De impact van de corona-epidemie is nog niet geheel duidelijk en de gevolgen zullen hoe dan ook divers zijn.  Het ACV volgt de situatie op de voet op, informeert waar nodig, stelt maatregelen voor getroffen werknemers voor in het sociaal overleg.

Blijf op de hoogte en lees hier alle persberichten na!  Op zoek naar nieuws en informatie over je sector? Ga naar de pagina Sectornieuws.

Coronamaatregelen: aanpassingen en nieuwe steunmaatregelen

 

Van gratis treinritten tot extra maatregelen:  welke coronamaatregelen gelden vanaf juli? En wie komt ervoor in aanmerking?

De lockdown en de maatregelen om het coronavirus in te dijken brengen ongeziene economische gevolgen met zich mee.  Zowel de federale, als Vlaamse overheid voorzien daarom  - en vaak op aandringen van de vakbonden - een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen.  

Vanaf juli worden sommige gekende maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid of corona-ouderschapsverlof verlengd.  Ook zijn er nieuwe steunmaatregelen aangekondigd.  

Je vindt hier een helder en beknopt overzicht van de belangrijkste federale en Vlaamse coronamaatregelen.   

Maatregelen federale overheid

  • Verlenging tijdelijke werkloosheid

  Verlenging tot 31 augustus

  De verbeteringen van de tijdelijke werkloosheidsuitkering door overmacht/corona, zoals het optrekken van de uitkering tot 70 procent in plaats van 65 procent van het inkomen en het supplement van 5,63 euro per dag, worden verlengd tot 31 augustus.

  Verlengd tot 31 december

  Voor nog te selecteren hard getroffen sectoren loopt de verlenging tot 31 december. Een eventuele opzegtermijn wordt in geval van die tijdelijke werkloosheid opgeschort, zodat je recht hebt op een volwaardige opzeg.  Geef je als werknemer zelf je opzeg, dan is een schorsing nooit mogelijk.

  Nieuwe regeling vanaf 1 september

  De bedrijven die vanaf 1 september niet langer een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zullen tot 31 december van een aangepaste regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kunnen genieten.

  - Ben je arbeider?

  • Dan is er sprake van een verhoging van de toegestane maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst (8 weken volledige schorsing van de overeenkomst in plaats van de huidige 4 weken en een verminderde arbeidsduur van 18 weken in plaats van de huidige 3 maanden).

  - Ben je bediende?

  • Je werkgever moet aantonen dat de omzet of de productie in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag met 10% is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019;
  • Je werkgever moet twee dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die economisch werkloos zijn;
  • Versoepeling van de administratieve procedures;
  • Verhoging van de maximale duur van de economische werkloosheid voor bedienden: het maximum van 16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar wordt verhoogd met nog eens acht weken.

  Meer info:  FAQ Tijdelijke werkloosheid.

   • Bijklussende 65-plussers met pensioen

   -Voor de coronacrisis liet de werkloosheidswetgeving niet toe dat bijklussende 65-plussers met een pensioen in aanmerking kwamen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dat verandert nu, zodat gepensioneerde 65-plussers wiens bijverdienste door de coronacrisis tijdelijk werd opgeschort, ook recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Gepensioneerden jonger dan 65 jaar konden hun pensioen al langer combineren met een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

   Meer info:   FAQ Tijdelijke werkloosheid.

   • Meer mogelijkheden arbeidsduurverkorting

   Voor bedrijven in moeilijkheden of in het geval van herstructureringen komen er mogelijkheden van arbeidsduurverkorting met RSZ-vermindering, coronatijdskrediet, en halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar. 

   Daarnaast is er onveranderd de mogelijkheid van SWT, het vroegere brugpensioen, vanaf 59 jaar voor collectieve ontslagen die vóór 31 december worden aangekondigd.

   Meer info: FAQ Verloven.

    • Werkloosheidsuitkeringen

    Voor volledig werklozen blijft de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering nog tot 31 augustus bevroren, net als de schorsing van de looptijd van inschakelingsuitkeringen.  Dat geldt ook voor de versoepeling van de referteperiodes voor artiesten.

    Tot 31 augustus is het bovendien mogelijk om te werken in de land-, tuin-, en bosbouw (eventueel als uitzendkracht) met behoud van 75% van het leefloon, de RVA-uitkering voor SWT, tijdkrediet, loopbaanonderbreking of tijdelijke werkloosheidsuitkering.

    Volledig werklozen die bijverdienen als wijkwerker (PWA’ers in Brussel en Wallonië) waren tot nu slechts vrijgesteld van de arbeidsmarkt als ze de voorbije 6 maanden 180 uren wijkwerk hadden verricht; met de periode van maart tot en met mei wordt hier nu geen rekening meer gehouden..

    Meer info:  FAQ Werkloosheid en FAQ voor artiesten.

    • Extra premie voor wie bijstandsuitkering krijgt

    Wie een bijstandsuitkering ontvangt – zoals een leefloon, een tegemoetkoming voor personen met een handicap, of een inkomensgarantie voor ouderen – krijgt vanaf juli tot december elke maand een extra premie van 50 euro. Voor de OCMW’s is 100 miljoen euro extra vrijgemaakt voor tegemoetkomingen bij huurbetalingsproblemen, of school- en energiekosten.

    Meer info: bij FAQ Werknemers - Koopkracht.

    • Optrekken ziekte-uitkering

    Voor ziektedagen van 1 maart tot 31 augustus wordt de ziekte-uitkering opgetrokken, tenzij de ziekte begon voor 1 maart of gedekt wordt door het gewaarborgd loon.

    Meer info:  FAQ Werknemers

    • COVID-19 als beroepsziekte

    Tot voor kort konden alleen werknemers in zorgsectoren COVID-19 inroepen als beroepsziekte. Die regeling wordt nu uitgebreid naar andere beroepsgroepen, zoals werknemers die tijdens de lockdown een essentieel beroep uitoefenden, zonder de mogelijkheid van telewerk of om de afstandsregels te respecteren, zoals in supermarkten of havenarbeid.

    Meer info: FAQ Welzijn en veiligheid op het werk.

    • Corona-ouderschapsverlof

    Het corona-ouderschapsverlof, om de combinatie van werk en kinderopvang te verbeteren, wordt verlengd tot 30 september

    Alleenstaande ouders en ouders van een kind met een beperking kunnen het ouderschapsverlof vanaf 1 juli ook voltijds opnemen, waarbij de uitkering 50 procent hoger ligt ten opzichte van het gewone ouderschapsverlof. Voor andere ouders blijft een deeltijdse opname (een vijfde of halftijds) mogelijk.  Hier is de uitkering met 25 procent verhoogd.

    Wie tijdens de zwangerschap ziek wordt, op tijdelijke werkloosheid terugvalt, of van het werk verwijderd wordt, heeft nu recht op een volledige nabevallingsrust.

    Meer info:  FAQ Verloven en Corona-ouderschapsverlof.

    • Consumptiecheques

    Tot 31 december mogen werkgevers consumptiecheques tot 300 euro, voorbehouden voor de Belgische horeca of evenementsector, uitdelen aan hun werknemers. 

    Meer info:   FAQ Werknemers

    • Btw-verlaging horeca

    Voor de horeca is er een btw-verlaging van 12 naar 6 procent voor maaltijden en niet-alcoholische dranken.

    • Gratis ritten NMBS

    Alle Belgen ouder dan 12 jaar kunnen tot 30 september gratis treinritten aanvragen bij de NMBS: twee treinritten per maand, zes maanden lang. De gratis kaartjes zijn enkel bruikbaar na 9 uur tijdens de week en niet tijdens het weekend in augustus. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein valt weg tot 31 december.

    Meer info:   FAQ Werknemers

    Maatregelen Vlaamse overheid

     • Vlaamse aanmoedigingspremie

     Om ontslagen te vermijden wordt de Vlaamse aanmoedigingspremie voor deeltijds werken uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met een dalende productie of omzet als gevolg van de coronacrisis, op voorwaarde van een productievermindering met minstens 20 procent en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

     De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 90 en 150 euro, en moet aangevraagd via www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

     Meer info:  FAQ Verloven.

     • Water- en energiefactuur

     Iedereen die tussen 20 maart en 17 juli minstens één dag tijdelijk werkloos was, komt in aanmerking voor een eenmalige financiële tegemoetkoming van 202,68 euro voor de water- en energiefactuur van één maand. Ook wie in juli tijdelijk werkloos zou worden, kan hier een beroep op doen.

     De kapitaalsterugbetaling van energieleningen via de ‘Energiehuizen’, voor energiebesparende renovatiewerken, wordt automatisch met 3 maanden uitgesteld.

     Meer info:   FAQ Tijdelijke werkloosheid.

     • Premie groeipakket

     Gezinnen met inkomensverlies kunnen een beroep doen op een bijkomende premie van 120 euro verspreid over 3 maanden via het groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag. Gezinnen moeten daarvoor voor 31 oktober zelf een aanvraag doen bij hun uitbetalingsinstelling.

     Meer info:   FAQ Werknemers

     • Lokale consumptiecheques

     De Vlaamse regering voorziet in een budget van 15 miljoen euro voor lokale consumptiecheques ter ondersteuning van kwetsbare groepen, die gemeenten zelf kunnen verdelen. Ook de OCMW’s krijgen 15 miljoen euro bijkomende middelen, die ze zelf ter ondersteuning kunnen besteden.

     • Sociale huurders

     Als het inkomen van sociale huurders door de coronacrisis gedaald is, blijft de versoepelde huurprijsherziening gelden tot en met 17 juli 2020, net als het verbod op uithuiszettingen. Wie een sociale woonlening heeft bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een Woonkrediet bij het Vlaams Woningfonds, en financiële moeilijkheden kent ten gevolge van de coronacrisis, kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen tot en met 31 oktober 2020.   

      

     Alle info op www.hetacv.be/coronavirus
     Naar een tekst van Simon Bellens - Visie nr.12.

     Personalization