Wat bieden de sectorale akkoorden 2019-20?


In de sectoren liepen de voorbije maanden onderhandelingen om het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2019-2020 dat het ACV onderhandelde en goedkeurde concreet uit te werken in hogere lonen, werkbaar werk, toegang tot SWT en landingsbanen, fietsvergoeding,…

Hier volgt een round-up van de akkoorden die werden gesloten, op basis van de reeds beschikbare teksten.

Meer koopkracht

De meeste akkoorden voorzien in een loonsverhoging, al zijn er verschillen in de manier van uitvoering. In enkele sectoren wordt bepaald dat een enveloppe met maximum 1,1% loonmarge binnen een bepaalde termijn in de onderneming moet worden verdeeld. Pas als er geen eensgezindheid is over die verdeling, wordt het reële loon verhoogd.

Algemeen is er ook een verhoging van het minimumloon.

Indexering of invoering van nieuwe vergoedingen

In verschillende paritaire comités (PC’s) werd een terugbetaling van kinderopvangkosten ingevoerd, terwijl in andere PC’s werd toegezegd om zo’n financiële steun op termijn in te voeren. Bovendien wordt ook in diverse sectoren voorzien in de indexering of invoering van diverse aanvullende vergoedingen (in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, landingsbanen, enzovoort).

Verhoging van syndicale premie

In een aantal sectoren leidden de onderhandelingen tot een verhoging van de syndicale premie.

Zo wordt de syndicale premie opgetrokken tot 110 euro in de sector van de papier- en kartonbewerking (PC 136/PC222) en de luchtvaartsector (PC 315.01), tot 135 euro in de sector van de dagbladpers (PC 130.02) of tot 145 euro in de sector van de grondafhandeling op de luchthavens (PC 140.04), de pannenbakkerijen (PC 113.04) en de steenbakkerijen (PC 114).

Uitbouw van zachte  mobiliteit

 • 793.000 werknemers extra kunnen genieten van een fietsvergoeding. De meeste van de betrokken sectoren bepalen dat deze vergoeding overeenkomt met het maximumbedrag van 0,24 euro/km.
 • Bovendien voorzien de akkoorden over het algemeen in een grotere tussenkomst van de werkgever in de kosten voor openbaar of privévervoer.
 • In enkele sectoren wordt ook de denkoefening rond multimodale mobiliteit, carpooling en mobiliteitsbudget aangemoedigd.

Belang van opleiding

De meeste akkoorden zijn gericht op het geleidelijk halen van de wettelijke doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent.

Daarnaast willen de ijzer- en staalnijverheid (PC 104/210), de bouw (PC 124), de ga-ragebedrijven (PC 112) en de metaalhandel (PC 149.04) de kennisoverdracht naar nieuwe werknemers versterken via een peter- en mentorschap.

SWT, landingsbanen en tijdskrediet

De sectoren sluiten zich aan bij de cao's met betrekking tot SWT en landingsbanen die in april 2019 in de Nationale Arbeidsraad werden gesloten.

Bovendien wordt in de overgrote meerderheid van de akkoorden het tijdskrediet van 51 maanden met zorgmotief en 36 maanden voor opleiding ingevoerd.

Specifiek verlof

 • Er werd onderhandeld over extra anciënniteitsverlof en de regeling voor loopbaanverlof werd verder aangevuld.
 • In sommige paritaire comités werden ook 5 dagen klein verlet ingevoerd in geval van overlijden van een familielid (kind, partner, bloedverwant in de eerste graad, …). 

Naar een harmonisatie van de statuten arbeiders-bedienden

De besprekingen over de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden worden voortgezet. De bedoeling is om de bestaande sectorale verschillen, met inbegrip van de aanvullende pensioenen, in kaart te brengen.

Werkgroepen met verschillende thema's

Verschillende werkgroepen zijn gepland of zetten hun werk voort.  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • de harmonisatie en vereenvoudiging van de collectieve arbeidsovereenkomsten
 • de invoering van loopbaansparen
 • groei en werkgelegenheid
 • de zwaarte en de omzetting van werk
 • de digitalisering van de arbeidswereld

Engagementen van de sociale partners

 • In de paritaire (sub)comités voor de ijzer- en staalnijverheid (PC 104/210), metaal-, machine en elektrische bouw (PC 111), koetswerk (PC 149.02) en metaalhandel (PC 149.04) werden toezeggingen inzake non-discriminatie gedaan.
 • Het paritair comité voor de kleding & confectie (PC 109) is dan weer van plan een engagementsverklaring voor waardig werk in de toeleveringsketens op te stellen.
 • De paritaire comités voor de ijzer- en staalnijverheid (PC 104) en de glassector (PC 115) besteedden bijzondere aandacht aan milieu en duurzame ontwikkeling door de overdracht van informatie daarover aan de overlegorganen in de onderneming aan te moedigen of door de impact van de activiteiten op het milieu te meten.

Dit artikel verscheen in Vakbeweging nr.912 - tekst: Mathieu Baudour 

Personalization