Vragen en antwoorden voor werknemers

Met de verspreiding van het coronavirus duiken tal van vragen op over de impact op het werk. Lees hier de belangrijkste vragen en antwoorden na!

 

"Heb je vragen, aarzel niet: wend je tot het ACV.  We staan als vakbond sterk ten dienste van jou en dat blijven we".  Bekijk de videoboodschap met ACV-voorzitter Marc Leemans.

The most frequently asked questions are now also available in English:  FAQ Employees (pdf).

Mijn werkgever

Niet werken

Impact op je werksituatie

Mijn persoonlijke situatie

Mijn financiële situatie/maatregelen koopkracht

 

  Op zoek naar informatie uit je sector? Ga naar Nieuws uit de sectoren.  

  Of klik hier door als je werkt als:

  Opmerking: deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van de regelgeving. De FAQ's op deze pagina worden stelstelmatig aangevuld en geactualiseerd.


   

  Mijn bedrijf sluit.  Krijg ik een uitkering?

  Als je bedrijf moet sluiten door het coronavirus, kan jij niet meer werken. Je werkgever zal je dan geen loon meer betalen. Wel kan hij de procedure opstarten om alle werknemers met tijdelijke werkloosheid te sturen. In de plaats van een loon krijg je dan, als je aan alle voorwaarden voldoet, een werkloosheidsuitkering.

  De werkgever die momenteel een beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de betrokken werknemers daarvan individueel op de hoogte brengen, uiterlijk de dag vóór de invoering van de tijdelijke werkloosheid.

  Jijzelf zal dan ook een aanvraag moeten indienen.  Ga naar www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid voor alle info info of om je tijdelijke werkloosheid aan te vragen.


  Mijn bedrijf sluit niet volledig. Kan mijn werkgever me deeltijds op tijdelijke werkloosheid zetten?

  Dat kan. Als de economische activiteiten niet volledig worden stopgezet maar gedeeltelijk doorgaan, kan de werkgever ervoor kiezen om alle medewerkers slechts enkele dagen per week werkloos te maken.

  Dit kan bijvoorbeeld ook wanneer omwille van risicobeheersing in twee ploegen gewerkt wordt (bv. ploeg A komt de ene week drie dagen, de andere week twee, ploeg B doet het omgekeerde), een restaurant dat tijdelijk traiteurdiensten aanbiedt of een afdeling die openblijft terwijl andere afdelingen sluiten.

  Let wel op: tijdelijke werkloosheid vraag je per dag aan. Als je bijvoorbeeld in de voormiddag werkt en in de namiddag niet, zal je geen recht hebben op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.  

   

  Vanaf 1 september is het wel zo dat onderscheid gemaakt wordt tussen sectoren en bedrijven die zwaar getroffen zijn door corona.  Lees de regeling na bij 'Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september'.

  Ga naar www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid voor alle info info of om je tijdelijke werkloosheid aan te vragen.

   

   

  Mijn bedrijf blijft open. Kan dat?

  Ja, dat kan. Niet alle sectoren zijn door de overheid bevolen te sluiten. 

  Concreet gaat dit bijvoorbeeld over de winkels die andere dan voedingsmiddelen verkopen.  Apotheken blijven wel open, drogisterijen weer niet. Ook alle restaurants, cafés en discotheken zijn horeca is gesloten, net als alle organisaties die recreatieve activiteiten aanbieden (bv. sportclubs, fitnesscentra, musea, cultuurcentra,…). 

  Werk je in een sector die open kan/mag blijven, dan is  telewerk aanbevolen.  Lees meer over telewerk.

  Is telewerk niet mogelijk, dan moet je werkgever wel zorgen dat je je werk in veilige omstandigheden kan doen.  Meer info bij FAQ Veiligheid en welzijn.

  Indien het voor het bedrijf onmogelijk is om de social distancing (1,5 meter afstand) te respecteren, kan er echter geen sluiting worden opgelegd omwille van die reden.  Wel blijft de sociale inspectie voor alle ondernemingen bevoegd om de onderneming, of een gedeelte ervan, tijdelijk te sluiten wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers dit vereisen.

  Zie ook: FAQ Veiligheid en welzijn. Ben je militant, bekijk dan zeker ook de FAQ Militanten en checklijsten die het ACV uitwerkte op basis van de Generieke Gids: veilig aan het werk.

   

  Mijn werkgever wil me tijdelijk minder uren laten presteren waardoor ik in de zomer meer uren zal moeten werken. Kan dit?

  Werk je met een vast uurroosters of glijdende werktijden, dan kan dit niet. De werkgever kan je wel vragen om overuren te presteren die je nadien kan opnemen. In die volgorde dus. Preventief inhaalrust (of (recupe) opnemen, is niet mogelijk.

  Tijdelijk minder werken kan wel wanneer je in een systeem van flexibiliteit zit. In zo’n systeem wordt minder werken op het ene moment gecompenseerd door meer werken op een ander moment, of omgekeerd. Je valt daarvoor terug op de afspraken van je onderneming (of sector). De regeling vind je Je kan in je arbeidsreglement of cao.

  Opgelet:  het gaat hier niet over het plus-minus-conto. Dat systeem kan enkel in ondernemingen die te maken hebben productie- of ontwikkelingscycli die over meerdere jaren lopen (bv. de automobielindustrie). Is dit op jou van toepassing, vraag dan aan je ACV-afgevaardigde naar de afspraken in de cao.

   

  Mijn werkgever stuurt iedereen naar huis zonder dat de overheid een verplichting tot sluiting oplegde.  Krijg ik een uitkering?

  Als je werkgever op eigen initiatief zijn werknemers naar huis stuurde, zonder dat de overheid de verplichting tot sluiting oplegde, en zonder dat de arbeidsarts het werk verbood, kan je niet tijdelijk werkloos worden.   

  Enkel wanneer de arbeidsarts beslist dat (een groep) werknemers naar huis moet, kan je tijdelijke werkloosheid inroepen.  Bevind je je in die situatie, vraag dan tijdelijke werkloosheid aan.

   

  Mijn bedrijf blijft open. Wanneer ga ik niet werken?

  • Wanneer je symptomen van een besmetting vertoont. Neem in dit geval telefonisch contact op met de huisarts en volg zijn of haar advies. In de meeste gevallen zal de huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid voorschrijven. Je hebt dan recht op gewaarborgd loon.
  • Wanneer je tot een risicogroep behoort: personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Je vraagt best aan je huisarts een attest van arbeidsongeschiktheid, want je gezondheidstoestand maakt het werken tijdelijk onmogelijk.
  • Ben je mantelzorger voor een persoon uit de risicogroep, vraag dan advies aan de huisarts. Hij of zij kan dan beslissen of werken verantwoord is.  
  • Wanneer één van de personen waarmee je onder eenzelfde dak woont de bevestiging kreeg besmet te zijn met het coronavirus, dan ga je meteen in quarantaine. Kan je thuiswerken, dan kan je gewoon verder werken. Heb je zelf symptomen, laat je dan testen. Lees verder bij 'Iemand uit mijn gezin is besmet met corona'.


  Ik ben verhinderd om te werken

  • Je hebt een attest van je huisarts?

  Heb je het coronavirus opgedaan en beschik je over een doktersattest, dan is de situatie duidelijk: de reglementering voor arbeidsongeschiktheid is van toepassing.  Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

  Lees meer over je rechten en plichten in geval van arbeidsongeschiktheid in de rubriek ziekte.

   

  • Je verblijft in quarantaine in een ziekenhuisinstelling?

  In principe krijg je via het ziekenhuis een certificaat van quarantaine.  Je kan je arbeidsovereenkomst niet uitvoeren wegens overmacht. Je kan dus een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen.

  Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  • Je verblijft thuis in quarantaine?

  Ben je in quarantaine geplaatst na een administratieve beslissing, dan kan je evenmin je arbeidsovereenkomst uitvoeren omwille van overmacht. De regels voor tijdelijke werkloosheid moeten worden toegepast. 

  Hetzelfde geldt als je als werknemer volgens de administratieve overheid in quarantaine moet omdat je contact had met een besmet persoon (bijvoorbeeld het kind van de werknemer). Ook in deze situatie zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid van toepassing.

  Ook al ben je zelf niet ziek, dan kan je toch door je arts in quarantaine geplaatst worden.  Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • Er ernstige aanwijzingen voor een risico op besmetting zijn.
  • Een gezinslid dat in hetzelfde huishouden als de werknemer woont is effectief besmet en er het risico op besmetting voor andere werknemers bestaat.

  Ook in dit geval word je tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht.

  Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

  Belangrijk: ben je daadwerkelijk ziek en heb je een medisch attest van de behandelende arts, dan moet je werkgever het gewaarborgde loon betalen en zal de mutualiteit verder tussenkomen.  Zie:  rubriek ziekte.

   
  • Je verblijft in een ziekenhuis in het buitenland?

  De normale regels voor arbeidsongeschiktheid zijn van toepassing. 

  Lees meer over je rechten en plichten in geval van arbeidsongeschiktheid in de rubriek ziekte.

   

  • Je wordt in quarantaine gehouden in een risicogebied?

  Ben je op buitenlandse missie en word je daar in quarantaine gehouden? In dit geval geldt dat je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet krijgen. 

  Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  • Je werkgever heeft de activiteiten stilgelegd door het coronavirus?

  Kan je als werknemer het werk niet uitvoeren omdat je werkgever de activiteiten heeft stilgelegd, dan geldt de regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

  Meer info bij Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  • Je kan je werk niet uitvoeren door een dalende activiteit?

  Kan je als werknemer het werk niet uitvoeren door een dalende activiteit bij je werkgever, dan kan als werknemer economisch werkloos worden verklaard.  Je werkgever moet wel voldoen aan de voorwaarden.

   

  • Je wordt door je bedrijfsarts naar huis gestuurd omdat je (kennelijk) besmet bent met corona?

  Als de bedrijfsarts van mening is dat je van de werkplek moet worden verwijderd, dan kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen.

  Je kan in dit geval best je eigen behandelend arts contacteren en hem de beslissing van de bedrijfsarts bezorgen.  Hij geeft jou dan normaal een ‘quarantaineattest’. Dit is een medisch getuigschrift, speciaal ontworpen voor de COVID-19 crisis.  Dat stelt dat je niet ziek (arbeidsongeschikt) bent, maar dat je je niet mag verplaatsen en dus kan je niet naar het werk gaan.  Vanaf 27 oktober 2020 kan de bedrijfsarts in principe zelf zo'n quarantaine-attest afleveren.

  Kreeg je als werknemer of ambtenaar een quarantaineattest, dan moet de werkgever je loon gewoon doorbetalen in geval van telethuiswerk. Indien geen telethuiswerk wordt aangeboden, bezorg je je werkgever het ‘quarantaineattest’ en dan kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen. Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Belangrijk: als blijkt dat je toch effectief ziek bent, krijg je van de behandelend dokter een medisch getuigschrift wegens arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan een ziekte-uitkering of, indien je aan de voorwaarden voldoet, gewaarborgd loon

  Meld je ziekte zoals je altijd doet en bezorg je werkgever je ziekteattest.

  We raden je ook aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document “vertrouwelijk” aan hen te bezorgen. Dat kan je op twee manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest verstuurt via e-mail, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

  • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
  • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

  Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

  De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

  Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 december 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

   

  Mijn huisarts zet me preventief thuis mijn werkgever aanvaardt het attest niet omdat ik niet ziek ben.  Klopt dit?

  Dat hangt af van wat er precies op je medisch getuigschrift staat.

  Er is een aangepast model van het medisch getuigschrift ontworpen, speciaal voor de COVID-19 crisis. Dit getuigschrift kan gebruikt worden voor zowel telefonische raadplegingen als fysieke raadplegingen. Dit attest is van toepassing op de volgende situaties:

  • Je bent arbeidsongeschikt (je kan niet werken omdat je ziek bent)

  In geval van arbeidsongeschiktheid, moet je werkgever dit erkennen en, indien je aan de voorwaarden voldoet, je gewaarborgd loon betalen. Na 30 dagen is er slechts recht op een ziekte-uitkering. Die bedraagt vandaag 60% van het begrensd brutoloon. Er lijkt, onder druk van het ACV, een politiek akkoord in de maak om die uitkering tijdelijk op te trekken tot minstens het niveau van tijdelijke werkloosheid en dit met terugwerking naar 1 maart. 

  • Je bent geschikt om te werken, maar je mag je niet verplaatsen en dus niet naar je werkplek begeven.  Dit is een‘quarantaineattest'. 

  De arts kan je dit attest bijvoorbeeld geven als je in contact bent geweest met een besmet persoon, je zelf besmet bent zonder symptomen of je behoort tot een risicogroep. Ook personen die behoren tot een risicogroep kunnen gebruik maken van dit attest. 

  Krijg je als werknemer of ambtenaar een quarantaineattest, dan moet je werkgever eerst bekijken of je van thuis uit kunt werken.  Wordt telethuiswerk niet aangeboden? Bezorg je werkgever het ‘quarantaineattest’. Je kan dan een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Merk op dat mensen met COVID-19 (bevestigd door een test) die in zorgsectoren werken waar een duidelijk verhoogd risico is om met het virus te worden besmet, compensatie kunnen krijgen voor beroepsziekten.  Zie FAQ Veiligheid.

   

  Ik ben ziek en moet mijn attest 'strikt vertrouwelijk' bezorgen aan de mutualiteit. Nu de post minder goed werkt, kan dit leiden tot problemen?

  Neen, tussen de ziekenfondsen is er de afspraak dat ziektemeldingen die binnen komen tussen 16/03 en 05/04 niet als laattijdig zullen beschouwd worden.  Deze periode kan eventueel nog verlengd worden.  Bereikte je aangifte laattijdig je ziekenfonds, dan zullen je ziekte-uitkeringen niet beperkt worden. 

  Ook de post blijkt immers onderhevig aan de coronacrisis, en er stellen immers problemen met het bewijs van afgifte en poststempel.

  Je kan daarom nu ook je attest 'strikt vertrouwelijk' via e-mail overmaken aan je ziekenfonds.  Je arts moet daarvoor een doktersattest opstellen mét vermelding van je rijksregisternummer.  Maak van dit attest een foto of scan en mail het naar je mutualiteit.

  Het e-mailadres kan je terugvinden op de website van jouw ziekenfonds.

   

  Mijn partner is een risicopatiënt. Wat moet ik doen?

  Telewerk is tijdens de tweede lockdown de regel.  Kan je thuis werken, dan blijf je gewoon aan de slag, zonder in contact te komen met risico’s. Je loon wordt gewoon doorbetaald.

  Kan je job niet via telewerk uitgevoerd worden, dan kan je een quarantaine-attest aanvragen bij je huisarts.  Dit is een aangepast model van het medisch getuigschrift, speciaal ontworpen voor de COVID-19 crisis. Het geeft aan dat je in staat bent te werken, maar je niet mag verplaatsen.  Je maakt voor de periode dat je niet kan werken aanspraak op tijdelijke werkloosheid


  Ik vermoed dat ik in contact kwam met een besmet persoon. Moet ik thuisblijven en zo ja, word ik betaald?

  Kan je thuiswerken, dan kan je gewoon verder werken.

  Is dat niet het geval, dan kan je best je arts contacteren. Hij of zij zal dan beslissen of je een ‘quarantaineattest’ krijgt of niet. Een ‘quarantaineattest’ is een medisch getuigschrift, speciaal ontworpen voor de COVID-19 crisis.  Dat stelt dat je niet ziek (arbeidsongeschikt) bent, maar dat je je niet mag verplaatsen en dus kan je niet naar het werk gaan.

  De arts kan je dit attest bijvoorbeeld geven als je in contact bent geweest met een besmet persoon, je zelf besmet bent zonder symptomen of je behoort tot een risicogroep.

  Kreeg je als werknemer of ambtenaar een quarantaineattest, dan moet de werkgever je loon gewoon doorbetalen in geval van telethuiswerk. Indien geen telethuiswerk wordt aangeboden, bezorg je je werkgever het ‘quarantaineattest’ en dan kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen. Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Belangrijk: als je ziek wordt, krijg je van de dokter een (gewoon) medisch getuigschrift wegens arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan een ziekte-uitkering of, indien je aan de voorwaarden voldoet, gewaarborgd loon

  We raden je in dat geval aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document “vertrouwelijk” aan hen te bezorgen. Dat kan je op twee manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

  • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
  • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)

  Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

  Meer info: rubriek Ziekte.

  De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

  Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 december 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

   

  Iemand uit mijn gezin is besmet met corona.  Wat nu?

  Kan je thuiswerken, dan kan je gewoon verder werken.

  Is dat niet het geval, dan kan je best je arts contacteren. Hij of zij zal dan beslissen of je een ‘quarantaineattest’ krijgt of niet. Een ‘quarantaineattest’ is een medisch getuigschrift, speciaal ontworpen voor de COVID-19 crisis.  Dat stelt dat je niet ziek (arbeidsongeschikt) bent, maar dat je je niet mag verplaatsen en dus kan je niet naar het werk gaan.

  De arts kan je dit attest bijvoorbeeld geven als je in contact bent geweest met een besmet persoon, je zelf besmet bent zonder symptomen of je behoort tot een risicogroep.

  Kreeg je als werknemer of ambtenaar een quarantaineattest, dan moet de werkgever je loon gewoon doorbetalen in geval van telethuiswerk. Indien geen telethuiswerk wordt aangeboden, bezorg je je werkgever het ‘quarantaineattest’ en dan kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen. Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

  Belangrijk: als je ziek wordt, krijg je van de dokter een (gewoon) medisch getuigschrift wegens arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan een ziekte-uitkering of, indien je aan de voorwaarden voldoet, gewaarborgd loon. 

  We raden je in dat geval aan om je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document “vertrouwelijk” aan hen te bezorgen. Dat kan je op 2 manieren doen: ofwel via de post (originele attest) ofwel via e-mail. Wanneer je je attest doormailt, maak dan een scan of foto van het originele attest. Volgende elementen moeten  duidelijk leesbaar zijn:

  • Identiteit van de arts (naam, voornaam, RIZIV-nummer)
  • Jouw identiteit (naam, voornaam, rijksregisternummer)
  • Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds. 

  Meer info: rubriek Ziekte.

  De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

  Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 december 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

   

   

  Kan je werkgever je verplichten te (blijven) werken?

  Zo goed als iedereen kan terug aan het werk. 

  Telethuiswerk is daarbij aanbevolen bij alle ondernemingen, vestigingen en diensten; welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Lees meer over telewerk.

  Wanneer telewerk niet wordt toegepast moeten niet-essentiële ondernemingen en organisaties maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

  Ondernemingen van de cruciale sectoren en essentiële diensten moeten deze maatregelen dan weer in de mate van het mogelijke toepassen. In de Generieke gids die de sociale partners opstellen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, staan tal van preventiemaatregelen, onder meer richtlijnen om social distancing te realiseren.

  Sommige sectoren hebben daarnaast ook een protocol voor de terugkeer naar het werk ontwikkeld met sectorspecifieke preventiemaatregelen die toegepast moeten worden. Om meer te weten over deze protocollen, neem je best contact op met de ACV-afgevaardigde in je onderneming of met je ACV-secretaris.  Of ga een kijkje nemen bij sectornieuws.

  Als het voor het bedrijf onmogelijk is om de social distancing (1,5 meter afstand) te respecteren, kan er echter geen sluiting worden opgelegd omwille van die reden.  Wel blijft de sociale inspectie voor alle ondernemingen bevoegd om de onderneming, of een gedeelte ervan, tijdelijk te sluiten wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers dit vereisen.

  Zie ook: FAQ Veiligheid en welzijn. Ben je militant, bekijk dan zeker ook de FAQ Militanten en checklijsten die het ACV uitwerkte op basis van de Generieke Gids: veilig aan het werk.

   

  Kan je verplicht worden om te werken in een risicozone?

  Wat als je gevraagd wordt om te gaan werken in een risicozone? Bijvoorbeeld op een arbeidsplaats waar een coronapatiënt verblijft? Om te gaan poetsen of een herstelling of interventie uit te voeren in een huis waar een coronapatiënt verblijft ?  Of in een huis waar iemand in quarantaine verblijft ?

  Dat mag in principe, maar er zijn wel héél strenge voorwaarden inzake bescherming. Een werkgever die een werknemer in een arbeidssituatie stuurt waar het virus voorkomt, is onder meer verplicht:

  • een risico-analyse door te voeren
  • een naamlijst bij te houden van betrokken werknemers
  • collectieve en individuele bescherming te voorzien
  • specifieke veiligheidssignalering te voorzien
  • voldoende en passende was- en toiletfaciliteiten te voorzien
  • maatregelen te treffen in verband met werkkledij en beschermende uitrusting
  • opleidingen en inlichtingen te voorzien
  • ... 

  Aan deze en nog meer strenge voorwaarden moet voorafgaand aan de tewerkstelling voldaan zijn.  

  Je werkgever moet dus de veiligheid garanderen. Doet hij dat niet, dan mag je wettelijk beschouwd je werkplaats verlaten of weigeren te gaan werken in die gevaarlijke zone.  Je moet in dat geval onmiddellijk de hiërarchie en interne preventiedienst op de hoogte brengen. 

   

  Als je werkgever niet de nodige maatregelen neemt, kan ook de inspectie welzijn op het werk tussenkomen en de werkzaamheden stilleggen.

  Lees het volledige antwoord en alle voorwaarden na in de FAQ: werken in risicozone (pdf) en bij FAQ Veiligheid op het werk:  'Wat als mijn werkgever de voorgestelde regels niet volgt?'.

   

  Mag je werkgever je temperatuur meten als preventiemaatregel tegen corona?

  Het ACV is hier geen voorstander van.

  • Ten eerste is het wettelijk verboden dat je werkgever je temperatuur meet om deze reden.
  • Ten tweede is het geen betrouwbare methode en kan het een vals gevoel van veiligheid geven. Want een stijging van de lichaamstemperatuur kan ook het gevolg zijn van een fysieke inspanning, bijvoorbeeld: een fietstocht naar het werk. Bovendien kan een werknemer medicatie hebben genomen die de lichaamstemperatuur doet dalen. Volgens de laatste studies vertoont 40% van de mensen die besmet zijn met het coronavirus geen symptomen (dus ook geen verhoogde lichaamstemperatuur).

  Het ACV raadt daarom af om de lichaamstemperatuur van werknemers te meten ter preventie van de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer. De metingen kunnen een vals gevoel van veiligheid geven aan werknemers. Of nog erger: een argument voor de werkgever om geen of onvoldoende andere preventiemaatregelen te nemen.

   

  Hoeveel vrijwillige overuren mag ik maximum presteren?

  De algemene regel is dat er 100 vrijwillige overuren gepresteerd mogen worden in de openbare sector en 120 uren in de privésector. Een werknemer mag dus op vrijwillige basis 100 of 120 overuren presteren, bovenop al de andere overuren die de werkgever kan opleggen, zonder verplichte inhaalrust te moeten nemen. 

  Gezien de huidige omstandigheden is er besloten om de vrijwillige overuren op te trekken tot 220 uren voor de essentiële activiteiten.  

  Hier zijn wel enkele beperkingen aan verbonden:

  • Enkel van 1 april tot 30 juni 2020.  Deze maatregel wordt niet verlengd.
  • Die 120 bijkomende vrijwillige overuren, die van 1 april tot 30 juni worden gepresteerd, geven geen recht op de wettelijke overwerktoeslag (+ 50% of 100% bovenop je normale uurloon)

  Het loon voor dat extra krediet van 120 overuren zal niet worden belast en is ook niet onderworpen aan sociale bijdragen.  Bruto wordt dus netto. 

   

  Wat met telewerk?

  Telethuiswerk is aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

  Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, moeten in je onderneming de nodige maatregelen genomen worden voor de maximale naleving van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.  

  In de essentiële ondernemingen moet het telewerk in de mate van het mogelijke worden toegepast.

  Meer over de veiligheidsmaatregelen vind je bij FAQ Veiligheid en welzijn op het werk of in de nota Social distancing verklaard (pdf).

   

  Ik moet nu thuiswerken.  Wat met de extra kosten?

  Als je plots elke dag van thuis uit werkt, dan maak je extra kosten zoals die van je internetverbinding,  ergonomische aanpassing, energie, GSM-rekening, verwarming, …?

  Het is logisch dat de werkgever tussenkomt in die kosten.  Voor de hulpmiddelen die nodig zijn om je werk te kunnen uitvoeren, moet de werkgever alleszins tussenkomen. Als hij dat niet spontaan doet, moet je daar naar vragen.  Bespreek dit met je ACV-afgevaardigde en/of je collega’s.

  Een dergelijke bureauvergoeding tot 126,94 euro wordt nu aanvaard als een netto-premie zonder sociale bijdragen en belastingen. Dit geldt zowel voor werknemers die voorheen niet van thuis uit werkten, als diegenen die dat wel deden.

  Deze vergoeding dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, klein kantoormateriaal, onderhoud en de reiniging van het bureau, elektriciteit, water en verwarming, verzekeringen, onroerende voorheffing, ...

  Daarnaast kan de werkgever ook een kostenvergoeding tot 40 euro per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

  • een privé internetabonnement: maximum 20 euro 
  • een privécomputer: maximum 20 euro

  Samen komt dit neer op een vergoeding van 146,94 euro per maand als je een computer van je werk gebruikt; of 166,94 euro als je je eigen computer gebruikt. Opgelet: is je onkostenvergoeding voor thuiswerk tijdens de coronacrisis hoger dan deze bedragen, dan zijn er wél sociale bijdragen en belastingen verschuldigd.

  Werkte je voor de coronacrisis al systematisch thuis op basis van een telewerkovereenkomst, dan is je bureauvergoeding vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen tot maximum 10% van je brutoloon voor de dagen die je thuiswerkt. Is dit bedrag lager, dan mag je werkgever tijdelijk het maximum hanteren zoals dat van toepassing is tijdens de coronacrisis.

   

  Kan je verplicht worden elders te werken?

  Als er een besmetting is vastgesteld in de vestiging waar je werkt, kan het gebeuren dat je werkgever vraagt te gaan werken in een andere vestiging.  

  In principe kan de plaats van tewerkstelling niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden. Je werkgever is wettelijk verplicht je als werknemer op de overeengekomen plaats te laten werken.

  Toch kan de plaats van tewerkstelling in bepaalde gevallen gewijzigd worden.  Hierbij moet men de omstandigheden in acht nemen en overleggen op bedrijfsvlak.  Je werkgever moet dan wel eventuele bijkomende verplaatsingskosten en verplaatsingstijd volledig vergoeden.

  Het eerste alternatief is thuiswerk. Je werkgever moet dit aanbieden, tenzij dit niet mogelijk is. Lees meer bij 'telewerk'.

   

  Is er een versoepeling van het verbod op terbeschikkingstelling naar essentiële activiteiten?

  Normaalgezien is er een verbod op terbeschikkingstelling (TBS) van werknemers aan een andere werkgever, met uitzondering voor onder andere uitzendbureaus. 

  Dit verbod is tijdelijk opgeheven tot 30 juli 2022 voor alle werkgevers als ze hun werknemers ter beschikking stellen voor essentiële activiteiten.  Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Gelijk loon voor gelijk werk bij de gebruiker.
  • De voorwaarden en duur moeten vóór de aanvang van de TBS zijn vastgelegd. Het moet worden vastgelegd in een ondertekende overeenkomst tussen de werkgever, de werknemer en de gebruikende onderneming. Ondertekening door de werknemer is niet nodig als dat in de sector niet gebruikelijk is.
  • Er is geen garantie dat het minimumloon van de terbeschikkingstellende werkgever wordt betaald. 

  Regeling tweede lockdown

  • Werknemers die voor 1 oktober 2020 vast in dienst waren bij een werkgever en tijdelijk werkloos zijn, kunnen tijdelijk terbeschikking gesteld worden, maar dan slechts voor enkele sectoren.
  • De regeling kan voor gebruikers uit de zorgsector, het onderwijs of centra voor contactopsporing. 
  • De voorwaarden zoals hierboven omschreven blijven van toepassing.

  Nieuw is dat:

  • Werknemers binnen de zorg, het onderwijs of de centra voor contactopsporing aan de slag kunnen met opeenvolgende contracten voor bepaalde duur. Het moet daarbij gaan om schriftelijke contracten van minstens 7 dagen elk en die NIET afgesloten worden met de werkgever waarbij de werknemer vast in dienst is.
  • Werknemers binnen de zorg, het onderwijs of de centra voor contactopsporing een lopende periode van loopbaanonderbreking of tijdskrediet schorsen om het oorspronkelijk arbeidsregime bij de eigen werkgever te hervatten.  Je ontvangt dan uiteraard geen onderbrekingsuitkeringen van de RVA.
  • Werknemers van buiten de zorg, het onderwijs of de contactopsporing die met loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof zijn, deze onderbreking kunnen schorsen om in die 3 sectoren aan de slag te gaan. Je behoudt dan 75% van je onderbrekingsuitkering. Als de tewerkstelling minder dan 1 maand duurt, wordt de uitkering pro rata verminderd.

  Ik denk dat ik risicopatiënt bent.  Wie bedoelt men daar mee en wat zijn de gevolgen?

  Risicopatiënten zijn volgens het Nationale Crisiscentrum onder meer personen boven de 65 jaar, personen van wie het immuunsysteem ernstig verzwakt is en personen met diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen. De ontwikkeling van COVID-19 verloopt bij hen een stuk ernstiger waardoor ze bijkomend risico lopen. 

  De overheid heeft echter niet exact bepaald wie risicopatiënt is. Het is aan de behandelende arts om te beslissen of je al dan niet tot een risicogroep behoort en preventieve maatregelen moeten worden genomen. Er is wetenschappelijke consensus dat zwaarlijvigheid ook een ernstige risicofactor is, dus ook voor hen is voorzichtigheid geboden. 

  Krijg je als werknemer of ambtenaar een quarantaineattest, dan moet je werkgever eerst bekijken of je van thuis uit kunt werken.  Wordt telethuiswerk niet aangeboden? Bezorg je werkgever het ‘quarantaineattest’. Je kan dan een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen.  Vraag tijdelijke werkloosheid aan.


  Welke impact is er voor mijn jaarlijkse vakantie?

  Of je periodes van afwezigheid gelijkgesteld worden voor je jaarlijkste vakantie hangt van de situatie en je statuut (arbeider-bediende).  Lees meer over gelijkstelling ingeval van:

  Tijdelijke werkloosheid
  • Door gebrek aan werk wegens economische redenen

  Dat hangt er van af of je arbeider of bediende bent. 

  Voor arbeiders worden dagen tijdelijke werkloosheid in deze situatie gelijkgesteld.   

  De Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RVJ) kan een analyse maken van de aard van deze economische werkloosheid.  De periode van tijdelijke werkloosheid moet een uitzonderlijk karakter hebben.  Is deze structureel, dan zal de periode van tijdelijke werkloosheid niet altijd meetellen voor je jaarlijkse vakantie.  

  De economische werkloosheid door gebrek aan werk die het gevolg is van de corona-epidemie is 'uitzonderlijk te noemen'.  In die zin zal voor een arbeider een eventuele periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden.

  Ook voor bedienden is er een gelijkstelling voorzien voor de jaarlijkse vakantie. Het moet hierbij wel gaan over bedienden die werken in een onderneming in moeilijkheden.  Het gaat om de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid die voorzien is in de artikelen 77/1 e.v. van de Wet Arbeidsovereenkomstenwet.

  Meer info?  Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  In het kader van de corona-epidemie is een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorzien. 

  De regering heeft op vraag van het ACV beslist om deze vorm van tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen voor de rechten op jaarlijkse vakantie.  Word je tijdelijk werkloos, dan heb je recht op vakantiegeld en je vakantiedagen.  Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden.

  Meer info? Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  Wat als je arbeidsongeschiktheid wordt?

  De periodes van ziekte zijn gelijkgesteld voor de eerste 12 maanden van de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst.  Ze tellen dus volledig mee voor je jaarlijkse vakantie.

  Elke nieuwe onderbreking als gevolg van ziekte die binnen de 14 dagen na de hervatting plaatsvindt, wordt meegeteld in die periode van 12 maanden. Bij een hervatting van minstens 14 dagen of meer, begint er in geval van herval (terug ziek worden) een nieuwe periode van 12 maanden gelijkstelling. 


  Ik heb geen opvang voor de kinderen. Kan ik tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen?

  In principe blijven de scholen open en wordt er in opvang voorzien. Ook de crèches blijven open.  Je kan dus geen gebrek aan kinderopvang inroepen om als tijdelijk werkloos wegens overmacht beschouwd te worden.  

  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan alleen ingeroepen worden:

  • als je kan aantonen dat er toch geen opvang was
  • en je geen enkel alternatief hebt

  Meer info over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?  Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

   

  De klas, crèche of instelling van mijn kind sluit om de verspreiding van het virus te beperken. Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid?

  Jawel. Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september. Als de crèche, school, klas of instelling van je kind sluit als maatregel om de verspreiding van het virus te beperken, kan je sedert 1 oktober terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

  Lees verder bij:  Tijdelijke werkloosheid bij sluiting school, crèche of instelling.

   

   

   

  Ik zit in mijn opzeg.  Wat met de opzegtermijn?

  Dat hangt af van je situatie. 

  • Er wordt verder gewerkt in mijn onderneming

  Zolang er verder gewerkt wordt in de onderneming, al dan niet via telewerk, verandert er niets. De gewone regels inzake ontslag blijven van toepassing.

   

  • Ik ben op tijdelijke werkloosheid gesteld

  Ben je op tijdelijke werkloosheid gesteld en door de werkgever ontslagen met een te presteren opzegtermijn, hangt de impact van het soort tijdelijke werkloosheid

  • Werkloosheid wegens overmacht (vb. sluiting restaurant): deze regeling werd onlangs aangepast. Je behoudt nu je volledige opzegtermijn, meer info: actuabericht van 22 april 2020.
  • Werkloosheid wegens economische redenen (vb. teruggevallen bestellingen, zonder sluiting):  je opzeggingstermijn wordt verlengd met de duur van de werkloosheid.

  Bij tijdelijke werkloosheid ontvang je van je werkgever de nodige formulieren. Op deze formulieren kan je zien of het gaat om overmacht of om economische werkloosheid. 

  Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

    
  • Ik heb zelf mijn ontslag gegeven

  Als je zelf je ontslag hebt ingediend, wordt de opzeggingstermijn niet verlengd.

   

  • Ik ben tijdelijk werkloos wegens economische redenen

  Ben je tijdelijk werkloos door economische redenen, dan heb je het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.  Je kan dus je ontslag indienen zonder opzegtermijn. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

  Je hoeft uiteraard je ontslag niet in te dienen.  Zeker als je geen ander werk hebt, doe je dat beter niet. Tijdens de opzegtermijn ontvang je gewoon de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

  Ga naar Tijdelijke werkloosheid aanvragen.


  Ik volg een opleiding in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Wat als mijn opleiding niet doorgaat?

  De overheid vraagt alle scholen om fysieke lessen tot en met 03 mei op te schorten.   

  Bij het opleidingscentrum kan men ervoor kiezen:

  • De lessen later in te plannen.
  • Door begeleide digitale lessen vervangen. In dat geval loopt het VOV door.  
   • Je kan die tijd gebruiken om te studeren of de cursus online te volgen.
   • Je krijgt van de opleidingsverstrekker een attest voor de geplande uren VOV.
  • De opleiding stop te zetten. De uren worden terugbetaald.

  Heeft je werkgever het VOV al ingepland, kan eerst worden gekeken of het nog kan worden ingetrokken. Is dat niet geval, dan kan je vragen de uren op een ander moment te compenseren.

  Meer informatie over de impact van corona op VOV bij www.vlaanderen.be.

   

  Ik ben arbeidsmigrant uit een niet EU-land en kan door de coronamaatregelen niet terugkeren naar mijn thuisland. Wat moet ik doen?

  Kan je door de coronacrisis niet terugkeren naar een niet EU-land, dan mag je langer in de EU blijven. Via e-mail krijg je een specifieke arbeidskaart uitgereikt die de duur.

  De verlenging bedraagt maximum 3 maanden. Meer info over deze maatregel en hoe je je kaart aanvraagt, lees je op de website van de Vlaamse Overheid

   

  Ik heb een aantal opeenvolgende tijdelijke contracten doorlopen. Wordt dit nu omgezet in een arbeidscontract van onbepaalde duur?

  Het algemene principe is dat opeenvolgende tijdelijke contracten vermoed worden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te zijn.

  Dit principe is nu tijdelijk opzijgeschoven voor de werknemers die actief zijn voor de essentiële activiteiten, zij het enkel voor tijdelijke contracten voor minstens een week. Voor contracten waarvan de duur korter is dan een week, zoals de veel voorkomende dagcontracten, blijven de gewone regels gelden. 

  Deze maatregel geldt van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.  Deze maatregel wordt niet verlengd.

   

  Mag ik als asielzoeker werken tijdens de vier maanden na het verzoek?

  Normaalgezien mogen asielzoekers binnen de vier maanden na het verzoek niet werken als ze nog geen recht op asiel kregen betekend. 

  Gezien de omstandigheden wordt die voorwaarde geschrapt tot 30 juni 2020. De tewerkstelling kan in alle sectoren

  Deze maatregel mag toegepast worden op voorwaarde dat de werkgever instaat voor de huisvesting. Dit zou het woon-werkverkeer van en naar het asielcentrum of het lokaal opvanginitiatief (LOI) moeten vermijden. 

  Als vakbond hebben wij gevraagd om de social distance verplichtingen voor de werkgever ook uit te breiden tot die huisvesting, momenteel gelden deze verplichtingen enkel voor de werkplaats en het vervoer. De regering en de werkgevers wilden hier echter niet op ingaan. 

   

  Mijn inkomsten zijn tijdelijk verminderd.  Wat met de afbetaling van mijn hypothecaire lening?

  Als je inkomsten tijdelijk verminderen waardoor je moeilijk of niet je hypothecaire lening kan afbetalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank. Vraag om een tijdelijke oplossing.

  Particulieren die kunnen bewijzen dat ze betalingsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen tot 31 oktober 2020 uitstel krijgen. De regeling ging in vanaf 1 april 2020.  De regering is in overleg met de sector in verband met een mogelijke verlenging.

  De kredietnemers kunnen 6 maanden langer dan voorzien hun krediet terugbetalen (zowel rente als kapitaal). Er zijn vier voorwaarden:

  1. Je inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis.
  2. Je mag sinds 01 februari 2020 geen betaalachterstand hebben op het woonkrediet.
  3. Het moet gaan over een woonkrediet dat is afgesloten voor de enige woning die tegelijk ook je hoofdverblijfplaats is.
  4. Je mag niet meer dan 25.000 euro aan spaartegoeden hebben.

  Lees alle voorwaarden na bij Febelfin.

   

  Ik wil aan de bank uitstel vragen om mijn hypothecaire lening te betalen. Welke attesten moet ik voorleggen?

  Als werknemer moet je volgende attesten aan je bank/kredietinstelling bezorgen:

  • Een kopie van de loonfiche, met melding  tijdelijke werkloosheid
  • EN een kopie (pdf) van de aangifte uren tijdelijke werkloosheid voor afgelopen maand.  Je werkgever, of zijn sociaal secretariaat kennen dit als ASR scenario 5 (tijdelijke werkloosheid)

  Beide attesten moet je van je werkgever krijgen.  

  Misschien aanvaardt je bank ook een attest in verband met de uitbetaling van je uitkering tijdelijke  werkloosheid.  Dat attest kan je zelf afdrukken via Mijn ACV. Uiteraard kan dit pas zodra we van je werkgever de nodige informatie ontvingen (o.a. uren werkloosheid en je loon)  en we de betaling hebben uitgevoerd. 

  Lees alle voorwaarden na bij Febelfin

   

  Geldt het uitstel van aflossing ook voor woonkredieten via verzekeraars en sociale woonleningen?

  Ja, je kan een uitstel van aflossing verkrijgen tot en met 30 september 2020 voor verzekeringen.

  Dit uitstel geldt bijvoorbeeld voor de betaling van de premie van brandverzekering en de premie van de schuld-saldoverzekering die samenhangen met het woonkrediet. 

  De voorwaarden zijn nog onduidelijk.  Hou de website van Assuralia in de gaten.  Ze zullen daar als eerst gepubliceerd worden. 

  Heb je problemen met je verzekeringspremies, neem je zelf best contact op me je verzekeringsmaatschappij of -agent.

  Voor sociale leningen neem je het best contact op met je kredietverstrekker; het Vlaams woningfonds, de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen of uw sociale kredietmaatschappij.

   

  Ik heb een contract met een private verhuurder. Ik ondervind problemen om mijn huur te betalen. Kan mijn huur verminderd worden?

  Neen, er is in Vlaanderen geen verplichting voor private verhuurders om een deel van de huur kwijt te schelden. Maar niets belet natuurlijk dit te vragen aan je verhuurder. Kom je tot een akkoord met je verhuurder, dan is het belangrijk dat jullie dit op papier zetten. 

  Als je problemen hebt, kan je in Vlaanderen ook een afbetalingsplan proberen te onderhandelen met je verhuurder. In dit plan moet je ook aangeven hoe je een deel van de achterstallige huur zal aanzuiveren. Het lokale OCMW kan je daarbij helpen.

  Als de verhuurder niet akkoord zou gaan met een afbetalingsplan of een gedeeltelijke kwijtschelding, moet hij naar de vrederechter stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Weet dan dat vrederechters in deze tijden niet zullen beslissen om over te gaan tot huisuitzettingen omwille van betaalachterstand door de coronacrisis. Weet ook dat er in Vlaanderen een fonds ter bestrijding van huisuitzettingen bestaat.

  Als je met het OCMW een betaalplan opstelt, zal het OCMW tussenkomen voor een gedeelte van de te betalen huur. 

   

  Ik ben een sociale huurder. Mijn inkomen is verminderd door de coronacrisis. Wordt mijn huur verlaagd?

  In Vlaanderen is er sowieso een regeling dat je sociale huur wordt verlaagd als je inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met 20% daalt.  Vanwege de coronacrisis kan je huur nu na 1 maand verlaagd worden met 20%.

  Vele sociale huurders zien hun inkomen plots sterk dalen door de coronacrisis. Wanneer je zelf of één ander gezinslid nu een inkomensdaling heeft van 20% omwille van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis bezorg dan meteen het RVA-attest aan de huisvestingsmaatschappij (per mail).

  Je kan dergelijk attest zelf afdrukken via Mijn ACV.  Of je kan hiervoor contact opnemen met je je ACV-dienstencentrum.  We kunnen het vestrekken zodra we van je werkgever de nodige informatie ontvingen (o.a. uren werkloosheid en je loon)  en we de betaling hebben uitgevoerd.  

  Opgelet:

  • Deze regeling geldt wanneer je inkomen met 20% daalt.
  • Deze regeling geldt als je huurt via het Vlaams Woningsfonds, het OCMW of via je gemeente.
  • Deze regeling geldt niet als je huurt via een sociaal verhuurkantoor.

   

  Ik heb betalingsproblemen omdat mijn inkomen vermindert. Geldt het betalingsuitstel ook voor consumentenkredieten?

  Neen, het akkoord met de banken en de verzekeringssector gaat enkel over woonkrediet en verzekeringspremies. Het geldt niet voor consumentenkredieten.

  Je neemt in dit geval best contact op met je bank en/of met een schuldbemiddelaar om een afbetalingsplan af te spreken. 

   

  Ik heb problemen met het betalen van mijn huur omdat mijn inkomen door de coronacrisis vermindert. Waar kan ik terecht voor financiële ondersteuning?

  Er zijn in Vlaanderen nog geen tegemoetkomingen uitgewerkt voor particuliere huurders. Daar zou wel aan gewerkt worden.

  Hou de pagina 'Tegemoetkomingen voor particulieren' van Vlaamse overheid goed in het oog voor een overzicht en alle actuele maatregelen.

   

  De Vlaamse regering zou de water- en energiefactuur betalen.  Hoe gaat dit in zijn werk?

  De Vlaamse Regering heeft beslist dat werknemers in tijdelijke werkloosheid, die gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest,  een éénmalige tegemoetkoming zouden krijgen voor de water- en energiekosten.

  • Heb je 1 gezinslid dat minimum 1 dag in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst op of na 20 maart? Dan zal er automatisch een storting gebeuren van 202,68 euro. Het is een vast bedrag, dat voor iedereen even hoog is.
  • De Vlaamse overheid kan pas betalen als ze de juiste gegevens ontvangen heeft via de RVA en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Daarom zal de eenmalige vergoeding niet voor iedereen op hetzelfde moment uitbetaald worden.
  • Tussen 18 mei en eind juni 2020 wordt dit bedrag automatisch uitbetaald.  Het tijdstip hangt ook af van het moment waarop je tijdelijk werkloos werd.  Check Vlaanderen.be voor de precieze timing of bel naar het gratis nummer 1700 voor meer info.
  • Zijn er meerdere gezinsleden in tijdelijke werkloosheid, dan zullen er meerdere tegemoetkomingen worden gestort. 

  De Vlaamse regering heeft, in overleg met de federale overheid, bekomen dat dit bedrag onbelast blijft.

  Ook als grensarbeider kom je in aanmerking voor deze premie, de uitbetaling gebeurt niet automatisch. Grensarbeiders moeten zelf online een aanvraag indienen. Alle grensarbeiders, die ACV-leden zijn, zullen door ons gecontacteerd worden met info over de aanvraagprocedure. 

  Opgelet:

  • Je moet je factuur eerst zelf nog betalen!
  • De overheid betaalt deze tegemoetkoming (dus dit gebeurt NIET via het ACV)
  • Normaliter wordt deze half mei uitbetaald door de overheid.

  Ga naar de website van Vlaanderen.be voor meer info.

   

  De Vlaamse regering spreekt van een aanmoedigingspremie voor werknemers bij een onderneming in moeilijkheden door Corona. Heb ik hier recht op?

  Voor de huidige crisis bestond er in Vlaanderen al een aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen in moeilijkheden. De definitie hiervan wordt nu uitgebreid tot ondernemingen met een substantiële daling (-20% in de maand voorafgaand aan de onderbreking) van hun activiteiten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen. 

  De premie is enkel van toepassing als er sprake is van arbeidsduurvermindering. Een daling van je contractuele arbeidstijd dus en niet een tijdelijke opschorting, zoals bij tijdelijke werkloosheid. 

  Wanneer een onderneming geen vlotte doorstart kan maken, kan arbeidsduurvermindering een mogelijke oplossing zijn om werknemers aan boord te houden. Om het inkomensverlies te compenseren geeft de Vlaamse overheid dan een specifieke premie. 

  Werknemers die in het kader van een herstructurering hun arbeidsduur verminderen met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling en nog minstens 50% van de voltijdse arbeidsregeling blijven werken, kunnen zo een extra Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.  Deze gaat van 152 euro netto voor wie meer dan 75% werkt en naar een volume van 50% gaat, tot 62 euro voor wie van 60% naar 50% gaat.

   

  Ik hoorde dat er een bijkomende toeslag in het Groeipakket voorzien wordt . Kom ik hiervoor in aanmerking?

  De Vlaamse regering heeft beslist een bijkomende toeslag te voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat om een éénmalige toeslag van 120 euro, uitbetaald in 3 maandelijkse schijven van 40 euro.

  Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen als:

  • je een Groeipakket ontvangt (de oude kinderbijslag)
  • je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro zit (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
  • je een inkomensverlies van minstens 10%  had in maart, april, mei of juni in vergelijking met de maanden januari of februari 2020

  De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je zal de nodige bewijsstukken moeten voorzien.

  Ga naar www.groeipakket.be voor meer info over de COVID-19-toeslag.  Een andere vraag over Groeipakket? Lees ook onze FAQ studenten na.

   

   

  Hoe zit het met de gratis treinritten die elke inwoner in België zou krijgen?

  In overleg met de NMBS kondigde de regering een 'gratis Railpass'  aan, intussen omgedoopt tot 'Hello Belgium Railpass'.  Je kon je pass aanvragen tussen 1 en 30 september 2020.  Dat kon enkel online via www.hello-belgium.be.  

  • Iedere inwoner van België van 12 jaar of ouder kan zo'n pass aanvragen.  Kinderen onder de 12 jaar reizen sowieso gratis.  
  • De pass kan vanaf 5 oktober gebruikt worden, is 6 maanden geldig en bevat 2 treinritten per maand bevatten.
  • De pass is enkel voor persoonlijk gebruik bestemd .
  • Belangrijke beperking is dat de pass tijdens de week niet gebruikt zal kunnen worden voor ritten voor 9u 's ochtends.

   Alle info op www.hello-belgium.be.  

   Daarnaast werd ook beslist dat je tussen 1 juli tot 31 december 2020 je fiets gratis mag meenemen op de trein.  Opgelet:

   • Je moet nog altijd over een biljet met ‘fietssupplement’ beschikken, maar het fietsbiljet zal dus gratis zijn.
   • Vanaf 1 september mag je ook terug met je fiets naar de kust of de Ardennen (Aarlen). 

   Alle info op de website van de NMBS.

    

   Wat houdt de horeca-/consumptiecheque in?

   Werkgevers kunnen tot 31 december aan hun werknemers consumptiecheques uitreiken ter waarde van maximum 300 euro. 

   Deze cheques zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Ze moeten besteed worden in een Belgische horecazaak of in de culturele, sportsector of in een kleinhandelszaak.   

   Verder moet de consumptiecheque voldoen aan een aantal voorwaarden

   • Maximum 300 euro per werknemer, via papieren cheques of elektronisch.
   • De waarde van elke afzonderlijke cheque mag niet boven de 10 euro gaan.
   • Invoering enkel bij cao als er een vakbondsafvaardiging is, tenzij voor de personeelscategorieën waar gewoonlijk niet bij cao wordt gewerkt. Dan kan het met een individuele overeenkomst. 
   • Niet ter vervanging van bestaande loonvoordelen.
   • De cheques moeten voor 31 december 2020 worden uitgereikt en opgebruikt worden tegen 8 juni 2021.

   Voor het federale zorgpersoneel is er een aparte regeling van consumptiecheques ter waarde van 300 euro. Die mogen tot 30 juni 2021 uitgereikt worden en men kan ze tot 31 december 2021 gebruiken.

   Komt er ook een tegemoetkoming voor mensen die een bijstandsuitkering hebben?

   Ja, vanaf juli zouden personen die recht hebben op een bijstandsuitkering een premie van 50 euro per maand kunnen krijgen.  Ontvang je een leefloon, tegmoetkoming voor je beperking of IGO, dan kan je de premie maandelijks ontvangen en dit van juli tot december.  Je krijgt dan in totaal 300 euro.

   Personalization

   Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.