers die op de dag van stemming in de onderneming aanwezig zijn, in geval de stemming ter plaatse omwille van Corona niet veilig kan worden georganiseerd.
  • In geval van stemming per brief, kan er met de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een akkoord worden gesloten dat stembiljetten per brief die tot maximaal 5 dagen na het sluiten van de stemming toekomen, als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. In dat geval wordt de stemopneming in feite  verdaagd.
  • In het geval van stemming per brief, kunnen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer worden bezorgd: een aangetekende zending is niet langer noodzakelijk. De getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling.

 

Ga naar www.stemacv.be voor meer info over de sociale verkiezingen 2020.
Militant?  Neem zeker een kijkje in de militantencorner.

Personalization