Vragen en antwoorden vakantie en verloven

Met de verspreiding van het coronavirus duiken tal van vragen op, zo ook de impact op vakantie en verloven.

Je vindt hierna de belangrijkste vragen en antwoorden die verband houden met corona en vakantie en verloven. 

Op zoek naar meer algemene info?

Klik hier door naar de situatie die voor jou van toepassing is:

Op zoek naar algemene info?  Check de rubriek Vakantie.

Werk je in het onderwijs, ga dan naar de veel gestelde vragen over corona in het onderwijs op de websites van de ACV-onderwijscentrales www.cov.be en  www.coc.be

 

Privésector (arbeiders en bedienden)

Lees ook steeds de laatste antwoorden op veel gestelde vragen over corona op de werkvloer www.hetacv.be/coronavirus

 

Kan je werkgever je verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er minder werk is? 

Neen. Jaarlijks verlof bepaal je in onderling overleg. Meestal vraagt een werknemer aan zijn werkgever verlof. Hoe je dat doet, staat in het arbeidsreglement. De werkgever keurt je aanvraag goed of af. Je werkgever kan je nooit opleggen om vakantiedagen te nemen.

Als je werkgever je hiertoe dwingt, neem dan contact op met je vakbondsafvaardiging.

Vraagt je werkgever tijdelijke werkloosheid aan omwille van corona? Je mag natuurlijk kiezen om eerst verlofdagen op te nemen in plaats van dagen tijdelijke werkloosheid. Zo bespaar je je de formaliteiten, de wachttijd om werkloosheidsuitkeringen te krijgen en behoud je je vakantiegeld gedurende die periode. Maar je mag ook kiezen voor tijdelijke werkloosheid en je verlof later in het jaar opnemen.

 

Wat als je tijdelijk werkloos werd en in die periode ook vakantie had gepland?

Verlofdagen die je had aangevraagd en waarover je werkgever zijn akkoord gaf, blijven gelden. Ook dagen collectief verlof blijven gepland als vakantiedagen. Je zal voor die dagen geen uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen.

Deze dagen worden betaald door je werkgever (als je bediende bent) of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (als je arbeider bent).

 

Wat als je ziek werd en in die periode ook vakantie had gepland? 

Begon je ziekte voor de aanvang van je vakantie? Dan worden de verlofdagen geannuleerd waarvoor je een doktersattest kan voorleggen. Die verlofdagen kun je later opnemen, in overleg met je werkgever.

Eventuele goedgekeurde verlofdagen na jouw ziekteperiode worden natuurlijk wel als verlof beschouwd. 

 

Kan je al ingeplande vakantiedagen herroepen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?

 • Als jij en je werkgever beiden akkoord zijn, dan kunnen jullie dit verlof intrekken. Je blijft dan gewoon tijdelijk werkloos en zal je verlofdagen op een later moment kunnen nemen.
 • Als de werkgever niet akkoord gaat, dan zal je verlof ingepland blijven. Trek niet eenzijdig jouw verlof in. Dit kan voor je werkgever een reden zijn om je contract te verbreken. 

Neem je vakantie terwijl je onderneming in tijdelijke werkloosheid is? Dan zal je loon krijgen in plaats van een uitkering tijdelijke werkloosheid. Check dan op je loonbriefje ook of je voor deze dagen loon hebt gekregen.

 

Kan je werkgever een geplande collectieve sluiting herroepen? 

In je arbeidsreglement vind je informatie terug over een eventuele collectieve sluiting in je onderneming.

Wil je werkgever de spelregels veranderen, dan zal hij daarover in overleg moeten aan met de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, dan moet hij hierover overleggen met de werknemersafgevaardigden. Is er ook een werknemersafvaardiging, dan moet er overleg komen tussen het personeel en de werkgever.

 

Kan je werkgever je verplichten om een geplande vakantieperiode te herroepen? 

Neen.  Als je werkgever je verlof al had goedgekeurd, kan hij dit niet eenzijdig doen. Als jullie beiden akkoord zijn, kan het verlof wel uitgesteld worden.

 

Heeft tijdelijke werkloosheid door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2020?

Neen, je jaarlijks verlof bepaal je in onderling overleg. Ook de berekening van het vakantiegeld blijft ongewijzigd.

Op vraag van onder meer de vakbonden zal de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) de betalingen van het vakantiegeld voor arbeiders in bepaalde sectoren wel vervroegen. Het gaat om enkele sectoren waar de tijdelijke werkloosheid zeer hoog is.  Lees het actuabericht: Vervroegde uitbetaling jaarlijkse vakantie.

 

Heeft tijdelijke werkloosheid door  de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2021?

Neen. Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wegens corona zal geen impact hebben op je verlof of je vakantiegeld volgend jaar. Het ACV zorgde er mee voor dat de tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld werd met effectieve arbeidsdagen.

 

Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2020?

Neen. Als de dokter je werkongeschikt verklaart, dan gaat het om een gewoon ziekteverlof. Je krijgt eerst gewaarborgd loon en wordt nadien door ziekenfonds betaald. 

 

Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2021?

Neen. Je ziekte zal geen impact hebben op je verlof of je vakantiegeld volgend jaar. Je dagen ziekteverlof worden voor deze berekening gelijkgesteld met effectieve arbeidsdagen.

 

De dokter liet mij preventief thuisblijven. Mag de werkgever voor deze dagen het gewone verlof aftrekken of is dit ziekteverlof? 

Als jouw huisdokter van mening is dat je niet mag werken omdat hij een ernstig vermoeden heeft dat jij of een gezinslid besmet zijn, of wanneer jij een ernstig risico loopt om besmet te worden, wordt dit door de RVA erkend als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Je mag hiervoor uitkeringen aanvragen en je tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld voor de berekening van je vakantiedagen en vakantiegeld.  Zie:  Tijdelijke werkloosheid aanvragen.

 

Wat met betaalde feestdagen? 

Je feestdagen blijven betaald. Afhankelijk van wanneer en hoe lang je tijdelijk werkloos bent, betaalt je werkgever of de RVA deze feestdag uit.

 • Als je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, of als bediende tijdelijk werkloos bent wegens economische redenen, blijft de werkgever de feestdag verschuldigd als er geen 14 dagen aaneensluitend werkloosheid is voor jou, voorafgaand aan de feestdag.
 • Ben je vooraf 14 dagen onafgebroken werkloos geweest, dan is de RVA deze feestdag verschuldigd. Als je in deze periode nog dagen gewerkt hebt, dagen verlof gehad hebt … dan is je werkgever deze feestdag verschuldigd.

 

Ik werk thuis, maar moet zelf voorzien in de opvang van mijn kinderen. Welke opties zijn er voor mij? 

Thuiswerken met kinderen om je heen is moeilijk. En allicht heb je ook jaarlijkse vakantie nodig om de zomervakantie te overbruggen.

In deze situatie kan je de volgende opties overwegen:

 • Corona-ouderschapsverlof, op te nemen tussen 1 mei en 30 juni.
 • Ouderschapsverlof.  Dat kan nu ook voor korter dan 1 maand aanvragen als je werkgever dit toestaat. Ook van de normale procedure van aanvragen kan de werkgever afwijken.
 • Tot tien dagen familiaal verlof of verlof om dwingende redenen. Dit is onbetaald verlof dat geen invloed heeft op bijvoorbeeld je eindejaarspremie.
 • Onbetaald verlof. Dit is een gunst van de werkgever.
 • Tijdelijk minder uren werken.  Hiervoor moet je arbeidsovereenkomst aangepast worden.
 • Tijdelijk op andere momenten werken, bijvoorbeeld op avonden, weekends, … wanneer je partner er wel is.

Ga in gesprek met je werkgever. Misschien is hij zelfs bereid om je tijdelijk werkloos te maken om deze periode te overbruggen.

 

Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?

Minister Muylle kondigde eerder het  kortlopend corona-ouderschapsverlof aan, zodat ouders werk en privé beter kunnen combineren. Intussen zijn de teksten definitief.

Nieuw is dat ook een lopend tijdskrediet gemakkelijker kan worden geschorst om het corona-ouderschapsverlof te kunnen opnemen. Ook werd de aanvraagtermijn bij de RVA verlengd naar 2 maanden. Voor het Corona-ouderschapsverlof, dat inging op 1 mei, moet de aanvraag dus ten laatste op 1 juli bij de RVA zijn. Uiteraard is het best dit zo snel mogelijk te doen om niet te lang op de RVA-uitkering te moeten wachten. 

De voorwaarden

 • De werknemer moet minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt. Dit is dus soepeler dan bij het gewone ouderschapsverlof.
 • Minstens één van de kinderen is jonger dan 12 jaar op de eerste dag van het ouderschapsverlof.  Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders en geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Hieronder vallen ook personen met een handicap die vanaf de leeftijd van 21 jaar nog buitengewoon onderwijs volgen. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.  
 • Voor het 1/5e ouderschapsverlof moet de werknemer een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, voor het 1/2e ouderschapsverlof ten minste 75% (28u en 30 minuten bij een voltijdse arbeidsduur van 38 uur) 
 • Ook pleegouders komen in aanmerking voor het Corona-ouderschapsverlof, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden. 

Voor ambtenaren van lokale besturen en Gewesten en Gemeenschappen en voor onderwijzend en CLB-personeel is het aan het bevoegde Gewest of Gemeenschap om de mogelijkheid van corona-ouderschapsverlof te voorzien in het personeelsstatuut.  Van zodra dit is geregeld is er automatisch ook recht op de RVA-uitkering voor corona-ouderschapsverlof.

Modaliteiten

 • Je kan het ouderschapsverlof halftijds opnemen of in 1/5. Voltijdse of 1/10 opname zijn dus niet mogelijk
 • Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen in één of meerdere periodes per maand of per week, voor zover het ouderschapsverlof valt in de periode van 1 mei tot 30 juni. Dus voor maximaal 2 maanden

Het corona-ouderschapsverlof kan gecumuleerd worden met tijdelijke werkloosheid. Meer info bij FAQ Tijdelijke werkloosheid.

Bedragen

Op aandringen van de vakbonden is er een verhoogde uitkering voor het corona-ouderschapsverlof.  Hieronder vind de nettomaandbedragen.

202005_Corona-ouderschapsverlof_bedragen

Deze bedragen voor het haltijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Ze worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer van minstens 75%.

De aanvraagprocedure

 • Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.  Je vraagt dit 3 werkdagen op voorhand aan bij je werkgever (dit kan via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt de ontvangst van de e-mail te bevestigen). Als je werkgever hiermee akkoord is, kan het ouderschapsverlof onmiddellijk of alleszins snellen ingaan.
 • De werkgever moet dit goed (of af-) keuren binnen de 6 werkdagen, en alleszins voor de geplande aanvangsdatum van het ouderschapsverlof. Uitstel van het ouderschapsverlof is niet voorzien.
 • Vervolgens moet je werkgever dit online bij de RVA aanvragen.
 • Je ontvangt van de RVA een mail met een link waarmee je jouw deel van de aanvraag online kan doen.

Opgelet: als je een gewoon ouderschapsverlof opneemt en dit wil omzetten naar een corona-ouderschapsverlof voor hetzelfde kind en voor hetzelfde type onderbreking (1/2 naar 1/2 of 1/5 naar 1/5), dan vraagt je het akkoord van je werkgever, maar volstaat het dat je werkgever de aanvraag doet bij de RVA. Je zal geen aanvraag moeten indienen bij de RVA.  

Gevolgen

Eén van de grote voordelen is dat het corona-ouderschapsverlof niet wordt aangerekend op het het krediet van 4 maanden voltijds per kind.

 • Had je je rechten al opgebruikt, dan kan je dit zonder problemen aanvragen.
 • Heb je een resterend krediet, dan zal dit onaangeroerd blijven.

Het nadeel is dat het zoals het gewone ouderschapsverlof, is dat het niet meetelt voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie. Neem je dit jaar voor 2 maanden halftijds corona-ouderschapsverlof op, dan zal je volgend jaar 1,5 vakantiedag kwijt zijn. Iemand die 1/5e corona-ouderschapverlof opneemt, verliest volgend jaar 0,5 vakantiedag.

Reeds in ouderschapsverlof/tijdskrediet.

 • Je kan een lopend ouderschapsverlof van ½ of 1/5 omzetten in een corona-ouderschapsverlof. Dit heeft als voordeel dat je een hogere uitkering krijgt, en je krediet van 4 maanden voltijds per kind niet opgebruikt geraakt. Je zal dit kunnen doen met terugwerkende kracht, zodra de formulieren beschikbaar zijn.
 • Daarnaast is het mogelijk een lopend tijdskrediet, landingsbaan, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of ander thematisch verlof, tijdelijk te schorsen voor de duur van het ouderschapsverlof. Dit geldt ongeacht het type van onderbreking (voltijds, halftijds, 1/5 of 1/10) en ongeacht de verlopen duur van de onderbreking. Uiteraard kan je wel enkel een 1/5 of 1/2 ouderschapsverlof aanvragen.
 • Na het corona-ouderschapsverlof herneemt je vorig verlof tot de oorspronkelijk voorziene einddatum. De twee maanden dat je corona-ouderschapsverlof (of eventueel minder), worden dan niet op je krediet in rekening gebracht.

Aanvraagformulier

 • Digitale aanvraag: je werkgever zal eerst zijn deel van de aanvraag online moeten invullen. Vervolgens zal jij een e-mail krijgen met een link. Met deze link kan jij jouw deel van de aanvraag invullen.  
 • Papieren aanvraag:  het formulier ‘C61 – CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF’ bestaat uit 2 delen:  deel 1 vul je zelf in; je werkgever moet deel 2 van hetzelfde formulier invullen.  Bezorg het formulier aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats.
  • Werk je voor een autonoom overheidsbedrijf , dan moet je het formulier ‘C61 OB – corona-ouderschapsverlof’ invullen.
  • Als je het corona-ouderschapsverlof opdeelt in meerdere niet-opeenvolgende periodes, vul je voor elke periode een apart formulier invullen.

De aanvraag moet binnen de 2 maanden na de begindatum van het corona-ouderschapsverlof ingediend zijn.

Meer info:  website RVA


Openbare sector (contractuelen en statutairen)

Lees ook de FAQ Openbare diensten.

Kan je werkgever je verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er minder werk is?

Vakantiedagen worden vastgelegd in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Zowel contractuelen als statutairen kunnen dus niet eenzijdig door de werkgever verplicht worden om vakantiedagen op te nemen.

Wat als je ziek werd en in die periode ook vakantie had gepland?

Federale overheid

Je jaarlijks verlof wordt opgeschort zodra je verlof wegens ziekte hebt of in disponibiliteit wegens ziekte wordt geplaatst. Dit betekent dat alle regels rond het toezicht op de afwezigheid wegens ziekte van toepassing zijn.  Je moet je de werkgever verwittigen, een ziekteattest voorzien en ziektecontrole wordt mogelijk.

Vlaamse overheid

 • Ziek voor je gepland verlof: als je ziek wordt voor de aanvang van je jaarlijkse vakantie, dan kun je je verlof eenzijdig intrekken op voorwaarde dat je je afwezigheid wegens ziekte meldt voor de aanvang van je gepland verlof. 
 • Ziek tijdens je verlof: als je tijdens je jaarlijkse vakantie ziek wordt, dan kun je je jaarlijkse vakantie naar ziekteverlof omzetten op voorwaarde dat je je ziekte meldt volgens de regeling zoals opgenomen in je arbeidsreglement en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent.
 • Hospitalisatie tijdens je verlof: als je gehospitaliseerd wordt tijdens je jaarlijkse vakantie, wordt je verlof omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Lokale en regionale besturen

Als het personeelslid ziek wordt vóór de aanvang van een vakantiedag of een vakantieperiode, dan wordt de vakantie opgeschort en kunnen die dagen later opgenomen worden. Dit geldt in vele gevallen niet wanneer het personeelslid ziek wordt tijdens de vakantie.

Er is wel een algemene uitzondering: als het personeelslid tijdens zijn vakantie opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan wordt in elk geval de vakantie opgeschort vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname.

Andere

Check de rechtspositie die op je statuut van toepassing is.

 

Kan je al ingeplande vakantiedagen herroepen?

Als je vastgelegde vakantiedagen wil intrekken zal je werkgever hiermee akkoord moeten gaan.

 

Kan je werkgever een geplande collectieve sluiting herroepen?

Collectieve sluiting komt minder voor in de publieke sector. Maar als er een collectieve sluiting was vastgelegd in jouw organisatie, kan die herroepen worden door de werkgever.

De werkgever zal over het herroepen én over het eventueel bepalen van een andere periode van collectieve sluiting wel moeten overleggen met de representatieve vakorganisaties.

 

Kan je werkgever je verplichten om een geplande vakantieperiode te herroepen?

Vakantiedagen leggen werknemer en werkgever in onderling akkoord vast. Zowel contractuelen als statutairen kunnen dus niet eenzijdig door de werkgever verplicht worden om hun vakantie te herroepen. De werkgever kan je hierom verzoeken, maar als je niet akkoord bent blijft het akkoord dat jullie hadden over de vakantiedagen geldig.

 

Heeft ziekte door  de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld in 2020? 

Ziekteverlof heeft in principe geen impact op het aantal vakantiedagen noch op de berekening van het vakantiegeld 2020.

 

Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op je vakantiedagen en vakantiegeld volgend jaar (2021)?

Ziekteverlof heeft in principe geen impact op het aantal vakantiedagen voor 2021 noch op de berekening van het vakantiegeld 2021.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.