Grensoverschrijdende werksituaties

Info voor grensarbeiders, mobiele werknemers, gedetacheerden , seizoensarbeiders of werkloos en op zoek naar een job in andere lidstaat.

  Het coronavirus treft iedereen.  Het roept voor elke werknemer bijzondere vragen door, zeker als je in een grensoverschrijdende werksituatie zit.

  Klik hier verder naar de situatie die voor jou van toepassing is:

  These questions and answers are also available in English. Consult our FAQ Crossborder employment (pdf).

   

  Mobiele werknemer

  Ik ben EU-burger woon en werk in België. Welke regels zijn van toepassing op mijn situatie?  

  Voor alle EU-burgers die wonen en werken in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn, geldt dat ze in alle opzichten recht op dezelfde behandeling als de eigen onderdanen. 

  Werk je als EU-burger een in andere lidstaat, dan kan je de toegang tot dat land niet ontzegd worden.  Je kan anderzijds wel weer onderworpen worden aan alle beperkingen die de eigen onderdanen opgelegd krijgen.  Zo kan je het recht ontzegd worden om je binnen de lidstaat te verplaatsen of ze te verlaten.

  Elke lidstaat kan ook passende of soortgelijke maatregelen nemen.  Zo kan ze EU-burgers verplichten om in quarantaine te gaan.  Voorwaarde voor de onderdanen dezelfde maatregelen gelden.

  Heb je een buitenlandse arbeidsovereenkomst, dan zal je bijvoorbeeld niet in België kunnen terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Je neemt in dat geval best contact op met één van de vakbonden ter plaatse.

   

  Gedetacheerde werknemer

  Een gedetacheerde werknemer wordt door de werkgever van de eigen lidstaat  tijdelijk uitgezonden naar een ontvangende staat (België) om er te gaan werken voor rekening van de werkgever.  In dat geval word je door de sociale zekerheid als gedetacheerd beschouwd. In België moet je altijd beschikken over het draagbare document A1. 

  Lees hierna verder over de regels over je werk en sociale zekerheid.

  Moet je je met betrekking tot het werk houden aan de regels van de ontvangende lidstaat (België)?

  Als je je in België bevindt en je daar blijft werken, blijf de Belgische wetgeving van toepassing.  België is immers de ontvangende lidstaat. Je hebt recht op dezelfde basisarbeidsvoorwaarden, of dezelfde regels rond minimumloon, maximale werk- en minimale rusttijd, gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, ...  zijn van toepassing.

  Als het niet toegestaan is om naar je werkplek te gaan door COVID-19 beperkingen, dan moet je de regels van de ontvangende lidstaat in acht nemen.  Ook bij telewerk blijft de Belgische wetgeving van toepassing. 

  Je blijft evenwel recht hebben op de sociale zekerheidsuitkeringen van de lidstaat waar je sociale zekerheidsbijdragen betaalt.  Dat is de lidstaat waar je woont en niet België.

  Welke socialezekerheidswetgeving is op van toepassing nu ik moet telewerken?
  • Je bent je activiteit begonnen voor de coronacrisis

  Als je als gedetacheerde werknemer je activiteit in België begonnen bent vóór de uitbraak van de COVID-19-pandemie en je bevind je in België, mag je niet worden getroffen door nationale beperkingen voor grensoverschrijding.  Je moet de detacheringsperiode zoals vermeld op het PD A1 voortzetten. 

  • Je bent je activiteit begonnen voor de coronacrisis, maar je hebt je verplaatst naar een andere lidstaat

  Informeer je goed alvorens te vertrekken naar je thuisland of andere lidstaat.  Het kan zijn dat het land waar je als gedetacheerde werkt (in dit geval België) toegangsbeperkingen oplegt.   Ga eerst na of je kan terugkeren.

  Wordt de toegang je ontzegd, en ben je dus niet in staat je detacheringsperiode voort te zetten, neem dan contact op met je werkgever. Hij moet op zijn beurt contact opnemen met het bevoegde orgaan in de lidstaat dat de A1 heeft opgesteld voor verdere instructies.

  • Je activiteit zou beginnen na de uitbraak van de coronacrisis

  Neem contact op met het bevoegde orgaan van de lidstaat dat de A1 heeft afgegeven voor verdere instructies.

  Het zou kunnen dat het begin van je detacheringsperiode uitgesteld wordt. In dat geval moet je werkgever contact opnemen met het bevoegde orgaan van de lidstaat die PD A1 heeft opgesteld voor verdere instructies.

  Grensarbeiders

  Een grensarbeider is een werknemer of zelfstandige die zijn werk doet in een andere lidstaat dan waar hij woont. Bovendien pendelt hij dagelijks of ten minste een maal per week. Let op: deze definitie geldt enkel voor de sociale zekerheid van de werknemers in de Europese Unie.  Lees meer in de rubriek Grensarbeid.

  We verzamelen hier de belangrijkste vragen en antwoorden - we vullen deze pagina stelselmatig aan:

  Ik werk in de bouwsector in Nederland:

   

  Kan ik als grensarbeider inloggen op Mijn ACV?

  Als ACV-lid kun je via Mijn ACV je persoonlijk profiel raadplegen en desgewenst je werkloosheidsdossier opvolgen. Voor het opvolgen van je werkloosheidsdossier (bv. bij tijdelijke werkloosheid) dien je in te loggen met je eID.

  Met een eID of elektronische vreemdelingenkaart krijg je toegang tot de online diensten van de overheid, maar ook tot diensten van het ACV of een ziekenfonds.

  Geen eID?

  Dan kan je via de Belgische overheid een token aanvragen. Daarvoor moet je langs gaan bij een registratiekantoor van de overheid. In erg veel Belgische gemeenten kan je daarvoor terecht.  Check het overzicht van registratiekantoren (pdf) of raadpleeg de site.

  Om misbruik te vermijden, moet je je op afspraak persoonlijk aanmelden bij het registratiekantoor. Na een identiteitscontrole wordt je geregistreerd. Bij deze registratie ontvangt u een persoonlijke activatiecode op papier en wordt er een link naar uw e-mailadres verstuurd. Zodra u via de activatielink en -code een digitale sleutel hebt geactiveerd, kan je op basis van je gebruikersnaam, wachtwoord en digitale sleutel toegang krijgen tot de onlinediensten van de overheid en je digitale sleutels beheren.

  Echter, in deze coronatijden zijn deze registratiekantoren tot nader orde gesloten. Zodra deze weer open gaan kan je er terecht voor de aanvraag van een token.

  Meer info:  Helpcentrum CSAM.

   

  Ik werk als grensarbeider en ben momenteel verplicht telewerk te verrichten van thuis uit. Heeft dit gevolgen voor mijn belastingen?

  Neen, de fiscus heeft akkoorden kunnen sluiten met onze buurlanden. Er is beslist om de periode van telewerk te neutraliseren, zodat dat dit geen gevolgen heeft voor de belastingen. 

  • België - Frankrijk 

   

  Het akkoord bestaat reeds vanaf 14 maart 2020.   Je moet wel een bewijs van de noodzaak van telewerk met een attest van je werkgever af te leveren. De overeenkomst is verlengd tot 31 maart 2021.

  Daarnaast bestond al een regeling als je nog onder het oude statuut van 'fiscale grensarbeider' werkt.  Dan bestaat een tolerantie voor 30 dagen en worden de dagen gewerkt in telewerk niet worden op het contingent van 30 dagen. 

   

  • België - Nederland 

   

  België en Nederland hebben intussen een overeenkomst gesloten over hun grensarbeiders. Thuiswerkdagen in het kader van de coronacrisis worden beschouwd alsof ze in de werkstaat zijn verricht.  De overeenkomst kan is verlengd tot 31 maart  2021.

  • België - Luxemburg 

  Dit is geregeld in de omzendbrief van 4 juni 2015.  In gevallen van overmacht tellen (onderdelen van) dagen niet mee voor de berekening van 24 dagen.  Intussen is overeengekomen dat de dagen telewerk ingevolge de coronacrisis onder de definitie van overmacht vallen. Deze regeling geldt alvast tot 31 maart 2021

  • België - Duitsland

  Er is een akkoord voor de periode 11 maart tot en met 31 augustus 2020. Thuiswerkdagen in het kader van de coronacrisis worden beschouwd alsof ze in de werkstaat zijn verricht.  De overeenkomst is verlengd tot 31 maart 2021..

   

  Ik werk als grensarbeider verplicht van thuis uit. Heeft dit gevolgen voor mijn sociale zekerheid?

  Door de coronacrisis werk ik als thuiswerker meer vanuit mijn woonstaat.  Ook al werk je meer dan 25% van thuis uit, dit heeft geen gevolgen voor jouw sociale zekerheid.

  Tijdens deze periode blijft dezelfde lidstaat bevoegd voor jouw sociale zekerheid als in de periode vóór corona.

  De Belgische overheid neutraliseert de dagen telewerk van thuis uit (gepresteerd in woonstaat) voor de bepaling van het substantieel gedeelte van de arbeid (25%).  Dit vanaf 13 maart en tot zolang de dringende maatregelen van de Federale Staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van kracht zijn. 

  Ook onze buurlanden volgen dit principe. Deze maatregel werd ondertussen verlengd tot en met 30 juni 2021.

   

  Welk arbeidsrecht is van toepassing op je contract?

  Volgens het EU-recht is dat gewoonlijk het recht van de lidstaat waar gewerkt wordt.

  Met andere woorden, als je als grensarbeider je contractuele verplichtingen niet kan nakomen door de nationale beperkingen die momenteel opgelegd, dan is het lid van de lidstaat waar je werkt bepalend.  

   

  Ik heb een buitenlandse arbeidsovereenkomst.  Kan ik terugvallen op tijdelijke werkloosheid?

  Neen, helaas niet. Enkel werknemers met contracten die vallen onder de Belgische wetgeving kunnen terugvallen op het systeem van tijdelijke werkloosheid.

  Best neem je contact op met één van de vakbonden die actief is in het land waar jij je arbeidsovereenkomst afsloot. 

   

  Als je als grensarbeider niet in de andere lidstaat kan gaan werken en vanuit je eigen lidstaat moet telewerken, word je dan een gedetacheerde werknemer?

  Nee, je wordt hierdoor niet als een gedetacheerde werknemer beschouwd.

  Het recht dat van toepassing was op je arbeidsovereenkomst blijft van toepassing. Tenzij dit anders overeengekomen is met je werkgever, is dit het recht van het land van tewerkstelling.

   

  Wat als ik als grensarbeider in deze periode volledig werkloos wordt?

  Neem contact op met de werkloosheidsverzekeringsinstelling in de lidstaat waar je woont.  Is dat in België, lees de FAQ Werkloosheid.

  Net als alle andere werkloze in de lidstaat waar je woont, heb je onder dezelfde voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering en moet je je ter beschikking houden van de diensten voor arbeidsvoorziening.

  Je kan werk zoeken in de lidstaat waar je woont of laatst gewerkt hebt, tenzij je als grensarbeider niet ten minste eenmaal per week naar je woonplaats terugkeert.  neem contact op met de werkloosheidsverzekeringsinstelling van de lidstaat waar je besluit werk te zoeken.

   

  Wat als ik als werknemer een activiteit uitoefen in twee of meer lidstaten?
  • Activiteit in woonplaats is niet-substantieel

  Als je in twee lidstaten werkt, dan ben je in de lidstaat van tewerkstelling verzekerd als je activiteit in je woonplaats niet-substantieel is (minder dan 25% van je arbeidstijd).

  Stijgt de activiteit in de lidstaat waar je woont, bijvoorbeeld meer dan 25% van uw arbeidstijd over een periode van 12 maanden, dan kan de wetgeving van je woonplaats van toepassing worden. Voorwaarde is dat de gemiddelde arbeidstijd over een periode van 12 maanden meer dan 25% van je totale arbeidstijd in alle lidstaten bedraagt. 

  Als je dus een substantiële activiteit in je woonplaats verricht, mag die geen gevolgen hebben voor je sociale zekerheidssituatie. 

  Je moet altijd in bezit zijn van een Draagbaar Document (PD) A1.  Dat wordt je verstrekt door de bevoegde instantie in de lidstaat waar je werkt. 

  • Activiteit in woonplaats is substantieel

  Werk je zowel in je lidstaat van tewerkstelling als in je woonplaats en is je activiteit in je woonplaats sowieso aanzienlijk (meer dan 25% van je arbeidstijd), dan ben je verzekerd in de lidstaat waar je woont.

  Je moet altijd in bezit zijn van een Draagbaar Document (PD) A1.  Dat wordt je verstrekt door de bevoegde instantie in de lidstaat waar je werkt. 

  De grensbeperkingen en het telewerken mogen geen invloed hebben op uw sociale zekerheid.

   

  Wat als mijn situatie tot een verandering van sociale zekerheid leidt?

  Als je situatie niet onder de bovengenoemde scenario's valt en dit kan leiden tot een verandering in uw lidstaat van sociale zekerheid, neem contact op met je werkgever.

  Hij kan een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan je de wetgeving wilt blijven toepassen. De werkgever moet kunnen aantonen dat het in je belang is is om verzekerd te blijven in de lidstaat waar je momenteel gedekt bent.

   

  Wat als ik ziek word terwijl ik in het ene land werk en het andere woon?

  Als u je het ene EU-land werkt en in een ander land woont, hebt je recht op medische behandeling in beide landen.

  Normaalgezien ben je bij een mutualiteit geregistreerd in het land waar je werkt en heb je een S1-formulier ontvangen. Als dat niet het geval is, moet je je registreren en zo'n formulier aanvragen. 

  Dit formulier geeft je het recht om gezondheidszorg te krijgen in het land waar je woont, en dit onder dezelfde voorwaarde als onderdanen die in dat land verzekerd zijn.

   

  Ik werk in België, maar woon in Frankrijk.  Heb ik een specifiek document nodig om de grens over te steken?

  Ja, de Belgische overheid heeft een specifiek document voorzien dat moet worden ingevuld. 

  Naast het Franse attest (zie:  Ik werk in België) bestaat er dus ook een officieel Belgisch attest dat door de werkgever moet ingevuld worden en dat verantwoord dat je als grensarbeider de grens mag oversteken.

  Download het attest 'Certificat travailleurs frontaliers' pdf.

   

  In welk land vraag ik een uitkering werkloosheid aan? 

  Werk je in het buitenland als grensarbeider dan geldt is de hoofdregel:

  • bij volledige werkloosheid:  vraag je werkloosheidsuitering aan in woonland
  • bij gedeeltelijke werkloosheid in het werkland

  Andere regelingen, zoals tijdelijke werkloosheid, hangen af van het land waar je werkt:


  • Ik werk in België

  Bij volledige werkloosheid vraag je een uitkering aan in het woonland, bij gedeeltelijke werkloosheid in het werkland.

  Wie als grensarbeider werkt in België vraagt een uitkering voor tijdelijke werkloosheid aan bij de RVA. Contacteer je ACV-dienstencentrum voor de opmaak van een tijdelijk werkloosheidsdossier.   Lees meer in de rubriek Werkloosheid en 'Tijdelijke werkloosheid aanvragen'.

  Woon je in Frankrijk? Als je vanuit Frankrijk naar België wil voor je werk, heb je een attest nodig voor essentiële verplaatsingen.   Je vindt de attesten op de website van de Franse overheid.  Je kan je attest online invullen of downloaden.

   

   

  • Ik werk in Nederland

  Administratie

   

  Voor administratieve formaliteiten richt je je normaalgesproken tot het Bureau Belgische Zaken (BBZ). Ook het BBZ neemt maatregelen naar aanleiding van de Covid-19-crisis.  Hoe je hen het best kan contacteert lees je  op 'Maatregelen en gevolgen voor de bereikbaarheid en dienstverlening van BBZ'. 

  De zitdagen die normaal gezien plaatsvinden op het Belgische grondgebied zijn tot nader order opgeschort.

  Uitkering aanvragen

  Bij volledige werkloosheid vraag je een uitkering aan in het woonland, bij gedeeltelijke werkloosheid in het werkland.

  Woon je in België en werk je in Nederland? Dan kon je tot nog toe je een beroep doen op gedeeltelijke werkloosheid in zover je werkgever een vergunning werktijdverkorting heeft. Eén  van de voorwaarden is dat er sprake is van een omzetverlies van minstens 20%. 

  Deze werktijdverkortingsregeling wordt stopgezet en wordt vervangen door een tijdelijke noodmaatregel (NOW) die los staat van de werkloosheid.

  Dat is voor grensarbeiders een goede zaak:

  • het is niet nodig om te voldoen aan de Nederlandse intredevoorwaarden
  • als werknemer hoef geen stappen te ondernemen, het loon wordt doorbetaald.

  In deze regeling krijgt de werknemer het loon doorbetaald.  De werkgever krijgt daarvoor subsidie. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt.

  Meer info?

   

  • Ik werk in Frankrijk

  Bij volledige werkloosheid vraag je een uitkering aan in het woonland, bij gedeeltelijke werkloosheid in het werkland. 

  Woon je in België en werk je in Frankrijk? Frankrijk is momenteel in lockdown. Als je vanuit Frankrijk naar België wil voor je werk, heb je een attest nodig. voor essentiële verplaatsingen.    Je vindt de attesten op de website van de Franse overheid.  Je kan je attest online invullen of downloaden.

  Als de onderneming sluit en je werkgever voert “chômage partiel” (tijdelijke werkloosheid) in, heb je recht op een uitkering die 70% van het bruto-uurloon bedraagt. Je werkgever (die dit volledig recupereert bij de overheid) betaalt dit op het moment wanneer het normale loon wordt betaald en dit staat vermeld op de loonfiche. 

  Deze regeling geldt voor een periode van maximaal 6 maanden en is hernieuwbaar. In deze periode wordt je contract geschorst, maar er is een volledige gelijkstelling voor betaald verlof, de sociale zekerheid en het puntenpensioen.Werken van thuis uit of telewerk heeft mogelijk gevolgen voor de fiscale regels. 

  Meer info? Neem contact op met het ACV.

   

  • Ik werk in Duitsland

  Bij volledige werkloosheid vraag je een uitkering aan in het woonland, bij gedeeltelijke werkloosheid in het werkland. 

  De situatie voor grensarbeiders die vanuit België dagelijks of wekelijks pendelen naar Duitsland is op dit moment nog niet helemaal duidelijk

  De regels voor tijdelijke werkloosheid in Duitsland zullen worden versoepeld met het oog op de coronacrisis. In elk geval zijn de Duitse socialezekerheidsinstellingen in dit geval bevoegd. 

  Voor vragen neem je contact op met Gabrielle Emonts-gast via gabrielle.emonts-gast@acv-csc.be of 0032 87 85 99 49. Werken van thuis uit of telewerk heeft mogelijk gevolgen voor de fiscale regels.

   

  • Ik werk in Groothertogdom Luxemburg

  Bij volledige werkloosheid vraag je een uitkering aan in het woonland, bij gedeeltelijke werkloosheid in het werkland.

  De situatie voor grensarbeiders die vanuit België dagelijks of wekelijks pendelen naar Luxemburg is nog niet helemaal duidelijk. Werken van thuis uit of telewerk heeft mogelijk gevolgen voor de fiscale regels. 

  Heb ik als werknemer recht op tijdelijke werkloosheid ? 

  Als je in Luxemburg werkt, heb je recht op tijdelijke werkloosheid volgens de regels die gelden in het GH Luxemburg. 

  In Luxemburg bestaat ook een regime van tijdelijke werkloosheid. Het is van toepassing bij gebeurtenissen waarvan de onderneming zelf niet de oorzaak is. Wordt het regime door de onderneming aangevraagd, dan mogen de werknemers niet ontslagen worden.

  In het regime van tijdelijke werkloosheid krijg je als werknemer een vergoeding van 80% van je loon, begrensd tot 250 % van het Luxemburgse minimumloon.

  Het is de werkgever die de administratieve stappen moet zetten. Deze regeling is alleen van toepassing op contracten van onbepaalde duur of bepaalde duur maar niet van toepassing op uitzendarbeid, op het leerlingenwezen (leercontracten), evenmin op werknemers die in vooropzeg zijn. 

  Meer informatie bij 'Guichet Public de Luxembourg':  Chomage partiel technique - force majeure

  Nog vragen? Neem contact op met het ACV.

   

  Ik werk verplicht van thuis uit. Heeft dit gevolgen voor mijn sociale zekerheid?

  Door de coronacrisis werk ik als thuiswerker meer vanuit mijn woonstaat.  Ook al werk je meer dan 25% van thuis uit, dit heeft geen gevolgen voor jouw sociale zekerheid.

  Tijdens deze periode blijft dezelfde lidstaat bevoegd voor jouw sociale zekerheid als in de periode vóór corona.

  De Belgische overheid neutraliseert de dagen telewerk van thuis uit (gepresteerd in woonstaat) voor de bepaling van het substantieel gedeelte van de arbeid (25%).  Dit vanaf 13 maart en tot zolang de dringende maatregelen van de Federale Staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van kracht zijn.  Ook onze buurlanden volgen dit principe.

  Zo blijven werknemers en bedrijven gespaard van extra administratie in deze al moeilijke periode. 

  Tellen de dagen van telewerk mee voor de normale fiscale regels?

  De normale fiscale regels vereisen dat je je werk moet uitvoeren in het buitenland.  Wat nu men vraagt om te telewerken?

  • Frankrijk-België

  Voor werknemers die in België werken en in Frankrijk wonen, is een tolerantie van 30 dagen voorzien. 

  De ministers van Financiën van België en Frankrijk zijn overeengekomen dat het quotum van 30 dagen niet moet aangesproken worden voor de dagen van telewerk die als gevolg van de coronacrisis worden uitgevoerd.  De regeling geldt vanaf 14 maart 2020. 

  Meer info:  FOD Financiën.

  • Luxemburg-België

  Voor werknemers die in Luxemburg werken en in België wonen of omgekeerd, wordt een tolerantie van 24 dagen voorzien. 

  De ministers van Financiën van België en Luxemburg zijn overeengekomen dat het quotum van 24 dagen niet moet aangesproken worden voor de dagen van telewerk die als gevolg van de coronacrisis worden uitgevoerd.  De regeling geldt vanaf 14 maart 2020. 

  Meer info:  FOD Financiën.

   

  Ik ben een Franse grensarbeider. Wat betekent de Belgische regeling voor essentiële reizen voor mij?

  De grens tussen Frankrijk en België is de hele tijd open gebleven.  Franse inwoners zijn wel al maanden lang verplicht om een attest bij zich te hebben voor hun essentiële verplaatsingen. Dat geldt ook voor Belgische grensarbeiders in Frankrijk.

  Het zich begeven naar het werk wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing, ook als die werkplaats in het grensland ligt

  De reisbeperkingen die de Belgische overheid vanaf 27 januari 2021 invoerde hebben ook effect op grensarbeiders die vanuit Frankrijk naar België komen werken.

  Naast het verplichte Franse attest, moeten je ook een Belgisch formulier 'Verklaring op eer' op zak hebben.  Je hoeft dit slechts eenmalig in te vullen.  Via de officiële kanalen vind je de nodige documenten of vul je je attest online in:


  Ik werk in Duitsland en woon in België. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  De Dienst CSC Grensarbeid België-Duitsland werkte een overzicht van vragen en antwoorden uit. Ga naar de FAQ's Grensarbeid België-Duitsland.

  Deze informatie is voorlopig enkel in het Duits beschikbaar.

  De zitdagen Grensarbeiderssecretariaat België – Duitsland in Genk, Eupen en Kelmis zijn voorlopig opgeschort. 

  Alle specifieke vragen waarvoor u geen antwoord vind in de FAQ in de link hierboven, mogen worden toegestuurd aan mevrouw Gabrielle Emonts-Gast via: Gabrielle.Emonts-Gast@acv-csc.be.

   

   

  Ik werk in België en ik krijg vanuit een andere lidstaat een pensioen.  Wat met tijdelijke werkloosheid?

  Heb ik recht op werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid door overmacht wanneer mijn onderneming, waar ik werk, in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld? 

  Ja, als je aan de voorwaarden voldoet voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zal je toegelaten worden door RVA.  Dit voor de periode vanaf februari 2020 tot en met juni 2020. Ook als je andere inkomsten hebt, zal je een werkloosheidsuitkering krijgen.  Uitzonderingen hierop zijn ziekte-uitkeringen en inkomsten uit arbeid.

  Als je een pensioen ontvangt, hoef je dit pas op 31 augustus 2020 te melden.  Tot die datum is er geen invloed op je werkloosheidsuitkering. Het maakt hierbij niet uit of je dit pensioen al ontving voordat of nadat je tijdelijk werkloos werd. 

  Deze regeling geldt ook als je jonger bent dan 65 jaar en al 12 maanden een nabestaandenpensioen met een uitkering hebt opgebouwd (dit is de maximale periode waarin de opbouw mogelijk is). Tot 31 augustus 2020 kan het nabestaandenpensioen weer worden gecombineerd met een uitkering.

  De periode van tijdelijke werkloosheid tot 31 augustus 2020 wordt niet afgetrokken van de 12 maanden waarin een overlevingspensioen kan worden gecombineerd met een werkloosheidsuitkering.

  Opgelet:  deze flexibiliteit is geldig tot en met 31 december 2020 als je werkzaam bent in een bijzonder (door de crisis) getroffen bedrijf of sector.

  Als je in een ander soort onderneming werkt, dan gelden vanaf 1 september 2020 opnieuw de gewone regels. Dat betekent onder meer dat je een volledig pensioen niet meer kan cumuleren.  Ook is het niet meer mogelijk om als 65-plusser tijdelijke werkloosheid vanaf 65 jaar te cumuleren met een pensioenuitkering. Dit pensioen moet je dus aangeven!

  Ga naar 'Tijdelijke werkloosheid aanvragen' meer info.

   

  Ik werk als Nederlander in België.  Kan ik de grens over om te gaan werken?

  Nederlanders die in België kunnen sneller de grens over met speciaal vignet.  Om in aanmerking te komen voor het vignet, moet je:

  • werken in een vitale sectoren
  • een cruciaal beroep hebben

  Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

  Ga naar de website van het Crisiscentrum en download het vignet

  Werk je niet in een vitale sector werken of vervul je geen cruciaal beroep, dan moet je met een werkgeversverklaring aantonen dat je voor je werk de grens oversteekt. Dat geldt ook als je de grens van van België naar Nederland wil oversteken om naar je werk in Nederland te gaan. 

   

  Ik ben een grensarbeider met uitzendcontract. Heb ik ook recht op (tijdelijke)werkloosheid?

  De principes voor de uitzendarbeid zoals die in België gelden, gelden alleen voor Belgische uitzendcontracten

  Ben je bijvoorbeeld een Nederlandse inkomende grensarbeider die in België tewerkgesteld is via een Belgisch uitzendbureau, dan zal je aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid.

  Andersom is dat niet het geval bijvoorbeeld als je als Belgische grensarbeider in Nederland aan de slag was met een Nederlandse uitzendovereenkomst.  Die vallen volledig onder de Nederlandse wetgeving. 

  Heb je als uitzendkracht andere vraag?  Ga naar FAQ Uitzendkracht.  Meer info ook bij Tijdelijke werkloosheid

   
   
  Ik werk in de bouwsector in Nederland.  Ben ik verplicht te werken tijdens het coronavirus?

  Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen Belgische bouwvakkers wel degelijk op Nederlandse werven blijven werken.  Belangrijke voorwaarde is dat de Belgische regels welzijn en veiligheid rond corona op die werven worden gerespecteerd. 

   

  Meer info op FAQ Welzijn en veiligheid.  Lees ook: Sectornieuws Bouw.

   

  Ik werk in de bouwsector in Nederland.  Welke regels moet mijn werkgever respecteren?
  • Social distancing: het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. De niet-essentiële bedrijven (waaronder bouwfirma’s, PC 124) behoren die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.
  • De werkgever heeft de plicht om alle werknemers te beschermen tegen een mogelijke blootstelling aan virussen. Hij moet de risico’s evalueren en de nodige preventiemaatregelen nemen om een besmetting te voorkomen. Veilige procedures bij contact met derden en strikte regels op het vlak van hygiëne op de werkplek zijn minimaal te respecteren maatregelen. Dit betekent voldoende afstand houden, vermijden van cash betalingen, vermijden van doorgeven van documenten, beschermende kledij, was- en ontsmettingsfaciliteiten ….

   

  Meer info op FAQ Welzijn en veiligheid.  Lees ook: Sectornieuws Bouw.

   

  Ik werk in de bouwsector in Nederland.  Wat als mijn werkgever de regels niet respecteert?
  • Overleg met je werkgever. Wijs hem op de regels die de regering afkondigde.
  • Als hij weigert de nodige maatregelen toe te passen, neem dan contact op de met je ACV-afgevaardigde of je ACV-secretaris.
  • Neem rechtstreeks op met het toezicht welzijn op het werk in je regio. 

  Meer info op FAQ Welzijn en veiligheid.  Lees ook: Sectornieuws Bouw.

   

  Seizoensarbeider

  Ik ben volledig werkloos geworden. Wat nu?

  Neem contact op met de werkloosheidsverzekering in de lidstaat waar je verzekerd bent.

  Werk je ook in je thuisland, dan doe je dat meestal in je woonplaats. In dat geval heb je recht op een werkloosheidsuitkering in het land waar je woont.  Dit onder dezelfde voorwaarden als andere werklozen.  Je moet je ook ter beschikking beschikking stellen van de dienst voor arbeidsvoorziening.

  Er was seizoensarbeid gepland om te beginnen tijdens of na het uitbreken van de coronacrisis. Wat nu?

  Door de nationale toegangsbeperkingen zijn veel seizoenswerkzaamheden vertraagd.  Neem voor verdere instructies contact op met de werkgever in de lidstaat waar de seizoensarbeid wordt verricht. 

   

  Werkloos en op zoek naar een job in een andere lidstaat

  Kan je de Belgische werkloosheidsuitkeringen meenemen naar de lidstaat waar je wil werken? 

  Door de regeling van het exporteren van uitkeringen kan je met tijdelijk behoud van je werkloosheidsuitkeringen naar werk zoeken in een andere Europese lidstaat. 

  Deze regeling verliest momenteel alle relevantie.  Ook werklozen worden verondersteld om België niet te verlaten. Anderzijds is de kans op het vinden van werk in een andere lidstaat zo goed als onbestaande.

  Voor de duur van de maatregelen worden daarom geen nieuwe aanvragen tot export van Belgische werkloosheidsuitkeringen meer aanvaard. Lopende, nog niet goedgekeurde aanvragen worden geweigerd. 

  Ook afwijkingen op de verplichte termijn van inschrijving binnen de zeven dagen na aankomst in het ontvangstland worden niet toegestaan.

  Je bent naar een andere lidstaat verhuisd en u had je Belgische werkloosheidsuitkeringen laten exporteren. Kan je nu een verlenging krijgen?

  Neen, werknemers die reeds naar een andere lidstaat zijn vertrokken en waarvan de exporttermijn bijna afloopt, worden gevraagd om terug te keren naar België. De periode van export wordt niet automatisch verlengd.

  In principe is er immers steeds de mogelijkheid om naar het thuisland terug te keren (auto, trein … ) en zal een Belgische inwoner nooit aan de grens worden tegengehouden indien deze naar België terugkeert.

  Een verlening kan enkel in geval van overmacht toegestaan worden.

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.