Vragen en antwoorden voor werknemers

Met de verspreiding van het coronavirus duiken tal van vragen op over de impact op het werk. Lees hier de belangrijkste vragen en antwoorden na!

 

"Heb je vragen, aarzel niet: wend je tot het ACV.  We staan als vakbond sterk ten dienste van jou en dat blijven we".  Bekijk de videoboodschap met ACV-voorzitter Marc Leemans.

The most frequently asked questions are now also available in English:  FAQ Corona for employees (pdf).

Mijn werkgever

Niet werken

Impact op je werksituatie

Mijn persoonlijke situatie

Mijn financiële situatie

Ik werk in:

Op zoek naar informatie uit je sector? Ga naar Nieuws uit de sectoren.  

Of klik hier door als je werkt als:

Opmerking: deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van de regelgeving. De FAQ's op deze pagina worden stelstelmatig aangevuld en geactualiseerd.


 

Mijn bedrijf sluit.  Krijg ik een uitkering?

Als je bedrijf moet sluiten door het coronavirus, kan jij niet meer werken. Je werkgever zal je dan geen loon meer betalen. Wel kan hij de procedure opstarten om alle werknemers met tijdelijke werkloosheid te sturen. In de plaats van een loon krijg je dan, als je aan alle voorwaarden voldoet, een werkloosheidsuitkering.

De uitkering tijdelijke werkloosheid bedraagt 70% van het geplafonneerd brutoloon. Tot 2754,76 euro ontvang je 70% van je brutoloon. Is je brutoloon hoger, dan wordt het bedrag afgetopt tot 2754,76 euro.

Daarnaast besliste de regering dat je voor elke dag tijdelijke werkloosheid  5,63 euro extra krijgt wanneer je tijdelijk werkloos wordt door corona-overmacht.

Houd er wel rekening mee dat op je uitkering 26,75% bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Meer info:


Mijn bedrijf sluit niet volledig. Kan mijn werkgever me deeltijds op tijdelijke werkloosheid zetten?

Dat kan. Als de economische activiteiten niet volledig worden stopgezet maar gedeeltelijk doorgaan, kan de werkgever ervoor kiezen om alle medewerkers slechts enkele dagen per week werkloos te maken.

Dit kan bijvoorbeeld ook wanneer omwille van risicobeheersing in twee ploegen gewerkt wordt (bv. ploeg A komt de ene week drie dagen, de andere week twee, ploeg B doet het omgekeerde), een restaurant dat tijdelijk traiteurdiensten aanbiedt of een afdeling die openblijft terwijl andere afdelingen sluiten.

Let wel op: tijdelijke werkloosheid vraag je per dag aan. Als je bijvoorbeeld in de voormiddag werkt en in de namiddag niet, zal je geen recht hebben op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.  

Meer info:

 

Mijn bedrijf blijft open. Kan dat?

Ja, dat kan. Niet alle sectoren zijn door de overheid bevolen te sluiten. 

Concreet gaat dit bijvoorbeeld over de winkels die andere dan voedingsmiddelen verkopen.  Apotheken blijven wel open, drogisterijen weer niet. Ook alle restaurants, cafés en discotheken zijn horeca is gesloten, net als alle organisaties die recreatieve activiteiten aanbieden (bv. sportclubs, fitnesscentra, musea, cultuurcentra,…). 

Werk je in een sector die open kan/mag blijven, dan moet je werkgever telewerk als norm invoeren.  Lees meer over telewerk.

Is telewerk niet mogelijk, dan moet je werkgever wel zorgen dat je je werk in veilige omstandigheden kan doen.  Meer info bij FAQ Veiligheid en welzijn.

 

Mijn werkgever wil me tijdelijk minder uren laten presteren waardoor ik in de zomer meer uren zal moeten werken. Kan dit?

Werk je met een vast uurroosters of glijdende werktijden, dan kan dit niet. De werkgever kan je wel vragen om overuren te presteren die je nadien kan opnemen. In die volgorde dus. Preventief inhaalrust (of (recupe') opnemen, is niet mogelijk.

Tijdelijk minder werken kan wel wanneer je in een systeem van flexibiliteit zit. In zo’n systeem wordt minder werken op het ene moment gecompenseerd door meer werken op een ander moment, of omgekeerd. Je valt daarvoor terug op de afspraken van je onderneming (of sector). De regeling vind je Je kan in je arbeidsreglement of cao.

Opgelet:  het gaat hier niet over het plus-minus-conto. Dat systeem kan enkel in ondernemingen die te maken hebben productie- of ontwikkelingscycli die over meerdere jaren lopen (bv. de automobielindustrie). Is dit op jou van toepassing, vraag dan aan je ACV-afgevaardigde naar de afspraken in de cao.

 

Mijn werkgever stuurt iedereen naar huis zonder dat de overheid een verplichting tot sluiting oplegde.  Krijg ik een uitkering?

Als je werkgever op eigen initiatief zijn werknemers naar huis stuurde, zonder dat de overheid de verplichting tot sluiting oplegde, en zonder dat de arbeidsgeneesheer het werk verbood, kan je niet tijdelijk werkloos worden.   

Enkel wanneer de arbeidsgeneesheer beslist dat (een groep) werknemers naar huis moet, kan je tijdelijke werkloosheid inroepen.  Bevind je je in die situatie, vraag dan tijdelijke werkloosheid aan.

 

Mijn bedrijf blijft open. Wanneer ga ik niet werken?

 • Wanneer je symptomen van een besmetting vertoont. Neem in dit geval telefonisch contact op met de huisarts en volg zijn of haar advies. In de meeste gevallen zal de huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid voorschrijven. Je hebt dan recht op gewaarborgd loon.
 • Wanneer je tot een risicogroep behoort: personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Je vraagt best aan je huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid, want je gezondheidstoestand maakt het werken tijdelijk onmogelijk.

Ben je mantelzorger voor een persoon uit de risicogroep, vraag dan advies aan de huisarts. Hij of zij kan dan beslissen of werken verantwoord is.  

Wanneer één van de personen waarmee je onder eenzelfde dak woont de bevestiging kreeg besmet te zijn met het coronavirus, blijf je aan het werk tot op het moment dat je zelf symptomen van besmetting vertoont.  Vraag advies aan je huisarts 

 

Ik ben verhinderd om te werken

 • Je hebt een attest van je huisarts?

Heb je het coronavirus opgedaan en beschik je over een doktersattest, dan is de situatie duidelijk: de reglementering voor arbeidsongeschiktheid is van toepassing.  Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

Lees meer over je rechten en plichten in geval van arbeidsongeschiktheid in de rubriek ziekte.

 

 • Je verblijft in quarantaine in een ziekenhuisinstelling?

In principe krijg je via het ziekenhuis een certificaat van quarantaine.  Je kan je arbeidsovereenkomst niet uitvoeren wegens overmacht. Je kan dus een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen.

Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

 • Je verblijft thuis in quarantaine?

Ben je in quarantaine geplaatst na een administratieve beslissing, dan kan je evenmin je arbeidsovereenkomst uitvoeren omwille van overmacht. De regels voor tijdelijke werkloosheid moeten worden toegepast. 

Hetzelfde geldt als je als werknemer volgens de administratieve overheid in quarantaine moet omdat je contact had met een besmet persoon (bijvoorbeeld het kind van de werknemer). Ook in deze situatie zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid van toepassing.

Ook al ben je zelf niet ziek, dan kan je toch door je arts in quarantaine geplaatst worden.  Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • Er ernstige aanwijzingen voor een risico op besmetting zijn.
 • Een gezinslid dat in hetzelfde huishouden als de werknemer woont is effectief besmet en er het risico op besmetting voor andere werknemers bestaat.

Ook in dit geval word je tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht.

Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Belangrijk: ben je daadwerkelijk ziek en heb je een medisch attest van de behandelende arts, dan moet je werkgever het gewaarborgde loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenkomen.  Zie:  rubriek ziekte.

 
 • Je verblijft in een ziekenhuis in het buitenland?

De normale regels voor arbeidsongeschiktheid zijn van toepassing. 

Lees meer over je rechten en plichten in geval van arbeidsongeschiktheid in de rubriek ziekte.

 

 • Je wordt in quarantaine gehouden in een risicogebied?

Ben je op buitenlandse missie en word je daar in quarantaine gehouden? In dit geval geldt dat je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet krijgen. 

Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

 • Je werkgever heeft de activiteiten stilgelegd door het coronavirus?

Kan je als werknemer het werk niet uitvoeren omdat je werkgever de activiteiten heeft stilgelegd, dan geldt de regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

 • Je kan je werk niet uitvoeren door een dalende activiteit?

Kan je als werknemer het werk niet uitvoeren door een dalende activiteit bij je werkgever, dan kan als werknemer economisch werkloos worden verklaard.  Je werkgever moet wel voldoen aan de voorwaarden.

 

 • Je wordt door je bedrijfsarts naar huis gestuurd omdat je (kennelijk) besmet bent?

Is de bedrijfsarts van mening is dat je als werknemer van de werkplek moet worden verwijderd, dan kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen.

Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Belangrijk: als je daadwerkelijk ziek bent (medisch attest van de behandelende arts), dan moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenkomen.

Op dit moment is er discussie over de uitbetaling van het gewaarborgd loon. We raden je daarom aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' te bezorgen.

Dat kan je op twee manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

 • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
 • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

Meer info: rubriek Ziekte.

 

Kan je werkgever weigeren dat je terug aan de slag gaat?

Nee, je werkgever kan niet weigeren dan je terug komt werken als je bijvoorbeeld terugkeert uit een risicozone of mogelijk in contact kwam met een coronapatiënt.  Toch niet enkel om deze redenen want dit zijn geen gevallen van overmacht.

De werkgever moet je loon doorbetalen en de nodige preventiemaatregelen nemen. Hij kan je bijvoorbeeld tijdens de werkuren laten onderzoeken door de arbeidsarts.  Deze kosten zijn ten laste van je werkgever. Je werkgever kan evenmin van je eisen dat je naar je huisarts gaat en dat dit buiten de werkuren gebeurt. 

Beslist de bedrijfsarts om bijvoorbeeld alle directe collega's, van op dezelfde afdeling, ... naar huis te sturen, dan kunnen deze werknemers wel tijdelijk werkloos worden omwille van overmacht. Zie:  Tijdelijke werkloosheid.  Opgelet: als deze werknemers ziek zijn en een medisch attest van de behandelende arts hebben, moet de werkgever hen het gewaarborgde loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenbeide komen. Zie:  rubriek ziekte.

Dit soort maatregelen kunnen ook niet zomaar genomen worden.  Ze moeten eerst voor advies voorgelegd worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.  Meer info daarover vind je bij FAQ Veiligheid en welzijn

 

Mijn huisarts zet me preventief thuis mijn werkgever aanvaardt het attest niet omdat ik niet ziek ben.  Kan dit?

Neen, uit het attest blijkt duidelijk dat je niet mag werken. Dit is bijvoorbeeld het geval omdat er:

 • Er ernstige aanwijzingen voor een risico op besmetting zijn.
 • Een gezinslid dat bij jou woont, effectief besmet is en er een risico op besmetting voor andere werknemers bestaat.

Je kan dan tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht.  Meer info en tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Belangrijk: als je daadwerkelijk ziek bent (medisch attest van de behandelende arts), dan moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenkomen.

Op dit moment is er discussie over de uitbetaling van het gewaarborgd loon. We raden je daarom aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' te bezorgen.

Dat kan je op twee manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

 • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
 • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

Meer info: rubriek Ziekte.

 

Ik ben ziek en moet mijn attest 'strikt vertrouwelijk' bezorgen aan de mutualiteit. Nu de post minder goed werkt, kan dit leiden tot problemen?

Neen, tussen de ziekenfondsen is er de afspraak dat ziektemeldingen die binnen komen tussen 16/03 en 05/04 niet als laattijdig zullen beschouwd worden.  Deze periode kan eventueel nog verlengd worden.  Bereikte je aangifte laattijdig je ziekenfonds, dan zullen je ziekte-uitkeringen niet beperkt worden. 

Ook de post blijkt immers onderhevig aan de coronacrisis, en er stellen immers problemen met het bewijs van afgifte en poststempel.

Je kan daarom nu ook je attest 'strikt vertrouwelijk' via e-mail overmaken aan je ziekenfonds.  Je arts moet daarvoor een doktersattest opstellen mét vermelding van je rijksregisternummer.  Maak van dit attest een foto of scan en mail het naar je mutualiteit.

Het e-mailadres kan je terugvinden op de website van jouw ziekenfonds.

 

De huisarts heeft me verboden om te gaan werken omdat ik samenwoon met een risicopatiënt. Wat moet ik doen?

De dokter plaatste je preventief in quarantaine. Door deze administratieve maatregel kan je niet werken. Je hebt bijgevolg geen recht op loon. Viroloog Marc Van Ranst stelt dat je toch kan werken, tenzij je mantelzorger bent. De meningen van experts lopen dus uiteen. 

Wanneer het in je functie mogelijk is om thuis te werken, dan moet je dit vooral doen. De overheid heeft van thuiswerk immers de norm gemaakt. Op die manier blijf je aan de slag, zonder in contact te komen met risico’s en wordt je loon gewoon doorbetaald. Ik vermoed dat ik in contact ben geweest met iemand die besmet is.

 

Ik vermoed dat ik in contact kwam met iemand die besmet is. Moet ik thuisblijven en zo ja, wat met mijn loon?

Viroloog Marc Van Ranst stelt dat je toch kan werken, tenzij je mantelzorger bent. De meningen van experts lopen dus uiteen.

Vraag is echter wat jouw huisarts in zo’n geval doet.  Als hij attesteert dat je thuis moet blijven, zonder dat de dokter symptomen vaststelt, dan heb je geen recht op gewaarborgd loon, want je bent niet ziek.  Wel kan je tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvragen.

Belangrijk: als je daadwerkelijk ziek bent (medisch attest van de behandelende arts), dan moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenkomen.

Op dit moment is er discussie over de uitbetaling van het gewaarborgd loon. We raden je daarom aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' te bezorgen.

Dat kan je op twee manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

 • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
 • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

Meer info: rubriek Ziekte.

 

Iemand uit mijn gezin is besmet met corona.  Moet ik thuisblijven en zo ja, wat met mijn loon?

De behandelend geneesheer moet een attest schrijven dat je in quarantaine wordt geplaatst omdat iemand in je gezin waarmee je samenwoont besmet is. Op die manier wordt het risico dat jij je collega’s zou besmetten verhinderd. In dat geval zal je tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

 

Belangrijk: als je daadwerkelijk ziek bent (medisch attest van de behandelende arts), dan moet de werkgever gewaarborgd loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenkomen.

Op dit moment is er discussie over de uitbetaling van het gewaarborgd loon. We raden je daarom aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' te bezorgen.

Dat kan je op twee manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

 • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
 • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

Meer info: rubriek Ziekte.

 

 

Kan je werkgever je verplichten te blijven werken?

Is je sector niet door de overheid gesloten, dan ben je verondersteld je plichten als werknemer na te komen. Als je bedrijf open blijft dan moet je aan het werk blijven. Je werkgever moet wel diverse regels volgen:

 • Telewerk moet als norm ingevoerd worden.  Lees meer over telewerk.
 • Is telewerk niet mogelijk, dan moet je werkgever wel zorgen dat je je werk in veilige omstandigheden kan doen.  Meer info bij FAQ Veiligheid en welzijn.

 

Kan je verplicht worden om te werken in een risicozone?

Wat als je gevraagd wordt om te gaan werken in een risicozone? Bijvoorbeeld op een arbeidsplaats waar een coronapatiënt verblijft? Om te gaan poetsen of een herstelling of interventie uit te voeren in een huis waar een coronapatiënt verblijft ?  Of in een huis waar iemand in quarantaine verblijft ?

Dat mag in principe, maar er zijn wel héél strenge voorwaarden inzake bescherming. Een werkgever die een werknemer in een arbeidssituatie stuurt waar het virus voorkomt, is onder meer verplicht:

 • een risico-analyse door te voeren
 • een naamlijst bij te houden van betrokken werknemers
 • collectieve en individuele bescherming te voorzien
 • specifieke veiligheidssignalering te voorzien
 • voldoende en passende was- en toiletfaciliteiten te voorzien
 • maatregelen te treffen in verband met werkkledij en beschermende uitrusting
 • opleidingen en inlichtingen te voorzien
 • ... 

Aan deze en nog meer strenge voorwaarden moet voorafgaand aan de tewerkstelling voldaan zijn.  

Je werkgever moet dus de veiligheid garanderen. Doet hij dat niet, dan mag je wettelijk beschouwd je werkplaats verlaten of weigeren te gaan werken in die gevaarlijke zone.  Je moet in dat geval onmiddellijk de hiërarchie en interne preventiedienst op de hoogte brengen. 

Als je werkgever niet de nodige maatregelen neemt, kan ook de inspectie welzijn op het werk tussenkomen en de werkzaamheden stilleggen.

Lees het volledige antwoord en alle voorwaarden na in de FAQ: werken in risicozone (pdf) en bij FAQ Veiligheid op het werk:  'Wat als mijn werkgever de voorgestelde regels niet volgt?'.

Wat met telewerk?

Bedrijven zijn verplicht om telewerk te organiseren. Dit ongeacht de omvang van het bedrijf, voor elke functie waar dat mogelijk is en zonder uitzondering.

Is telewerk niet mogelijk, dan moet de social distancing strikt worden gerespecteerd.  Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer.  

 • Bedrijven die onmogelijk aan aan deze verplichtingen voldoen, moeten hun deuren sluiten.
 • Bedrijven die de richtlijnen niet naleven, kunnen een zware boete of zelfs een sluiting opgelegd krijgen.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Ik moet nu thuiswerken.  Wat met de extra kosten?

Als je plots elke dag van thuis uit werkt, dan maak je extra kosten zoals die van je internetverbinding,  ergonomische aanpassing, energie, GSM-rekening, verwarming, …?

Het is logisch dat de werkgever tussenkomt in die kosten.  Voor de hulpmiddelen die nodig zijn om je werk te kunnen uitvoeren, moet de werkgever alleszins tussenkomen. Als hij dat niet spontaan doet, moet je daar naar vragen.  Bespreek dit met je ACV-afgevaardigde en/of je collega’s.

Een dergelijke bureauvergoeding tot 126,94 euro wordt nu aanvaard als een netto-premie zonder sociale bijdragen en belastingen. Dit geldt zowel voor werknemers die voorheen niet van thuis uit werkten, als diegenen die dat wel deden.

Deze vergoeding dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, klein kantoormateriaal, onderhoud en de reiniging van het bureau, elektriciteit, water en verwarming, verzekeringen, onroerende voorheffing, ...

Daarnaast kan de werkgever ook een kostenvergoeding tot 40 euro per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

 • een privé internetabonnement: maximum 20 euro 
 • een privécomputer: maximum 20 euro

Samen komt dit neer op een vergoeding van 146,94 euro per maand als je een computer van je werk gebruikt; of 166,94 euro als je je eigen computer gebruikt. Opgelet: is je onkostenvergoeding voor thuiswerk tijdens de coronacrisis hoger dan deze bedragen, dan zijn er wél sociale bijdragen en belastingen verschuldigd.

Werkte je voor de coronacrisis al systematisch thuis op basis van een telewerkovereenkomst, dan is je bureauvergoeding vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot maximum 10% van je brutoloon voor de dagen die je thuiswerkt. Is dit bedrag lager, dan mag je werkgever tijdelijk het maximum hanteren zoals dat van toepassing is tijdens de coronacrisis.

 

Kan je verplicht worden elders te werken?

Als er een besmetting is vastgesteld in de vestiging waar je werkt, kan het gebeuren dat je werkgever vraagt te gaan werken in een andere vestiging.  

In principe kan de plaats van tewerkstelling niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden. Je werkgever is wettelijk verplicht je als werknemer op de overeengekomen plaats te laten werken.

Toch kan de plaats van tewerkstelling in bepaalde gevallen gewijzigd worden.  Hierbij moet men de omstandigheden in acht nemen en overleggen op bedrijfsvlak.  Je werkgever moet dan wel eventuele bijkomende verplaatsingskosten en verplaatsingstijd volledig vergoeden.

Het eerste alternatief is thuiswerk. Je werkgever moet dit aanbieden, tenzij dit niet mogelijk is. Lees meer bij 'telewerk'.

 

Ik denk dat ik risicopatiënt bent.  Wie bedoelt men daar mee en wat zijn de gevolgen?

Risicopatiënten zijn personen boven de 65 jaar, personen van wie het immuunsysteem ernstig verzwakt is en personen met diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen. De ontwikkeling van COVID-19 verloopt bij hen een stuk ernstiger waardoor ze bijkomend risico lopen. 

Wanneer het in je functie mogelijk is om thuis te werken, dan moet je dit vooral doen. De overheid heeft van thuiswerk immers de norm gemaakt. Op die manier blijf je aan de slag, zonder in contact te komen met risico’s en wordt je loon gewoon doorbetaald. 

Als thuiswerk niet mogelijk is, raden we aan dat je contact opneemt met je dokter

 

Welke impact is er voor mijn jaarlijkse vakantie?

Of je periodes van afwezigheid gelijkgesteld worden voor je jaarlijkste vakantie hangt van de situatie en je statuut (arbeider-bediende).  Lees meer over gelijkstelling ingeval van:

 

Tijdelijke werkloosheid
 • Door gebrek aan werk wegens economische redenen

Dat hangt er van af of je arbeider of bediende bent. 

Voor arbeiders worden dagen tijdelijke werkloosheid in deze situatie gelijkgesteld.   

De Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RVJ) kan een analyse maken van de aard van deze economische werkloosheid.  De periode van tijdelijke werkloosheid moet een uitzonderlijk karakter hebben.  Is deze structureel, dan zal de periode van tijdelijke werkloosheid niet altijd meetellen voor je jaarlijkse vakantie.  

De economische werkloosheid door gebrek aan werk die het gevolg is van de corona-epidemie is 'uitzonderlijk te noemen'.  In die zin zal voor een arbeider een eventuele periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden.

Ook voor bedienden is er een gelijkstelling voorzien voor de jaarlijkse vakantie. Het moet hierbij wel gaan over bedienden die werken in een onderneming in moeilijkheden.  Het gaat om de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid die voorzien is in de artikelen 77/1 e.v. van de Wet Arbeidsovereenkomstenwet.

Meer info?  Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

In het kader van de corona-epidemie is een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorzien. 

De regering heeft op vraag van het ACV beslist om deze vorm van tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen voor de rechten op jaarlijkse vakantie.  Word je tijdelijk werkloos, dan heb je recht op vakantiegeld en je vakantiedagen.  Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden.

Meer info? Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

Wat als je arbeidsongeschiktheid wordt?

De periodes van ziekte zijn gelijkgesteld voor de eerste 12 maanden van de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst.  Ze tellen dus volledig mee voor je jaarlijkse vakantie.

Elke nieuwe onderbreking als gevolg van ziekte die binnen de 14 dagen na de hervatting plaatsvindt, wordt meegeteld in die periode van 12 maanden. Bij een hervatting van minstens 14 dagen of meer, begint er in geval van herval (terug ziek worden) een nieuwe periode van 12 maanden gelijkstelling. 


Ik heb geen opvang voor de kinderen. Kan ik tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen?

In principe blijven de scholen open en wordt er in opvang voorzien. Ook de crèches blijven open.  Je kan dus geen gebrek aan kinderopvang inroepen om als tijdelijk werkloos wegens overmacht beschouwd te worden.  

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan alleen ingeroepen worden:

 • als je kan aantonen dat er toch geen opvang was
 • en je geen enkel alternatief hebt

Meer info over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?  Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

Ik moet thuis blijven voor mijn kind. Wordt mijn loon doorbetaald?

Er zijn geen specifieke maatregelen als je thuis moet blijven voor je kind. Je hebt wel recht op familiaal verlof. Je kan ook bij je ACV-afgevaardigde in het bedrijf informeren of er hierover speciale bedrijfsafspraken bestaan.

In principe blijven alle scholen open en wordt er voorzien in opvang. Ook crèches blijven open. Kinderen waarvan de ouders geen opvang hebben omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen thuiswerken, kunnen daar terecht. Doordat er minimale opvang voorzien is, is het niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht in te roepen.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht kan enkel worden aangevraagd:

 • als je duidelijk kan aantonen dat er geen opvang was, bijvoorbeeld omdat de school daar niet toe in staat was
 • je geen enkel ander alternatief hebt, bijvoorbeeld omdat het onmogelijk is om thuis te werken, er geen partner is die kan inspringen, ...

Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, raden wij je om een attest te vragen aan de school waar uw kind(eren) is/zijn ingeschreven. Het attest vermeldt dat de school geen oplossing kan bieden voor kinderopvang. Daarnaast vraag je ook aan je werkgever een attest waarin hij verklaart dat je niet kan telewerken.  In een twee-oudergezin moet je partner dit ook doen. 

Zie:  rubriek Verlof.

 

Ik zit in mijn opzeg.  Wat met de opzegtermijn?

Dat hangt af van je situatie. 

 • Er wordt verder gewerkt in mijn onderneming

Zolang er verder gewerkt wordt in de onderneming, al dan niet via telewerk, verandert er niets. De gewone regels inzake ontslag blijven van toepassing.

 

 • Ik ben op tijdelijke werkloosheid gesteld

Ben je op tijdelijke werkloosheid gesteld en door de werkgever ontslagen met een te presteren opzegtermijn, hangt de impact van het soort tijdelijke werkloosheid

 • Werkloosheid wegens overmacht (vb. sluiting restaurant): je opzeggingstermijn loopt af op de voorziene einddatum. Je opzegtermijn wordt dus niet verlengd.  
 • Werkloosheid wegens economische redenen (vb. teruggevallen bestellingen, zonder sluiting):  je opzeggingstermijn wordt verlengd met de duur van de werkloosheid.

Bij tijdelijke werkloosheid ontvang je van je werkgever de nodige formulieren. Op deze formulieren kan je zien of het gaat om overmacht of om economische werkloosheid. 

Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   
 • Ik heb zelf mijn ontslag gegeven

Als je zelf je ontslag hebt ingediend, wordt de opzeggingstermijn niet verlengd.

 

 • Ik ben tijdelijk werkloos wegens economische redenen

Ben je tijdelijk werkloos door economische redenen, dan heb je het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.  Je kan dus je ontslag indienen zonder opzegtermijn. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Je hoeft uiteraard je ontslag niet in te dienen.  Zeker als je geen ander werk hebt, doe je dat beter niet. Tijdens de opzegtermijn ontvang je gewoon de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.


Ik volg een opleiding in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Wat als mijn opleiding niet doorgaat?

De overheid vraagt alle scholen om fysieke lessen tot en met 19 april op te schorten.   

Bij het opleidingscentrum kan men ervoor kiezen:

 • De lessen later in te plannen.
 • Door begeleide digitale lessen vervangen. In dat geval loopt het VOV door.  
  • Je kan die tijd gebruiken om te studeren of de cursus online te volgen.
  • Je krijgt van de opleidingsverstrekker een attest voor de geplande uren VOV.
 • De opleiding stop te zetten. De uren worden terugbetaald.

Heeft je werkgever het VOV al ingepland, kan eerst worden gekeken of het nog kan worden ingetrokken. Is dat niet geval, dan kan je vragen de uren op een ander moment te compenseren.

Meer informatie over de impact van corona op VOV bij www.vlaanderen.be.

 

Ik ben arbeidsmigrant uit een niet EU-land en kan door de coronamaatregelen niet terugkeren naar mijn thuisland. Wat moet ik doen?

Kan je door de coronacrisis niet terugkeren naar een niet EU-land, dan mag je langer in de EU blijven. Via e-mail krijg je een specifieke arbeidskaart uitgereikt die de duur.

De verlenging bedraagt maximum 3 maanden. Meer info over deze maatregel en hoe je je kaart aanvraagt, lees je op de website van de Vlaamse Overheid

 

Mijn inkomsten zijn tijdelijk verminderd.  Wat met de afbetaling van mijn hypothecaire lening?

Als je inkomsten tijdelijk verminderen waardoor je moeilijk of niet je hypothecaire lening kan afbetalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank. Vraag om een tijdelijke oplossing.

Particulieren die kunnen bewijzen dat ze betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen tot eind september uitstel krijgen.

De bank kan dus voorstellen om de maandelijkse afbetaling te verlichten en tijdelijk de terugbetaling van het kapitaal op te schorten.   Je kan voor 6 maanden uitstel krijgen. Deze periode kan vernieuwd worden.  De afbetalingsperiode van je lening zal met evenveel maanden verlengd worden.  Er worden geen bijkomende kosten aangerekend.

Een voorbeeld :

 • je betaalt maandelijks 600 euro af: 400 euro voor de afbetaling van de hoofdsom (het kapitaal) en 200 euro voor de interest
 • je betaalt voor 6 maanden 200 euro per maand af

Kijk naar de afbetalingstabel van je lening voor de exacte verdeling tussen de intrest en kapitaalaflossing van je maandelijkse afbetaling. Die tabel vind je als bijlage bij het contract van je lening.

Als werknemer moet je onderstaande attesten aan je bank of kredietinstelling bezorgen. Je moet beide documenten van je werkgever krijgen:

 • kopie van je loonfiche (met melding tijdelijke werkloosheid)
 • én een kopij (pdf) van de aangifte uren tijdelijke werkloosheid voor de afgelopen maand

Een attest van de uitbetalingen die je ontving, kan je ook eventueel bezorgen.  Dat kan je zelf downloaden via Mijn ACV.

Lees alle voorwaarden na bij Febelfin.

 

Geldt het uitstel van aflossing ook voor woonkredieten via verzekeraars en sociale woonleningen?

Ja, je kan een uitstel van aflossing verkrijgen tot en met 30 september 2020 voor verzekeringen.

Dit uitstel geldt bijvoorbeeld voor de betaling van de premie van brandverzekering en de premie van de schuld-saldoverzekering die samenhangen met het woonkrediet. 

De voorwaarden zijn nog onduidelijk.  Hou de website van Assuralia in de gaten.  Ze zullen daar als eerst gepubliceerd worden. 

Heb je problemen met je verzekeringspremies, neem je zelf best contact op me je verzekeringsmaatschappij of -agent.

Voor sociale leningen neem je het best contact op met je kredietverstrekker; het Vlaams woningfonds, de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen of uw sociale kredietmaatschappij.

 

Ik heb een contract met een private verhuurder. Ik ondervind problemen om mijn huur te betalen. Kan mijn huur verminderd worden?

Neen, er is in Vlaanderen geen verplichting voor private verhuurders om een deel van de huur kwijt te schelden. Maar niets belet natuurlijk dit te vragen aan je verhuurder. Kom je tot een akkoord met je verhuurder, dan is het belangrijk dat jullie dit op papier zetten. 

Als je problemen hebt, kan je in Vlaanderen ook een afbetalingsplan proberen te onderhandelen met je verhuurder. In dit plan moet je ook aangeven hoe je een deel van de achterstallige huur zal aanzuiveren. Het lokale OCMW kan je daarbij helpen.

Als de verhuurder niet akkoord zou gaan met een afbetalingsplan of een gedeeltelijke kwijtschelding, moet hij naar de vrederechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Weet dan dat vrederechters in deze tijden niet zullen beslissen om over te gaan tot huisuitzettingen omwille van betaalachterstand door de coronacrisis. Weet ook dat er in Vlaanderen een fonds ter bestrijding van huisuitzettingen bestaat.

Als je met het OCMW een betaalplan opstelt, zal het OCMW tussenkomen voor een gedeelte van de te betalen huur. 

 

Ik ben een sociale huurder. Mijn inkomen is verminderd door de coronacrisis. Wordt mijn huur verlaagd?

In Vlaanderen is er sowieso een regeling dat je sociale huur wordt verlaagd als je inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met 20% daalt.  Vanwege de coronacrisis kan je huur nu na 1 maand verlaagd worden met 20%.

Vele sociale huurders zien hun inkomen plots sterk dalen door de coronacrisis. Wanneer je zelf of één ander gezinslid nu een inkomensdaling heeft van 20% omwille van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis bezorg dan meteen het RVA-attest aan de huisvestingsmaatschappij (per mail).

Je kan dergelijk attest zelf afdrukken via Mijn ACV.  Of je kan hiervoor contact opnemen met je je ACV-dienstencentrum.  We kunnen het vestrekken zodra we van je werkgever de nodige informatie ontvingen (o.a. uren werkloosheid en je loon)  en we de betaling hebben uitgevoerd.  

Opgelet:

 • Deze regeling geldt wanneer je inkomen met 20% daalt.
 • Deze regeling geldt als je huurt via het Vlaams Woningsfonds, het OCMW of via je gemeente.
 • Deze regeling geldt niet als je huurt via een sociaal verhuurkantoor.

 

Ik heb betalingsproblemen omdat mij inkomen vermindert. Geldt het betalingsuitstel ook voor consumentenkredieten?

Neen, het akkoord met de banken en de verzekeringssector gaat enkel over woonkrediet en verzekeringspremies. Het geldt niet voor consumentenkredieten.

Je neemt in dit geval best contact op met je bank en/of met een schuldbemiddelaar om een afbetalingsplan af te spreken. 

 

Ik heb problemen met het betalen van mijn huur omdat mijn inkomen door de coronacrisis vermindert. Waar kan ik terecht voor financiële ondersteuning?

Er zijn in Vlaanderen nog geen tegemoetkomingen uitgewerkt voor particuliere huurders. Daar zou wel aan gewerkt worden.

Hou de pagina 'Tegemoetkomingen voor particulieren' van Vlaamse overheid goed in het oog voor een overzicht en alle actuele maatregelen.

 

De Vlaamse regering zou de water- en energiefactuur betalen.  Hoe gaat dit in zijn werk?

De Vlaamse Regering heeft momenteel beslist dat werknemers in tijdelijke werkloosheid een tegemoetkoming zou geven voor de water- en energie factuur. Op dit moment komen enkel werknemers in tijdelijke werkloosheid in aanmerking.  Je moet ook gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest.

 • Heb je 1 gezinslid dat in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst? Dan zal er automatisch een storting gebeuren van 202,68 euro, een forfaitere tegemoetkoming. De datum waarop je tijdelijk werkloos werd of het aantal dagen zijn dus niet van belang.
 • Zijn er meerdere gezinsleden in tijdelijke werkloosheid, dan zullen er meerdere tegemoetkomingen worden gestort. 

Opgelet: je moet je factuur eerst zelf nog betalen!

Ga naar de website van Vlaanderen.be voor meer info.


 

Ik werk in een kapperszaak. Mag ik blijven werken?

Kapperszaken moeten in het weekend sluiten,  maar in de week mogen ze open blijven.

Het Nationale Crisiscentrum heeft wel strikte voorwaarden opgelegd:

 • Kappers mogen uitsluitend op afspraak werken.
 • Er mag slechts 1 klant tegelijk aanwezig zijn, ook al werken er meerdere kappers in de zaak.

Op de dagen dat je niet kan werken kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen.  Ga naar Tijdelijke werkloosheid voor alle informatie en je aanvraag tijdelijke werkloosheid.

Het ACV dringt er bij de regering op aan duidelijkheid te verschaffen.  Voor zowel werknemers als werkgevers in deze sectoren is het niet duidelijk hoe het personeel met zo weinig mogelijk risico aan de slag kan blijven. De maatregel rond social distancing van 1,5m afstand houden kan niet worden nageleefd.

Meer nieuws vind je bij sectornieuws kappers

 

Ik werk in de horeca, maar onze zaak is gesloten door het coronavirus. Wat nu?

Als de horecazaak waar je werkt sluit door het coronavirus, kan jij niet meer werken. Je werkgever zal je dan geen loon meer betalen. Wel kan hij de procedure opstarten om de werknemers met tijdelijke werkloosheid te sturen.

In de plaats van een loon krijg je dan, als je aan alle voorwaarden voldoet, een uitkering die 70% van het (geplafonneerde) brutoloon bedraagt. Jij moet daarvoor zelf nog een aanvraag doen.

 

Ga naar 'Tijdelijke werkloosheid' voor alle informatie en je aanvraag tijdelijke werkloosheid.  Meer nieuws: sectornieuws horeca.

 

Ik werk in de bouw.  Wat met mijn controlekaart bouw?

Wie in de bouw werkt, heeft een controlekaart die voor elke gewerkte dag moet ingekleurd moet worden. Blijft dit zo of moet ook het online formulier in gevuld worden?

Voor de periode van 01/03/2020 tot 30/06/2020 word je vrijgesteld van de verplichting tot het bijhouden van de controlekaart.

Werkte je de laatste 3 jaar bij dezelfde werkgever in het hetzelfde arbeidsregime, en was je bij die werkgever in het verleden ook al tijdelijk werkloos, dan moet je geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan moet er wel een aanvraag ingediend worden. 

Ga naar 'Tijdelijke werkloosheid' voor alle informatie en je aanvraag tijdelijke werkloosheid.  Meer nieuws: sectornieuws bouw.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.