Vragen en antwoorden vakantie en verloven

Met de verspreiding van het coronavirus duiken tal van vragen op, zo ook de impact op vakantie en verloven.

Je vindt hierna de belangrijkste vragen en antwoorden die verband houden met corona en vakantie en verloven. 

Op zoek naar meer algemene info?

Klik hier door naar de situatie die voor jou van toepassing is:

Op zoek naar algemene info?  Check de rubriek Vakantie.

Werk je in het onderwijs, ga dan naar de veel gestelde vragen over corona in het onderwijs op de websites van de ACV-onderwijscentrales www.cov.be en  www.coc.be

 

Privésector (arbeiders en bedienden)

Lees ook steeds de laatste antwoorden op veel gestelde vragen over corona op de werkvloer www.hetacv.be/coronavirus

Vakantie

Verloven:  corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet, landingsbanen

 

Ik ben op vakantie en in een rode zone. Wat nu?

Dat is in de eerste plaats afhankelijk van de kleur van de zone bij de datum van je vertrek.

Je gaat naar een EU-land dat op het moment van vertrek nog geen rode zone is, maar tijdens de vakantie rood is geworden

 • Je contacteert best je arts. De dokter kan je dan een ‘quarantaineattest’ geven. Dit betekent dat je arbeidsgeschikt bent, maar dat je omwille van een andere reden (in dit geval omdat je in quarantaine moet) toch niet kan gaan werken.
 • Is telewerk mogelijk, dan kan je tijdens deze periode van quarantaine thuis doorwerken en krijg je je loon doorbetaald. Als dit niet mogelijk is, kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen. 
 • Ben je ziek? Dan ben je arbeidsongeschikt en ontvang je van de dokter een ziektebriefje. Je krijgt dan een ziekte-uitkering of, indien je aan de voorwaarden voldoet, gewaarborgd loon. 

Je vertrekt (rode zone of buiten Europa):  in de regel géén tijdelijke werkloosheid

Je moet bij je terugkeer naar België in quarantaine. Je kan met je werkgever overeenkomen om gedurende deze periode te telewerken, vakantiedagen of inhaalrust op te nemen.

 • Kan dit niet, dan wordt je arbeidsovereenkomst tijdens de periode van quarantaine feitelijk geschorst. Je bent dan niet gewettigd afwezig en maakt geen aanspraak op loon.

De RVA beschouwt je afwezigheid van het werk in dit geval niet als overmacht. De RVA voert controles uit en weigert tijdelijke werkloosheid. Of zal de uitkeringen achteraf terugvorderen als de voorwaarden niet vervuld zijn, bijvoorbeeld ingeval de zone rood was bij vertrek.

In een aantal gevallen staat de RVA toch uitkeringen toe. Bijvoorbeeld voor een begrafenis kan je een uitzondering verkrijgen. Contacteer best het RVA-kantoor van je woonplaats voor meer info en vooraleer je afreist.

Belangrijk:  word je ziek, dan ontvang je van de dokter een ziektebriefje en ben je arbeidsongeschikt.  Je ontvangt in dat geval een gewaarborgd loon via de mutualiteit.

Voor meer informatie over reizen binnen Europa: www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Ben ik verplicht om mijn werkgever te laten weten waar ik op vakantie ga?

Nee, je bent niet verplicht om je werkgever te laten weten waar je op vakantie gaat.

Het is echter wel aan te raden je werkgever op de hoogte te brengen als je in een rode zone terecht bent gekomen, want in dat geval moet je in quarantaine. 

Voor meer informatie over reizen binnen Europa: www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Kan je werkgever je verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er minder werk is? 

Neen. Jaarlijks verlof bepaal je in onderling overleg. Meestal vraagt een werknemer aan zijn werkgever verlof. Hoe je dat doet, staat in het arbeidsreglement. De werkgever keurt je aanvraag goed of af. Je werkgever kan je nooit opleggen om vakantiedagen te nemen.

Als je werkgever je hiertoe dwingt, neem dan contact op met je vakbondsafvaardiging.

Vraagt je werkgever tijdelijke werkloosheid aan omwille van corona? Je mag natuurlijk kiezen om eerst verlofdagen op te nemen in plaats van dagen tijdelijke werkloosheid. Zo bespaar je je de formaliteiten, de wachttijd om werkloosheidsuitkeringen te krijgen en behoud je je vakantiegeld gedurende die periode. Maar je mag ook kiezen voor tijdelijke werkloosheid en je verlof later in het jaar opnemen.

 

Wat als je tijdelijk werkloos werd en in die periode ook vakantie had gepland?

Verlofdagen die je had aangevraagd en waarover je werkgever zijn akkoord gaf, blijven gelden. Ook dagen collectief verlof blijven gepland als vakantiedagen. Je zal voor die dagen geen uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen.

Deze dagen worden betaald door je werkgever (als je bediende bent) of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (als je arbeider bent).

 

Ik ben tijdelijk werkloos. Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse vakantie?

Het recht op jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd in het vakantiedienstjaar: de dagen vakantie, waarop je in 2021 recht zal hebben, worden berekend op basis van de gewerkte dagen en de gelijkgestelde dagen, zoals ziekte, arbeidsongeval of tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht horen daar in principe niet bij, maar om de neveneffecten van de coronacrisis enigszins te beperken, werd een uitzondering gemaakt.

Was je tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 tijdelijk werkloos wegens corona, kan zullen deze dagen gelijkgesteld worden. Ze tellen dus mee in de berekening van je vakantie volgend jaar.  

Deze uitzonderingsmaatregel is intussen verlengd tot 31 december 2020:  ben je tussen 1 september en 31 december 2020 tijdelijk werkloos omwille van overmacht/corona, dan zullen deze dagen gelijkgesteld worden.   Het ACV ijvert er intussen voor om een verlenging te bekomen tot 31 maart 2021.

 

Wat als je ziek werd en in die periode ook vakantie had gepland? 

Begon je ziekte voor de aanvang van je vakantie? Dan worden de verlofdagen geannuleerd waarvoor je een doktersattest kan voorleggen. Die verlofdagen kun je later opnemen, in overleg met je werkgever.

Eventuele goedgekeurde verlofdagen na jouw ziekteperiode worden natuurlijk wel als verlof beschouwd. 

 

Kan je al ingeplande vakantiedagen herroepen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?

 • Als jij en je werkgever beiden akkoord zijn, dan kunnen jullie dit verlof intrekken. Je blijft dan gewoon tijdelijk werkloos en zal je verlofdagen op een later moment kunnen nemen.
 • Als de werkgever niet akkoord gaat, dan zal je verlof ingepland blijven. Trek niet eenzijdig jouw verlof in. Dit kan voor je werkgever een reden zijn om je contract te verbreken. 

Neem je vakantie terwijl je onderneming in tijdelijke werkloosheid is? Dan zal je loon krijgen in plaats van een uitkering tijdelijke werkloosheid. Check dan op je loonbriefje ook of je voor deze dagen loon hebt gekregen.

 

Kan je werkgever een geplande collectieve sluiting herroepen? 

In je arbeidsreglement vind je informatie terug over een eventuele collectieve sluiting in je onderneming.

Wil je werkgever de spelregels veranderen, dan zal hij daarover in overleg moeten aan met de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, dan moet hij hierover overleggen met de werknemersafgevaardigden. Is er ook een werknemersafvaardiging, dan moet er overleg komen tussen het personeel en de werkgever.

 

Kan je werkgever je verplichten om een geplande vakantieperiode te herroepen? 

Neen.  Als je werkgever je verlof al had goedgekeurd, kan hij dit niet eenzijdig doen. Als jullie beiden akkoord zijn, kan het verlof wel uitgesteld worden.

 

Heeft tijdelijke werkloosheid door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2020?

Neen, je jaarlijks verlof bepaal je in onderling overleg. Ook de berekening van het vakantiegeld blijft ongewijzigd.

 

Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2020?

Neen. Als de dokter je werkongeschikt verklaart, dan gaat het om een gewoon ziekteverlof. Je krijgt eerst gewaarborgd loon en wordt nadien door ziekenfonds betaald. 

 

Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2021?

Neen. Je ziekte zal geen impact hebben op je verlof of je vakantiegeld volgend jaar. Je dagen ziekteverlof worden voor deze berekening gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen.

 

De dokter liet mij preventief thuisblijven. Mag de werkgever voor deze dagen het gewone verlof aftrekken of is dit ziekteverlof? 

Als jouw huisdokter van mening is dat je niet mag werken omdat hij een ernstig vermoeden heeft dat jij of een gezinslid besmet zijn, of wanneer jij een ernstig risico loopt om besmet te worden, wordt dit door de RVA erkend als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Je mag hiervoor uitkeringen aanvragen en je tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld voor de berekening van je vakantiedagen en vakantiegeld.  Zie:  Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

Wat met betaalde feestdagen? 

Je feestdagen blijven betaald. Afhankelijk van wanneer en hoe lang je tijdelijk werkloos bent, betaalt je werkgever of de RVA deze feestdag uit.

 • Als je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, of als bediende tijdelijk werkloos bent wegens economische redenen, blijft de werkgever de feestdag verschuldigd als er geen 14 dagen aaneensluitend werkloosheid is voor jou, voorafgaand aan de feestdag.
 • Ben je vooraf 14 dagen onafgebroken werkloos geweest, dan is de RVA deze feestdag verschuldigd. Als je in deze periode nog dagen gewerkt hebt, dagen verlof gehad hebt … dan is je werkgever deze feestdag verschuldigd.

 

Ik werk thuis, maar moet zelf voorzien in de opvang van mijn kinderen. Welke opties zijn er voor mij? 

Thuiswerken met kinderen om je heen is moeilijk. Het corona-ouderschapsverlof liep tot 1 september en is helaas niet meer mogelijk.

Intussen is er een nieuwe regeling:  sluit de school, crèche of instelling van je kind, dan kan je sinds 1 oktober 2020 beroep doen op tijdelijke werkloosheid.  Verder zijn er ook nog:

 • Ouderschapsverlof.  Dat kan nu ook voor korter dan 1 maand aanvragen als je werkgever dit toestaat. Ook van de normale procedure van aanvragen kan de werkgever afwijken.
 • Tot tien dagen familiaal verlof of verlof om dwingende redenen. Dit is onbetaald verlof dat geen invloed heeft op bijvoorbeeld je eindejaarspremie.
 • Onbetaald verlof. Dit is een gunst van de werkgever.
 • Tijdelijk minder uren werken.  Hiervoor moet je arbeidsovereenkomst aangepast worden.
 • Tijdelijk op andere momenten werken, bijvoorbeeld op avonden, weekends, … wanneer je partner er wel is.

Ga in gesprek met je werkgever. Misschien is hij zelfs bereid om je tijdelijk werkloos te maken om deze periode te overbruggen.

 

Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?

Het corona-ouderschapsverlof liep tot 1 september en kan helaas niet meer opgenomen worden.

Intussen is er een nieuwe regeling:  sluit de school, crèche of instelling van je kind, dan kan je sinds 1 oktober 2020 beroep doen op tijdelijke werkloosheid

 

Wat houd het corona-tijdskrediet precies in?

Vanaf 1 juli zou er een coronatijdskrediet komen. Dit tijdskrediet zal bestaan naast het gewone tijdskrediet.  De onderbrekingsperiodes van het corona-tijdskrediet zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Werk je in een bedrijf erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, dan kan je werkgever het corona-tijdskrediet voorstellen .  Je kan het corona-tijdskrediet dan halftijds of 1/5e opnemen en dit voor een periode van 1 tot 6 maanden. 

Voorwaarden

 • De regeling is enkel mogelijk voor werknemers in de privésector. 
 • Wil je 1/2 corona-tijdskrediet opnemen, dan moet je voor ten minste 3/4 tewerkgesteld zijn. 
 • Het corona-tijdskrediet moet schriftelijk worden vastgelegd.  
 • De periode van corona-tijdskrediet mag verlengd worden, maar de duur mag in totaal niet langer zijn dan 6 maanden.
 • De verschillende periodes van corona-tijdskrediet moeten niet noodzakelijk aansluitend zijn.
 • De volledige periode van het tijdskrediet moet gesitueerd zijn binnen de periode van erkenning van de onderneming in herstructurering of moeilijkheden. Deze periode moet aanvangen voor 1 januari 2021.

Als je als werknemer gebruik maakt van deze nieuwe vorm van tijdskrediet en aan de voorwaarden voldoet, dan heb je recht op een onderbrekingsuitkering. Deze uitkering is dezelfde als bij gewoon tijdskrediet.   Lees verder in de rubriek tijdskrediet.

De uitkering plus de eventuele bijkomende vergoeding van de werkgever mag nooit hoger zijn dat het brutoloon van de werknemer.

 

Heb ik recht op de coronalandingsbaan?

Via de regeling van tijdskrediet landingsbaan, kan je een gedeeltelijke onderbreking van 1/2 of 1/5 nemen om je prestaties tot aan je pensioen te verminderen.   De algemene regeling kan je nalezen in de rubriek verloven.

Naar aanleiding van de coronacrisis komen er enkele bijkomende maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering. Daar geldt een versoepeling voor de halftijdse landingsbanen . Een halftijdse landingsbaan wordt, zoals de 1/5 vermindering, mogelijk vanaf 55 jaar. 

De regeling van de coronalandingsbaan gaat in vanaf 1 juli 2020. De minimumduur is 1 maand en er is geen maximumduur. Je kan dit tijdskrediet nemen tot aan je pensioen

Deze 'coronalandingsbaan' is mogelijk:

 • Voor werknemers uit de privésector waarvan de onderneming erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Deze erkenning moet ten vroegste zijn gebeurd op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. 
 • Voor werknemers die op het moment van de schriftelijke aanvraag 55 jaar zijn, 25 jaar gewerkt hebben, minstens 24 maanden anciënniteit hebben met een arbeidsovereenkomst
 • Als 1/2 onderbreking of 1/5 onderbreking te nemen via tijdkrediet landingsbaan.

In de 24 maanden voor de start van de coronalandingsbaan moet je:

 • Minstens 3/4 gewerkt hebben voor een halftijdse onderbreking.
 • Voltijds gewerkt hebben bij een onderbreking van 1/5. 

Onderbrekingsuitkering

Tijdens de coronalandingsbaan wordt je loon berekend op basis van je deeltijdse prestaties (dus 1/2 of 4/5). Ter compensatie van het loon dat je verliest kan je een onderbrekingsuitkering aanvragen.

Het bedrag van deze uitkering is gelijk aan de onderbrekingsuitkering van het normale tijdskrediet landingsbaan van 1/2 of 1/5.  Je vindt in de tabel hierna de nettobedragen.

Coronalandingsbanen nettobedragen

 

Openbare sector (contractuelen en statutairen)

Lees ook de FAQ Openbare diensten.

Kan je werkgever je verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er minder werk is?

Vakantiedagen worden vastgelegd in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Zowel contractuelen als statutairen kunnen dus niet eenzijdig door de werkgever verplicht worden om vakantiedagen op te nemen.

Wat als je ziek werd en in die periode ook vakantie had gepland?

Federale overheid

Je jaarlijks verlof wordt opgeschort zodra je verlof wegens ziekte hebt of in disponibiliteit wegens ziekte wordt geplaatst. Dit betekent dat alle regels rond het toezicht op de afwezigheid wegens ziekte van toepassing zijn.  Je moet je de werkgever verwittigen, een ziekteattest voorzien en ziektecontrole wordt mogelijk.

Vlaamse overheid

 • Ziek voor je gepland verlof: als je ziek wordt voor de aanvang van je jaarlijkse vakantie, dan kun je je verlof eenzijdig intrekken op voorwaarde dat je je afwezigheid wegens ziekte meldt voor de aanvang van je gepland verlof. 
 • Ziek tijdens je verlof: als je tijdens je jaarlijkse vakantie ziek wordt, dan kun je je jaarlijkse vakantie naar ziekteverlof omzetten op voorwaarde dat je je ziekte meldt volgens de regeling zoals opgenomen in je arbeidsreglement en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent.
 • Hospitalisatie tijdens je verlof: als je gehospitaliseerd wordt tijdens je jaarlijkse vakantie, wordt je verlof omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Lokale en regionale besturen

Als het personeelslid ziek wordt vóór de aanvang van een vakantiedag of een vakantieperiode, dan wordt de vakantie opgeschort en kunnen die dagen later opgenomen worden. Dit geldt in vele gevallen niet wanneer het personeelslid ziek wordt tijdens de vakantie.

Er is wel een algemene uitzondering: als het personeelslid tijdens zijn vakantie opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan wordt in elk geval de vakantie opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname.

Andere

Check de rechtspositie die op je statuut van toepassing is.

 

Kan je al ingeplande vakantiedagen herroepen?

Als je vastgelegde vakantiedagen wil intrekken zal je werkgever hiermee akkoord moeten gaan.

 

Kan je werkgever een geplande collectieve sluiting herroepen?

Collectieve sluiting komt minder voor in de publieke sector. Maar als er een collectieve sluiting was vastgelegd in jouw organisatie, kan die herroepen worden door de werkgever.

De werkgever zal over het herroepen én over het eventueel bepalen van een andere periode van collectieve sluiting wel moeten overleggen met de representatieve vakorganisaties.

 

Kan je werkgever je verplichten om een geplande vakantieperiode te herroepen?

Vakantiedagen leggen werknemer en werkgever in onderling akkoord vast. Zowel contractuelen als statutairen kunnen dus niet eenzijdig door de werkgever verplicht worden om hun vakantie te herroepen. De werkgever kan je hierom verzoeken, maar als je niet akkoord bent blijft het akkoord dat jullie hadden over de vakantiedagen geldig.

 

Heeft ziekte door  de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2020? 

Ziekteverlof heeft in principe geen impact op het aantal vakantiedagen noch op de berekening van het vakantiegeld 2020.

 

Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld volgend jaar (2021)?

Ziekteverlof heeft in principe geen impact op het aantal vakantiedagen voor 2021 noch op de berekening van het vakantiegeld 2021.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.