FAQ Jobstudenten

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, ook als je als student werkt.  Klik door naar de situatie die voor jou van toepassing is.

  Meer algemene vragen?  Ga naar de pagina's Studenten of neem contact op met ISA.

   

  Ik doe een studentenjob. Heb ik recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid? 

  Studenten kunnen volgens de RVA niet als tijdelijk werkloos worden beschouwd zolang ze studies met een volledig leerplan volgen,  behalve tijdens de maanden juli, augustus en september volgend op het einde van hun studies, als ze nog verbonden zijn door een studentenovereenkomst.  

  Voor de RVA is het hierbij niet van belang of de studentenovereenkomst al dan niet onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen. Meer info vind je bij onze studentenlijn ISA.

  Kom je door het wegvallen van je (studenten)job in financiële nood, klop dan zeker eens aan bij je sociale dienst of dienst studentenvoorzieningen. Zeker wanneer je al ondersteuning hebt van een studietoelage of een tussenkomst Stuvo. 

  Het ACV legt de situatie van jobstudenten ook op de tafel van de regering.

   

  Ik doe aan duaal leren. Mijn werkgever sluit de deuren door corona. Heb ik recht op een uitkering? 

  Alle overeenkomsten in alternerende opleidingen werden wegens overmacht met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst vanaf dinsdag 17 maart 2020. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. 

  Er zijn wel uitzonderingen mogelijk voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Je overeenkomst kan verder lopen:

  • als de sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet, én
  • als de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

  Leerlingen die behoren tot een risicogroep of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen best contact op met de huisarts, en volgen het advies van de huisarts.

  Ondernemingen die hun werkzaamheden stopzetten als gevolg van corona vragen voor hun leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) of deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) tijdelijke werkloosheid aan zoals voor gewone werknemers.

  Ook ondernemingen die hun werkzaamheden verderzetten, maar waar de OAO of DA wordt geschorst raden we aan om voor de leerlingen met een OAO of DA tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en of je recht hebt op een uitkering.   

  Lees meer over Tijdelijke werkloosheid.

   

  Ik ben freelancer of werk als maaltijdkoerier bij bv. Deliveroo, Uber Eats … Heb ik recht op een uitkering nu vele horecazaken door corona gesloten zijn?

  Freelancers (onder wie maaltijdkoeriers) kunnen, als ze aan voorwaarden voldoen, gebruik maken op de maatregelen voor zelfstandigen.

  Meer info?  Ga naar de FAQ Freelancers of www.unitedfreelancers.be

   

  Ik ben jobstudent en zit in financiële nood door het coronavirus. Wat moet ik doen?

  Studenten die door het wegvallen van hun (studenten)job in financiële nood komen, nemen contact op met de sociale dienst of studentenvoorzieningen van hun onderwijsinstelling. Vraag of je een lening kan krijgen, een nieuw spreidingsplan voor je inschrijvingsgeld.

   

  Ik ben een student en heb problemen om de huur van mijn kot te betalen.  Wat kan ik doen?

  Verschillende instellingen hoger onderwijs hebben voor studentenkamers die ze in eigen beheer hebben, beslist om de huurprijs tijdelijk te verlagen

  Huur je op de private markt, dan kan je steeds aan je kotbaas een compensatie vragen zoals uitstel, gedeeltelijke kwijtschelding huur, geen verbruikskosten,…. Je kotbaas kan hier niet toe verplicht worden, het is aan hem om hierop al dan niet in te gaan.  Kom je tot een vergelijk, zorg er dan voor dat je een schriftelijke overeenkomst hebt.

  Indien je financiële moeilijkheden hebt (bv. omdat je je studentenjob verloor door de crisis), kan je steeds contact opnemen met de sociale dienst van je onderwijsinstelling. Samen kunnen jullie dan zoeken naar een oplossing op maat.

   

  Ik heb gehoord dat studenten momenteel over de limiet van 475 uur per jaar mogen gaan zonder dat ze normale bijdragen moeten dragen. Klopt dit?

  • Versoepeling teller 475 uren

  Studenten mogen slechts gedurende maximum 475 uren per jaar werken met sterk verminderde sociale bijdragen. Indien ze meer dan 475 uren gewerkt hebben, moeten de gewone sociale bijdragen worden betaald. 

  Deze regeling werd momenteel versoepeld van 1 april 2020 tot 30 juni 2020. Deze maatregel werd niet na 30 juni verlengd. De uren, gepresteerd vanaf juli, worden dit jaar niet aangerekend op het krediet van 475 uren. Deze versoepeling gold voor alle sectoren, dus niet enkel voor de essentiële activiteiten. 

  Bij de tweede golf heeft men beslist dat er een nieuwe regeling komt. Op 29 oktober 2020 is wet gestemd zodat uren gepresteerd als student zullen geneutraliseerd worden. Ze tellen niet meer voor de maximale teller van 475 uren per jaar,

  Opgelet: dit geldt enkel voor uren gepresteerd in de zorg in het onderwijs. Het gaat om prestaties bij

  • Diensten voor gezinsh- en bejaardenhulp (PC318)
  • Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC319)
  • De gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC330)
  • Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC331)

  Raadpleeg de gedetailleerde lijst (pdf) van diensten die aanmerking komen 

  Bijkomende voorwaarde is dat deze prestaties enkel kunnen dienen als extra steun aan  zorg en onderwijs. Het mag niet gaan om vervanging van bestaande arbeid. 

  Deze neutralisatie geldt voor de uren in het vierde kwartaal 2020, het eerste en tweede kwartaal 2021.  

  • Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

  Om deze maatregel te ondersteunen , moet de uitbreiding van het aantal uren studentenarbeid ook vrijgesteld worden van bedrijfsvoorheffing. Dit is dan ook het geval voor bezoldigingen die betaald werden voor studentenarbeid vanaf 1 april 2020. 

  Het is wel nog steeds niet toegestaan om te werken op de uren dat je normaal de opleiding of andere schoolactiviteiten volgt.

  • Fiscale kinderaftrek

  Ook voor de fiscale kinderaftrek tellen de inkomsten uit studentenarbeid van 1 april 2020 tot 31 maart 2021 niet mee. Een gelijkaardige regeling is in voorbereiding voor de nieuwe regeling in onderwijs en zorgsectoren.

  De Gemeenschappen hebben ondertussen hun reglementering aangepast zodat  de uren gepresteerd in het 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in het kader van studentenovereenkomst ook voor de gezinsbijslagen worden geneutraliseerd. Ze hebben dus geen effect en geen verlies van kinderbijslagen tot gevolg. We hebben nog geen zich op het effect ervan op studietoelagen.  Een gelijkaardige neutralisatie is in de regio’s in voorbereiding voor de nieuwe regeling voor onderwijs en zorg

   

  Ik heb extra studentenwerk gedaan tijdens de coronaperiode. Heeft dit een impact op de toelage uit het Groeipakket?

  De toeslagen in het Groeipakket (het vroegere kindergeld) blijven normaal enkel behouden als een jongere maximaal 475 uren studentenarbeid per jaar verricht. Door de corona-crisis worden de uren studentenarbeid tussen 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 echter niet meegeteld.  Op 29 oktober werd een nieuwe regeling goedgekeurd:  prestaties van studenten in de zorg of onderwijs worden tot eind maart 2021 geneutraliseerd.  Werk je als student in een andere sector, dan tellen deze wel mee!  

  Dat betekent dat de toeslag behouden blijft zolang de jongere in de periodes van 1 januari tot 31 maart en 1 juli tot 31 december zich houdt aan het maximum van 475 uren.

   

  Ik heb onvoldoende lesuren of studiepunten in het (hoger) onderwijs. Heeft dit een impact op de toelage uit het Groeipakket?

  Het recht op gezinsbijslagen blijft voor het volledige academiejaar 2019-20 behouden, ook als:

  • je onderwijsinstelling door het coronavirus beslissingen nam waardoor je niet voldoet aan de lesvoorwaarden
  • je vanaf 14 maart 2020 je inschrijving terugbracht onder de norm van 27 studiepunten

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.