Wat is de impact als je werkloos of werkzoekend bent?

Ben je werkloos of werkzoekend, dan heeft het coronavirus ook op jou impact. Lees hier de antwoorden en vragen over werkloosheid na.

De verspreiding van het coronavirus roept heel wat vragen op over je situatie.  We lijsten hier de belangrijkste vragen en antwoorden op. Deze rubriek wordt stelstelmatig aangevuld.

  VDAB

  Info nodig over tijdelijke werkloosheid?  Ga naar de pagina Tijdelijke werkloosheidheid aanvragen.  Je vindt er ook een antwoord op de meest gestelde vragen en actuele informatie.

   

  Tot juni zijn er nieuwe data voor het indienen van de digitale controlekaart. Vanaf wanneer mag ik mijn controlekaart indienen?

  Als gevolg van de coronapandemie heeft de RVA de termijnen voor het indienen van je digitale controlekaart aangepast. Voor juni kun je ze woensdag 24 juni al versturen. 

  De uitbetaling gebeurt vervolgens automatisch. Zodra je betaling wordt uitgevoerd, ontvang je daarover een mail.  

  Deze mogelijkheid om je kaart vijf dagen voor het einde van de maand in te dienen, blijft van kracht tot en met 30 juni 2020.

   Gebruik je een papieren controlekaart, dan kan je je kaart in de ACV-brievenbus deponeren.  In de maand juni kan je ze ook voor een laatste keer inscannen en ondertekend mailen naar het ACV van je provincie:

    

   Ik ben volledig werkloos. Ik lees vanalles in de krant over snelle aanvragen, geen dopkaart invullen,… Is dit ook op mij van toepassing?

   Neen, de regels voor  volledig werkzoekenden zijn niet veranderd.  We raden je aan online te stempelen.

    

   Wat als ik een volledig nieuwe aanvraag werkloosheid moet doen?

   Voor een nieuwe aanvraag volledige werkloosheid vragen we je om niet langs te komen in één van onze dienstencentra.  Om je aanvraag in orde te brengen hebben we volgende documenten nodig:

   • Formulier C1:  download het C1-formulier op de website van de RVA, onderteken het
   • Formulier C4:  heb je van je werkgever ontvangen, onderteken het
   • Inschrijvingsbewijs dat je ingeschreven ben als werkzoekende bij VDAB (als in Vlaanderen woont), Actiris (als je in Brussel woont) of Forem (als je in Wallonië woont).  Opgelet: je moet dit binnen de 8 dagen doen.   
   • Kopie identiteitskaart:  voor- en achterzijde

   Er zijn 2 manieren om ons de nodige documenten te bezorgen: 

   • Ofwel deponeer je de formulieren C1 en de C4 in de brievenbus van jeACV-dienstencentrum
   • Ofwel maak je een foto of scan van het C1-formulier en de C4 en bezorg je die per mail aan je ACV-dienstencentrum.

   Eens je dossier in orde is, kan je online stempelen of een elektronische stempelkaart ‘EC3’ gebruiken.  Hierdoor hoef je je huis niet meer uit om een papieren controlekaart binnen te brengen.

    

   Hoe kan ik mijn werkloosheidsdossier best raadplegen?

   Volg je dossier en betalingen op via Mijn ACV (inloggen met je eID).  Dat is de snelste weg en veiligste weg om de stand van zaken te kennen. Je zorgt er ook mee voor dat onze telefoonlijnen niet overbelast 

   Deed je online een aanvraag tijdelijke werkloosheid?

   Je aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze medewerkers.  Gezien de enorme toestroom van aanvragen, kan het wel enkele dagen duren vooraleer je dossier zichtbaar wordt in 'Mijn ACV'. 

   Betalingen zijn zichtbaar van zodra deze door ons werden overgemaakt aan je bankinstelling

    

   Ik ben volledig werkloos:  wat met mijn stempelkaart?

   Ben je volledig werkloos, dan raden we aan online te stempelen.  Het is veilig, makkelijk en snel.  Zeker nu heeft het online stempelen niets dan voordelen:  je 'kaart' wordt volledig elektronisch behandeld.  Zo blijft het veilig voor jou en voor ons.

   Ga naar 'Online stempelen: EC3' en lees na:

   • hoe je de stempelkaart online aanvraagt
   • hoe je de EC3 kaart invult op via desktop, tablet of de smartphone/app

   Bekijk ook het filmpje of lees de ACV-brochure 'Online stempelen' (pdf).

   Tip:  volg je dossier en betalingen op via Mijn ACV (inloggen met je E-ID).  Dat is de snelste weg en veiligste weg om de stand van zaken te kennen. Je zorgt er ook mee voor dat onze telefoonlijnen niet overbelast 

    

   Ik ben volledig werkloos:  heb ik ook recht op de verhoogde uitkering?

   Nee, de tegemoetkoming van de overheid of toeslag van 5,63 euro per dag geldt momenteel voor werknemers die tijdelijk werkloos worden.

   Het ACV dringt bij de ministers aan om ook een tegemoetkoming te voorzien en deze maatregelen uit te breiden voor volledig werklozen. Wel hebben we bekomen dat de uitkeringen niet dalen (door degressiviteit) of stoppen (na 3 jaar inschakelingsuitkeringen) en dit tot 31 december 2020 voorlopig.

    

   Ik ben volledig werkloos en het is momenteel moeilijk om een nieuwe job te vinden. Wat gebeurt er nu met de degressiviteit van mijn werkloosheidsuitkering?

   Naast de diverse maatregelen voor tijdelijke werklozen, kwamen er ook maatregelen voor de volledige werklozen:

   • De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt bevroren van 1 april tot 31 augustus. Dit wordt nu verlengd tot 31 december 2020.  Dat wil zeggen dat de diverse dalingen van de werkloosheidsuitkeringen met 9 maanden worden opgeschort.  Dit geldt ook voor de dalingen in het eerste jaar werkloosheid (bv. de daling van 65% naar 60% na de eerste 3 maanden werkloosheid).
   • De looptijd van de inschakelingsuitkeringen (in beginsel 3 jaar) wordt geschorst tot 31 december 2020, wat betekent dat de teller pas vanaf 1 januari 2021 opnieuw zal beginnen te lopen.
   • Behoud van de 60% voor kunstenaars, zie FAQ Artiesten

    

   Ik ben volledig werkloos en ik ben zwanger. Wat nu?

   Als zwangere werkneemster heb je recht op een pre- en postnatale rustperiode die samen 15 weken bedraagt (bij een meerlinggeboorte 17 weken). Je kan aan je werkgever je prenatale rustperiode vragen ten vroegste vanaf de 6de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (bij een meerlinggeboorte vanaf de 8ste week). Eén week moet je verplicht opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. 

   Na je bevalling mag je 9 weken niet gaan werken vanaf de dag van de bevalling. Deze 9 weken postnatale rust kan je verlengen met de dagen waarop je nog gewerkt hebt vóór de bevalling (in het beste geval ben je slechts 1 week voor de bevallingsdatum thuis geweest en kan je 5 weken overdragen na de geboorte (7 weken bij een meerlinggeboorte)). 

   Volledige werkloosheid wordt echter niet beschouwd als een met arbeid gelijkgestelde periode. Wanneer je dus volledig werkloos bent tijdens de prenatale rustperiode kan je deze 5 weken niet overdragen naar de periode na de geboorte. 

    

   Ik ben werkzoekend. Wat mag ik van de VDAB verwachten?

   Ook de VDAB neemt maatregelen om het coronavirus te beperken.  Je vindt alle actuele info op www.vdab.be/coronavirus. Je vindt er ook informatie over de dienstverlening.  

   Voor vragen kan je de VDAB telefonisch bereiken via 0800 30 700.

    

   Ik was als werkzoekende opgeroepen ter controle. Wat nu?

   Alle afspraken met de controledienst werden uitgesteld. VDAB zal je hierover telefonisch of per brief contacteren. Je krijgt hoe dan ook de mogelijkheid om een schriftelijk toelichting te geven. Dit is niet verplicht, dus als je geen gebruik wil maken van zulke schriftelijke toelichting, krijg je een nieuwe afspraak.  

   Wil je een schriftelijk verweer indienen, neem dan contact op met het ACV om dit te helpen opstellen. Een schriftelijk verweer moet  ondertekend teruggestuurd naar VDAB. Dat kan via mail.

    

   Wat doe ik met lopende sollicitatie-opdrachten, lopende VDAB-opdrachten of opdrachten van een partnerorganisatie?

   Als werkzoekende moet je je sollicitaties bijhouden. Worden lopende afspraken afgezegd of opgeschoven, geef dit dan door bij de VDAB via je sollicitatiestatus in ‘Mijn loopbaan’. 

   Zolang je werkzoekende bent moet je blijven ingaan op de uitnodigingen van de VDAB of de opdrachten uitvoeren. De meeste VDAB-kantoren zijn gesloten; enkele zijn terug heropend. Je kan hier enkel terecht als je een uitnodiging voor een afspraak ontvangen hebt. De opvolging en begeleiding die digitaal verloopt blijft doorlopen. 

   Sollicitaties zijn een essentiële verplaatsing. Je vraagt hiervoor een bewijs aan de potentiële werkgever per mail.

   Je kan VDAB en uw bemiddelaar steeds  bereiken per mail, via chat of Hangout. Je kan de VDAB nog steeds bereiken op het gratis telefoonnummer 0800 30 700. Zie: www.vdab.be/coronavirus.

    

   Ik volg een cursus bij de VDAB of partnerorganisatie, maar die is nu afgezegd.  Wat nu?

   Groepsactiviteiten zoals opleidingen, workshops, jobbeurzen en infosessies worden opgeschort zolang de algemene coronamaatregelen van kracht blijven. Je wordt geregistreerd als gewettigd afwezig. Je ontvangt geen cursistenvergoeding meer en ook geen tussenkomsten voor kinderopvang- en verplaatsingskosten.

   Je opleidingscontract wordt  echter niet stopgezet. Het opschorten van de opleidingsactiviteiten heeft dus geen invloed heeft op je vrijstelling en uitkering, die blijft op hetzelfde niveau. 

   In sommige gevallen zet de organisator de opleiding digitaal verder. Als cursist zet je de opleiding dan ook online verder, zodat je niets van de opleiding mist. Tenzij je aangeeft dat het niet haalbaar is (bv. door combinatie thuis leren en kinderen).

   Informeer je bemiddelaar hierover.  Tijdens de online opleiding blijft je vrijstelling bij RVA uitzonderlijk lopen. Enkel als je gebruik maakt van kinderopvang om de online opleiding te kunnen volgen, krijg je daar een vergoeding voor.  Je ontvangt geen verplaatsingsvergoeding.

    

   Ik ben cursist in werkplekleren (IBO, BIS, ...).  Wat nu?

   Alle vormen van werkplekleren (IBO, BIS, opleidingsstages...) lopen door, tenzij de regering, de werkgever of de partnerorganisatie van VDAB anders beslist.

   Je volgt de richtlijnen van je werkgever. Thuiswerk is enkel toegestaan na toestemming van VDAB.

   Als het voor jou niet haalbaar is om de stage verder te zetten in de huidige omstandigheden (bv. door gebrek aan kinderopvang), dan laat je dat weten aan je werkgever en bemiddelaar.

   De activiteit kan stopgezet worden. Men gaat over tot stopzetting als de er geen economische activiteit meer is, als er geen leerkans meer is, of als de veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden. Bespreking is nodig met bemiddelaar en werkgever of de activiteit na deze periode terug start met een nieuw contract.

   IBO-cursisten met een overeenkomst die lopende was op 12 maart of met opstart na 12 maart, hebben bij stopzetting door de coronacrisis recht op een tijdelijke vergoeding. De vergoeding bedraagt 70% van het bedrag waar je recht op had op het moment van de stopzetting.

   Een maand loopt van de 13de tot en met de 12de van volgende maand. De premie wordt toegekend voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Deze periode loopt tot 14 mei 2020.

   Bij stopzetting blijft je vrijstelling uitzonderlijk doorlopen. Bij stopzetting ontvang je geen vergoeding voor verplaatsing of kinderopvang. 

   Meer info:  www.vdab.be/coronavirus.  Zie ook: 'FAQ Stagiairs'.

    

   Wat als ik tijdens mijn werkloosheidsperiode, stage of IB ziek word?

   Ben je ziek of heb je symptomen van het coronavirus, bel dan naar je huisarts. Vraag een ziektebriefje en laat het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door je huisarts. 

   Heb je een afspraak met de VDAB of een partner van de VDAB, laat hen dan weten dat je ziek bent. Je kan als bewijs je ziektebriefje opsturen.

    

   Ik ben actief als wijkwerker.  Lopen mijn activiteiten door en wat met mijn inkomen bij stopzetting?

   Als de activiteiten die je uitvoert in veilige omstandigheden kunnen gebeuren en jezelf of je gezinsleden behoren niet tot een kwetsbare doelgroep, lopen ze gewoon door.

   Je kan ook gevraagd worden om andere activiteiten uit te voeren door het wegvallen van bepaalde activiteiten.

   Voor het behoud van je vrijstelling van beschikbaarheid heb je normaalgezien 180 uren in 6 maanden nodig. Dit was tijdens de de coronacrisis vaak niet haalbaar. Er is daarom beslist dat de maanden maart tot mei 2020 niet in rekening gebracht worden. Een voorbeeld: voor een aanvraag tot vrijstelling in juli moet je in de 6 maanden vóór maart 2020 minstens 180 gewerkt hebben.

   Vanuit ACV hebben we een tegemoetkoming voor het inkomensverlies bij stopzetting van het wijkwerken bekomen. Worden je activiteiten stopgezet en kan je geen andere activiteiten opnemen, dan krijg je als wijkwerker 70% van je vergoeding.  Dit wordt berekend op je gemiddelde prestaties van de maanden augustus 2019 tot en met januari 2020. Deze maatregel geldt tot 14 mei.

    

   Hoe zit het met maatregelen met betrekking tot vrijstellingen van beschikbaarheid?

   De vrijstelling van beschikbaarheid voor werkzoekenden worden automatisch verlengd met maximaal 3 maanden, dus tot eind mei.

   Door de coronacrisis vertragen immers veel lopende trajecten: beroepsopleidingen, ondersteuning bij het opzetten van een zelfstandige activiteit, je jobcoaching of stage staat op een laag pitje,…

   Door deze maatregel is ook de impact van de degressiviteit op je uitkering vertraagd.

    

    

    

   Personalization

   Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.